logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDubnický, Štefan

Iné mená:

Dubniczay Stephanus. Dubnicay, Dubniczay, Dubnický, Štefan

Tituly:

náboženský spisovateľ, apologéta

Životopisné dáta:

* 21. februára 1675, Dubnica nad Váhom, okr. Ilava – † 25. decembra 1725, Trenčianska Teplá, okr. Trenčín; poch. v rodinnej hrobke v rodisku

Životopis:

Pôvodom bol zeman. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a v Trnave (od r. 1689), teológiu absolvoval vo Viedni. Po kňazskej vysviacke sa v roku 1701 stal farárom v Drietome. Od r. 1705 spravoval farnosť v Trenčianskej Teplej. Zároveň administroval aj Drietomu a Kostolnú. Tamojšiu faru i farnosť našiel vo veľkom úpadku. Už r. 1631 evanjelici odtiaľ vyhnali vtedajšieho farára Mateja Lostona a fara ostala vyše sedemdesiat rokov takmer stále neobsadená. Religiozita farníkov veľmi ochabla. V okolí sa ustavične ponevierali kuruckí vzbúrenci, ktorí napádali a drancovali katolícke obce. Vo farnosti našiel veľkú opozíciu novátorsky zmýšľajúcich občanov, ktorých viedol evanjelický predikant, alkoholik a zbeh z cisárskeho vojska Juraj Koepkey. Dlho trvalo, kým sa Dubnickému podarilo získať späť kostoly v Trenčianskej Teplej a v Dobrej; nato oba zrenovoval, najmä farský kostol, takže sa z neho znova stal dôstojný Boží stánok.
Bol spolutvorcom polemickej literatúry protireformačného, ale aj apologetického zamerania. Vydal protiluteránsky spis, ktorý podnietil polemiku medzi ním a superintendentom Danielom Krmanom. Jeho ďalším príspevkom v tejto polemike bola práca Eductus coluber tortuosus. Polemika bola obojstranne útočná obaja bránili každý svoju cirkev, jej učenie a dejiny. Oproti Krmanovej lexikálne i syntakticky vycibrenej češtine Dubnického štylistickým zdrojom bola ľudová hovorová reč s expresívnou frazeológiou, pričom vo veľkej miere využíval iróniu a satiru ľudových prísloví a porekadiel. Jeho práce, písané v národnej reči, splnili svoju misiu v čitateľských radoch pospolitého katolíckeho ľudu.
Veľmi pravdepodobné je, že tento autor mal aj v nenáboženských vzťahoch podiel na kultúrnej činnosti svojich spoluveriacich. Svedčí o tom aj jeho priateľský vzťah s Jánom Baltazárom Maginom. Apologetický bolo orientované jeho dielo Congruum colloquium. Bolo to voľné spracovanie predlohy nemeckého jezuitu Pflaumera. Dubnického posledný spis je príspevkom k dejinám rekatolizácie Trenčianskej stolice. V jeho apologetických prácach žije rekatolizačný odkaz v plnej sile. Vo svojom rodisku daroval kostolu hlavný oltár, kazateľnicu, polia i lúky pre faru a 150 zlatých.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Krapka. E. - Mikula. V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s. 192; Rekem, J.: Z kultúrnych dejín Trenčianskeho Považia. Trenčín 1943; Rekem, J.: Štefan Dubnicay a jeho doba. Z dejín polemickej literatúry na Slovensku. Trenčín 1944.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Bystrica 1701 - - 1702 - - Dubnický, Štefan farár
Drietoma 1701 - - 1704 - - Dubnický, Štefan farár
Pruské 1704 - - 1705 - - Dubnický, Štefan farár matrika
Trenčianska Teplá 1705 - - +1725 dec. 25. Dubnický, Štefan farár
Drietoma 1705 - - 1714 - - Dubnický, Štefan ecurrendo z Trenčianskej Teplej
Kostolná Ves 1705 - - 1725 - - Dubnický, Štefan ecurrendo z Trenčianskej Teplej


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
928403Dubnický, ŠtefanControversia in Eucharistia1716
928401Dubnický, ŠtefanManna abscondita1718
928404Dubnický, ŠtefanCongruum colloquium1719
928402Dubnický, ŠtefanEductus coluber tortuosus1723
928405Dubnický, ŠtefanMetamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim1737
928406Dubnický, ŠtefanMetamorphosis fidei orthodoxae de bono in malum et vicissim1774