logo
bannermaria

Je to zaujímavé čítanie a môže nám aj v súčasnosti rozšíriť náš obzor. Poznávame ako žili a pracovali tí pred nami. Poznávamie ich hľadanie, niekedy aj tápanie ako ísť ďalej. Ktorá cesta privedie k pokoju, ako pomôcť ľuďom, akým spôsobom viesť ku Kristovi? Možno sa im nie vždy všetko podarilo, ale Boh zhliadol na ich snahu a ich námaha priniesla mnoho dobrého ovocia.

\"Zobraz Cyrill a Method
Cyrill a Method začal vychádzať v roku 1850 a vydával ho Ondrej Radlinský v Štiavnici. Redaktor bol Ján Palárik.
V r. 1852 začal vychádzať v Banskej Bystrici pod ochranou biskupského úradu. Číslovanie ročníkov začína od jedna, redaktor je Michal Chrástek.
27. Decembra 1856 zaniká, pokračovateľom je časopis Cyrill a Method čili Katolické Noviny, vychádza v Budíne, redaktor je Ondrej Radlinský.
Od 4. marca 1864 začína opäť vychádzať a vychádza do 31. decembra 1865.
Ešte raz sa objavuje snaha o udržanie tohto časopisu od 8. jannára 1869, ale už 20. júnia 1870 opäť končí.
Digitalizovaný je kompletne.


\"Zobraz Duchovný pastier - Časopis katolíckeho kňazstva
Duchovný pastier začal vychádzať v decembri 1917. Prvám redaktorom bol Jozef Buday. Časopis vychádza doteraz. Digitalizovaný je prvý ročník a čiastočne aj ďalšie. Postupne budeme dopĺňať chýbajúce čísla.\"Zobraz Hlasy z domova a misiií
Časopis "Hlasy z domova a misií" bol založené r. 1915. Cieľom časopisu je šíriť medzi slovenským ľu­dom zájem o misie. Prvým redaktorom bol P. Josef Gerecký S.V.D.


\"Zobraz Katolícke noviny - najstaršie a najčítanejšie katolícke periodokum
Najstaršie a najčítanejšie katolícke periodikum. Začali vychádzať v roku 1849 a vydával Spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh v Pešti. Prešli rôznymi etapami, ale vychádzajú až doteraz.
1. etapa: 7.nov. 1849 - 27. dec. 1856, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
2. etapa: 3.jan. 1857 - 27. jún 1857, pokračovateľom Kat. novín je časopis Cyrill a Method, s podnadpisom Katolícke noviny, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
3. etapa: 6. júl 1857 - 25.2.1864, , mení sa vydavateľ - Dr. Ondrej Radlinský, Budín, od r. 1862 z Kútov a tlačí sa v Skalici.
4. etapa: 4.3.1864 - 1880, časopis sa nazýva Vojtech s podnadpisom Katolícke noviny pre obecný ľud, vydával ich A. Radlinský a neskoršie Spolok sv. Vojtecha.
V súčasnosti ich vydáva Spolok svätého Vojtecha.\"Zobraz Kazateľ
Časopis začal vychádzať v r. 1874. Zverejňoval kázne pre kňazov. redaktorom bol Pavel Blaho.


\"Zobraz Kráľovná mája - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie\"Zobraz Kráľovná svätého ruženca - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie
Časopis začal vychádzať v roku 1889. Prvým redaktorom a vydavateľom bol Štefan Pirončák, farár v Jablonke. Potom bol dlhý čas redaktorom Anton Hromada. Po jeho smrti r. 1937 začal časopis vychádzať so zmeneným názvom Kráľovná mája. Digitalizované sú niektoré čísla z rôznych ročníkov. Postupne ich budeme dopĺňať.\"Zobraz Kultúra
Časopis začal vychádzať v r. 1926.


\"Zobraz Nová práca
Mesačník, ktorý vydával Spolok sv. Vojtecha v rokoch 1945-1948. Podtitul bol: Katolícka revue pre kultúrny, náboženský a sociálny život. Digitalizované máme necelé dva ročníky.


\"Zobraz Poklady kazateľského rečníctva
obsahujúce púvody vírečnejších v slovenskom jaziku skladaných, jako též preklady a víťahy najchírečnejších v iných jazikoch vidaných kazateľských a homiletických spisov. Poklady majú 30 dielov, obvyklé rozdelenie je do štyroch ročníkov. Každý diel má viac ako 250 strán, Spolu teda vyše 7500 strán textu, ktoré Radlinský posielal kňazom vo farnostiach. Obrovské a málo docenené dielo, digitalizovaných máme 21 dielov.


\"Zobraz Posol Božského Srdca Ježišovho
Posol Božského Srdca Ježišovho vydávali jezuiti na Slovensku od roku 1897 až do roku 1948. V roku 1974 vydávanie Posla obnovili slovenskí jezuiti v Kanade (od 1. ročníka). Od roku 1991 je vydávaný opäť na Slovensku. Digitalizované máme roky 1914-1916 a niekoľko čísel z iných rokov.


\"Zobraz Pútnik cyrilometodejský - Katolícky dvojtýždenník Spolku svätého Vojtecha
Vychádzal v rokoch 1945-48, vydavateľom bol Spolok svätého Vojtecha. Digitalizované sú všetky čísla, okrem posledného, ktorý nemáme k dispozícii.


\"Zobraz Serafínsky svet
Časopis Tretieho rádu sv. Františka a Armády sv. Kríža. Začal vychádzať v r. 1922.


\"Zobraz Smer - Revue pre duchovný život
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1941-48. Zakladateľom a najdlhšie redaktorom bol P. Inocent Muller, OP. Digitalizovaný je kompletne.


\"Zobraz Svätá rodina - Časopis k úcte svätej Rodine Nazaretskej a k ochrane rodín kresťanských
Posol Božského Srdca Ježišovho vydávali jezuiti na Slovensku od roku 1897 až do roku 1948. V roku 1974 vydávanie Posla obnovili slovenskí jezuiti v Kanade (od 1. ročníka). Od roku 1991 je vydávaný opäť na Slovensku. Digitalizované máme roky 1914-1916 a niekoľko čísel z iných rokov.


\"Zobraz Svätý ruženec - Časopis Bratstva svätého ruženca a Tretej rehole svätého Dominika
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1946-48, v roku 1995 bol obnovený a vychádza doteraz. Zakladateľom a prvým redaktorom bol P. Mikuáš Lexmann, OP. Zverejňujeme ročníky 1946-48.