logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovFilo, Vladimír

Tituly:

Mons. Doc., ICLic., PhLic., biskup, liturgista, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 15. januára 1940, Gáň, okr. Galanta – † 18. augusta 2015, Nitra, poch. v Gáni

Životopis:

V r. 1957 zmaturoval v Galante a prijali ho na teologickú fakultu v Bratislave. Teologické štúdiá ukončil v r. 1962, za kňaza ho vysvätili 25. júla 1962. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Senci, od 1. januára 1965 bol kaplánom v Trnave. Od 15. januára 1966 do decembra 1968 zastával funkciu ceremoniára na Biskupskom úrade v Trnave.
V rokoch 1968-1970 študoval filozofiu na Gregoriánskej univerzite v Ríme, získal licenciát z filozofie. Po návrate z Ríma pôsobil ako kaplán v Kolárove v rokoch 1970-1974 a v Nových Zámkoch v rokoch 1974-1976, potom ako správca farnosti Veľký Cetín až do vymenovania za biskupa.
Dňa 17. marca 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tukkského, biskupskú vysviacku prijal 16. apríla 1990 v Trnave. Stal sa pomocným biskupom Trnavskej arcidiecézy. Jeho biskupským mottom boli slová svätého Pavla „Mne žiť je Kristus“. Po celé obdobie pôsobenia vo Veľkom Cetíne sa zúčastňoval na práci Slovenskej liturgickej komisie, najmä pri príprave všetkých liturgických kníh v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Podieľal sa aj na preklade kňazského breviára a nového Kódexu kánonického práva z latinčiny do slovenčiny.
V decembri 1989 začal prednášať kánonické právo na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V r. 1990 sa stal jej dekanom. V rokoch 1990-1991 bol rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Od r. 1990 zastával aj funkciu predsedu Slovenskej liturgickej komisie. Na druhom sympóziu cirkevného práva v Spišskej Kapitule, kde bol erigovaný vtedy jediný metropolitný tribunál, sa stal jeho súdnym vikárom, ako aj súdnym vikárom tribunálu Trnavskej arcidiecézy, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.
Dňa 23. novembra 2002 bol menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu, po smrti Eduarda Kojnoka bol 27. decembra 2008 menovaný za rožňavského diecézneho biskupa. Do úradu bol slávnostne inaugurovaný 28. januára 2009. V tejto funkcii bol až do 21. marca 2015, kedy podal Svätému Otcovi zrieknutie sa pastierskeho úradu a stal sa emeritným biskupom. Na odpočinku žil v rodisku. Zomrel v nitrianskej nemocnici. Zádušnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávil predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, spolu so slovenskými i zahraničnými biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi. Vyjadrenie úprimnej sústrasti zaslal v mene Svätého Otca Františka vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Smútočnému zhromaždeniu sa prihovorili aj košický arcibiskup Metropolita Mons. Bernard Bober a rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. V mene spolužiakov Mons. Fila sa rozlúčil Mons. Bartolomej Urbanec a v zastúpení trnavského primátora prehovoril Pavol Tomašovič. Pochovali ho v rodisku.
Je autorom skrípt kánonického práva, mnohých článkov z oblasti liturgie a cirkevného práva, ako aj príspevkov a úvodníkov v mnohých katolíckych časopisoch (Liturgia, Duchovný pastier, Katolícke noviny).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 336; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 341; www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150819001

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senec 1962 júl 25. 1965 jan. 1. Filo, Vladimír kaplán 1963 zákl. voj. sl.
Trnava 1965 jan. 1. 1966 jan. 15. Filo, Vladimír kaplán
Trnava 1966 - - 1970 - - Filo, Vladimír ceremoniár BÚ štúdiá filozofie na Gregoriánskej univerzite v Ríme
Kolárovo 1970 - - 1974 - - Filo, Vladimír kaplán
Nové Zámky 1974 - - 1976 - - Filo, Vladimír kaplán
Veľký Cetín 1976 - - 1990 apr. 16. Filo, Vladimír správca farnosti 1989 profesor kánonické právo, 1990 dekan, 1990-1991rektor seminára Bratislava
Trnava 1990 apr. 16. 2009 jan. 28. Filo, Vladimír Biskup
Rožňavská diecéza 2008 - - 2015 - - Filo, Vladimír biskup
Rožňava 2009 jan. 28. 2015 marec 21. Filo, Vladimír Biskup


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
874677Filo, VladimírPosväcovacia úloha cirkvi1980?
875966Filo, VladimírUčiaca úloha cirkvi - tretia kniha, Časné majetky cirkvi - piata kniha, Sankcie v cirkvi - šiesta kniha,1994
40857Filo, VladimírCIC Boží ľud-druhá kniha1995?
526034Filo, VladimírStručný úvod do Graciánovho dekrétu1995
875967Filo, VladimírPosväcovacia úloha cirkvi1997
526039Filo, VladimírKánonické právo1997