logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNálepka, Ján Evanjelista

Tituly:

básnik, kazateľ

Životopisné dáta:

* 10. decembra 1792, Nižné Lapše, Poľsko – † 17. októbra 1858, Spišská Kapitula, okr. Levoča

Životopis:

Filozofiu a tri ročníky teológie vyštudoval v Trnave, pokračoval v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili v r. 1816. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1816-1820 v Podvlku, Nižnej Lipnici, Ružomberku a v Chmeľnici, potom sa stal farárom v Tribiši (1821-1824), v Nižných Lapšanoch (1824), vo Fridmane (1828). Od r. 1838 bol dekanom, od r. 1841 čestným, od r. 1853 riadnym kanonikom. Istý čas bol dekanom v Spišskej Kapitule.
Písal ódy, v rukopise ostali jeho zbierky modlitieb a piesní. Tlačou vyšli jeho diela: Sláwospew ke Prowodnému Uwádzáňú Najoswiťeňejšého a Najwelebnejšého Pána Ladislawa Zaboyszkyho, SS. Bohomluwnosti Učiťela, a tohož umeňá pri C. K. Wisokej Škole Pešťánskéj Spolku Učiťelow Úda, t. ď. na Stolicu a Hodnosť Biskupa Spišského, k Dowodu Oprawďiwéj Ucťiwosťi, a k Osohu Wiďecko-Orawskéj Nemocnici na Swetlo Widaní (Levoča 1851, 7 s.); Chválospev Na Výročnú Památku Narodeňá, a na Biskupství Posvácaňá vysoceuroďenej, ctinajhodňejšéj Osvéťenosŕi Pána Pána Ladislava Zaboyskýho z Milosii Bozkéj, Stolici Apoštolskej Biskupa Spišského Bohomluv. Učitela, a t. d. Otca najmilosťivejšého, Prevelebnému Kňeztvu, a Verícým tohož Biskupstva k Poťešeňú, a Cťi venovaný a vydaný skrz J. E. N. 21. Mája 1858 (Levoča 1858, 6 s.).
Zachoval sa rukopis: Zápale, z Modlítbi Swatích, a Pesňiček duchowňích k Službám Božím celého Roku swatég Rimskég Katolickég Cirkwi, a k Prospechu Werícich obogeg Pohlawi, z Wážnostú Gého Nagoswícenegšég Milosti Pána Gozefa Bélik z Božého Smilowaňa Biskupa Spišského na swetlo widané (1835).

Pramene:

Kútnik-Šmálov, J.: Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote. In: Mons Sancti Martini. Ružomberok 1947, s. 127-129; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 233-234. Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 260.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chmeľnica 1821 sp. - - - - Nálepka, Ján Evanjelista kaplán
Tribš(Poľsko) 1822 sp. - 1824 sp. - Nálepka, Ján Evanjelista farár
Nižné Lapše(Poľsko) 1825 sp. - 1831 sp. - Nálepka, Ján Evanjelista farár
Fridman(Poľsko) 1830 sp. - 1843 sp. - Nálepka, Ján Evanjelista farár