logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 61107
Meno kňaza : Nálepka, Ján Evanjelista
Pcmeno kňaza : nalepkajanevanjelista
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 977
Poradie : 15580
Citát : NÁLEPKA, Ján Evanjelista (* 10.12.1792 Nižné Lapšany, Poľsko - + 17.10.1858 Spišská Kapitula, okr. Levoča) - básnik, kazateľ.
Filozofiu a tri ročníky teológie vyštudoval v Trnave, pokračoval v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätili r.1816. Ako kaplán pôsobil v r.1816-1820 v Podvlku, Nižnej Lipnici, Ružomberku a v Chmeľnici, potom sa stal farárom v Tribiši (1821-1824), v Nižných Lapšanoch (1824), vo Fridmane (1828). Od r.1838 dekan, od r.1841 čestný, od r.1853 skutočný kanonik, istý čas dekan v Spišskej Kapitule. Písal ódy, v rukopise ostali jeho zbierky modlitieb a piesní. Tlačou vyšli jeho diela: Sláwospew ke Prowodnému Uwádzáňú Najoswiťeňejšého a Najwelehnejšého Pána Ladislawa Zaboyszkyho, SS. Bohomluwnosii Učiťela, a tohož umeňá pri C. K. Wisokej Škole Pešťánskéj Spolku Učiťelow Úda, t. ď. na Stolicu a Hodnosť Biskupa Spišského, k Dowodu Opraw-ďiwéj Ucťiwosťi, a k Osohu Wiďecko-Orawskéj Nemocnici na Swetlo Widaní (Levoča 1851, 7 s.); Chválospev Na Výročnú Památku Narodená, a na Biskupství Posvá-caňá vysoceuroďenej, ctinajhodňejšéj Osvéťenosŕi Pána Pána Ladislava Zaboyskýho z Milosii Bozkéj, Stolici Apoštolskej Biskupa Spišského Bohomluv. Učitela, a t. d. Otca najmilosťivejšého, Prevelebnému Kňeztvu, a Verícým tohož Biskupstva k Poťešeňú, a Cťi venovaný a vydaný skrz J. E. N. 21. Mája 1858 (Levoča 1858, 6 s.). — Zachoval sa rukopis: Zápale, z Modlítbi Swatích, a Pes-ňiček duchowňích k Službám Božím celého Roku swatég Rimskég Katolickég Cirkwi, a k Prospechu Werícich obogeg Pohlawi, z Wážnostú Gého Nagoswícenegšég Milosti Pána Gozefa Bélik z Božého Smilowaňa Biskupa Spišského na swetlo widané (1835).
Lit.: Kútnik-Šmálov, J.: Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote. In: Mons Sancti Martini. Ružomberok 1947, s.127-129; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s.233-234. Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s.260.
HADRIÁN RADVÁNI