logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHanko, Jozef

Tituly:

teológ, filozof, kazateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 2. februára 1913, Kanianka, okr. Prievidza – † 7. marca 1988, Žilina, poch. v Kanianke

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Gymnázium s maturitou absolvoval v Prievidzi a ukončil v r. 1935. Arcibiskup Karol Kmeťko ho prijal na štúdium teológie na bohosloveckú fakultu v Bratislave; zo zdravotných dôvodov sa musel čoskoro vrátiť do Nitry, kde ukončil teologické štúdium. Za kňaza ho vysvätili 23. júna 1940.
Po vysviacke sa stal kaplánom v Krásne nad Nitrou (1940) a v Bošanoch (1944). V týchto rokoch udržoval priateľský vzťah s kanonikom Karolom Körperom, ktorý ho intelektuálne veľmi obohatil. Od 1. júna 1945 pôsobil ako kaplán vo Varíne, kde ho zatkli a takmer rok strávil vo väzení. Od r. 1946 do júna 1950 bol kaplánom v Nemšovej, kde ho opäť zaistili a odňali mu štátny súhlas. Od r. 1952 mohol pôsobiť v pastorácii ako kaplán v Čiernom, potom v Konskej pri Rajci (1957-1958).
Po liečení pľúcnej choroby dočasne zastupoval vo farnostiach v Pruskom a v Novej Bystrici, no v r. 1960 sa vrátil do Konskej. Od r. 1961 pôsobil ako kaplán farnosti Nitra-Dolné mesto. Nemal ambíciu stať sa farárom, lebo - ako sám hovorieval - nemal zmysel pre administratívne a organizačné práce, ktoré sa nevyhnutne spájajú s úradom farára.
V rokoch nastupujúcej normalizácie sa jeho zdravotný stav citeľne zhoršil. V r. 1970 ho preložili za kaplána do Predmiera. V r. 1975 sa opäť musel podrobiť liečeniu. Po vymenovaní za čestného dekana (1980) pôsobil ďalej v Predmieri, začiatkom r. 1988 ho museli hospitalizovať v žilinskej nemocnici, kde 7. marca 1988 zomrel. Pochovali ho v rodisku.
Vyžarovalo z neho osobité duchovné čaro, ktorým si vedel podmaniť najmä mladých ľudí, bol ich obľúbeným spovedníkom. Orientoval sa na akademickú mládež a katolíckych intelektuálov. Ako motto pre svoju kňazskú činnosť si zvolil výrok „virtus et scientiae“, ktorý zdobí aj portál Malého seminára v Nitre. Na svojich pôsobiskách horlivo šíril úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Videl v nej osvedčený prostriedok na prehĺbenie a zvnútornenie duchovného života, ktorý sa ukázal účinný aj medzi jednoduchými ľuďmi.
Bol aj výborným kazateľom. V Nitre sa stal známy svojím prvopiatkovým cyklom kázní v piaristickom kostole. Zdôrazňoval, že v časoch totality je najúčinnejším apoštolát uskutočňovaný „od jednotlivca k jednotlivcovi“. Voči liturgickej reforme sa staval zdržanlivo. Bol veľkým zástancom latinčiny pri bohoslužbách. Pomáhal prenasledovaným osobám, medzi nimi aj partizánom. Za túto aktivitu bol v r. 1945 takmer rok vo väzení.
Ťažiskovou bola jeho teologická práca. Literárne sa prezentoval dvojzväzkovým dielom Rozumná viera, ktoré vo svojej dobe predstavovalo prvú systematicky spracovanú katolícku vierouku, určenú pre vzdelaných laikov na Slovensku; druhý zväzok O sviatostiach, ukončený v r. 1947, však ostal v rukopise. Nachádza sa u Jána Joachima Hanka OFMCap. V rukopise ostal aj spis Úvod do kresťanskej filozofie, napísaný vo väzení. Knihou Rozumná viera chcel prispieť k prehĺbeniu náboženského vzdelania slovenskej katolíckej inteligencie. Nájdu sa v nej niektoré pozoruhodné postrehy a originálne interpretácie, napr. o slobode človeka, o božskej a ľudskej prirodzenosti Ježiša Krista, o problematike Najsvätejšej Trojice a dedičného hriechu. Tieto tajomstvá sa usiloval interpretovať racionálnym spôsobom.
Z hudobnej oblasti sa zachovala o. i. melódia a slová piesne o fatimskom zjavení, kde je v 33 slohách poeticky zhrnutý celý priebeh zjavení vo Fatime v mesiacoch máj - október 1917.

Pramene:

Biskupský archív v Nitre; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Šrobár, Š.; J. Hanko, málo známy slovenský teológ. Viera a život, r. 10, 1999, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 46.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno nad Nitrou 1940 - - 1944 - - Hanko, Jozef kaplán
Bošany 1944 - - 1946 - - Hanko, Jozef kaplán
Nemšová 1946 - - 1952 - - Hanko, Jozef kaplán
Čierne pri Čadci 1952 - - 1957 - - Hanko, Jozef kaplán
Konská 1957 - - 1961 - - Hanko, Jozef kaplán
Nitra (dolné mesto) 1961 - - 1970 - - Hanko, Jozef kaplán
Predmier 1970 - - +1988 marec 7. Hanko, Jozef kaplán 1980 č. dekan, prosynodálny examinátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
479675Hanko, JozefRozumná viera1944
942285Hanko, JozefO sviatostiach1947
942286Hanko, JozefÚvod do kresťanskej filozofie1947?