logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27981
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 112
Poradie : 12250
Citát : Filo Vladimír, n. 15. 1. 1940 v Gáni, o. 25. 7. 1962, kapl. Senec, 1963 voj. zákl. sl., 1965 kapl. Trnava, 1966 ceremoniár BÚ, 1968 štúdiá, 1970 kapl. Kolárovo, 1974 kapl. N. Zámky, 1976 spr. f. V. Cetín.

Číslo záznamu : 59271
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 341
Poradie : 5710
Citát : FILO, Vladimír (* 15.1.1940 Gáň, okr. Galanta) - pomocný biskup, liturgista, prekladateľ.
Zmaturoval v Galante r.1957 a prijali ho na teologickú fakultu v Bratislave. Teologické štúdiá ukončil r.1962, za kňaza ho vysvätili 25.7.1962. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Senci, od 1.1.1965 bol kaplánom v Trnave. Od 15.1.1966 do decembra 1968 zastával funkciu ceremoniára na Biskupskom úrade v Trnave. V r.1968-1970 študoval filozofiu na Gregoriánskej univerzite v Ríme, získal licenciát z filozofie. Po návrate z Ríma pôsobil ako kaplán v Kolárove (1970-1974) a v Nových Zámkoch (1974-1976), potom ako správca farnosti Veľký Cetín až do vymenovania za biskupa. Dňa 17.3.1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tukkského, biskupskú vysviacku prijal 16.4.1990 v Trnave. Stal sa pomocným biskupom Trnavskej arcidiecézy. Po celé obdobie pôsobenia vo Veľkom Cetíne sa zúčastňoval na práci Slovenskej liturgickej komisie, najmä pri príprave všetkých liturgických kníh v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Podieľal sa aj na preklade kňazského breviára a nového Kódexu kánonického práva z latinčiny do slovenčiny. V decembri 1989 začal prednášať kánonické právo na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1990 sa stal jej dekanom. V r.1990-1991 bol rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Od r.1990 zastáva aj funkciu predsedu Slovenskej liturgickej komisie. Na druhom sympóziu cirkevného práva v Spišskej Kapitule, kde bol erigovaný vtedy jediný metropolitný tribunál, sa stal jeho súdnym vikárom, ako aj súdnym vikárom tribunálu Trnavskej arcidiecézy, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Je autorom skrípt kánonického práva, mnohých článkov z oblasti liturgie a cirkevného práva, ako aj príspevkov a úvodníkov v mnohých katolíckych časopisoch (Liturgia, Duchovný pastier, Katolícke noviny).
FRANTIŠEK DLUGOŠ

Číslo záznamu : 64065
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Filo Vladimír, Mons., PhLic. nar. 15.1.1940 v Gáni, ord. 25.7.1962, cons. 16.4.1990; kap. 1962 Senec; 1963 ZVS; kap. 1965 Trnava-sv.Mikuláš; 1966 ceremonár ABÚ; štúdiá 1968 Gregoriánska univerzita Rím; kap. 1970 Kolárovo, 1974 Nové Zámky; adm. 1976 Veľký Cetín; 1990 dekan CMBF; titul.biskup tukkský 17.3.1990 - pomocný biskup Ba; 1990 tajomník KBS; rektor kňazského seminára 1990-91; predseda SLK; prof.cirk.práva 1990 Ba; súdny vikár 17.9.1991; 2000 konzultor; vedenie školstva a arcidiecézneho katechetického strediska v Trnave 1.9.2001; menovaný biskupom koadjútorom 23.11.2002; biskup koadjútor 14.1.2003 Rožňava

Číslo záznamu : 68322
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 232
Poradie : 1110
Citát : FILO Vladimír, monsignor, PhLic., biskup,
nar.: 15. 1. 1940 v Gáni, ord. : 25. 7. 1962, adresa: 811 01 Bratislava, Kapitulská 22.
Pôsobiská: Senec 1962 kaplán, 1963 ZVS, Trnava — sv.
Mikuláš 1965 kaplán, biskupský úrad 1966 ceremonár, Rím 1968 štúdiá, Kolárovo 1970 kaplán, Nové Zámky 1974 kaplán, Veľký Cetín 1976 farár, Bratislava 1990 biskup, tajomník BKS, rektor kňazského seminára, predseda SLK, profesor cirkevného práva, 1992 súdny vikár

Číslo záznamu : 70030
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 550
Citát : Vladimír FILO, novokňaz do Senca /2492/62, 7.VII. - 1.VIII.1962/

Číslo záznamu : 70130
Meno kňaza : Filo, Vladimír
Pcmeno kňaza : filovladimir
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1965
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 70
Citát : FILO Vladimír, po skončení zákl. voj. služby; do Trnavy - mesto /č. 4160/64, 23.XII.64-1.I.1965/