logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGombár, Pavol František

Tituly:

kanonik, titulárny prepošt, národovec, kultúrny dejateľ

Životopisné dáta:

* 19. januára 1795, Skalica – † 5. januára alebo 3. februára 1870, Trnava

Životopis:

Filozofiu študoval na Kráľovskej akadémii v Bratislave, teológiu v seminári v Trnave, 29. marca 1818 ho vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Galante, od r. 1819 v Seredi, odkiaľ ho v novembri 1822 pridelili za ceremoniára biskupa P. Urméniho, u ktorého rok zastával aj funkciu tajomníka vikariátu v Trnave. V septembri 1828 sa stal farárom v Žemliaroch, kde pôsobil do 20. januára 1831, keď sa stal špirituálom vo viedenskom Pázmaneu. Od apríla 1836 bol vicerektorom trnavského seminára, v r. 1852 ho vymenovali za kanonika v Trnave, v r. 1862 za titulárneho prepošta. Spolupracoval s členmi budínskeho Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej, s ktorými sa skontaktoval pravdepodobne zásluhou brata, bernolákovca Jána. Dopisoval si s M.Hamuljakom, vedúcou osobnosťou mladobernolákovského hnutia, a so slovinským jazykovedcom Kopitarom. Jeho priateľom bol aj Anton Ottmayer, peštiansky advokát a bernolákovec.
Patril do úzkeho priateľského kruhu básnika J. Hollého. Pomáhal pri distribúcii almanachu Zora, pre súborné
vydanie básnického diela Jána Hollého organizačne zabezpečoval vyrytie jeho portrétu. Člen Matice slovenskej, podporovateľ slovenskej spisby.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 595-596; Ambruš, J.: Listy Pavla Gombára Martinovi Hamuljakovi. Literárny archív, 1969, s. 135-147; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 317; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 201; nekrológ: Cyrill a Method, r. 17, 1870, č. 6, s. 48.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žemliare 1828 sept. 5. 1831 jan. - Gombár, Pavol František farár