logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBélik, Jozef

Tituly:

spišský biskup, mecén, podporovateľ bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1757, Dežerice, okr. Bánovce nad Bebravou – † 5. marca 1847, Spišská Kapitula, okr. Levoča

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po gymnaziálnych štúdiách v Ostrihome vstúpil r. 1774 do seminára, filozofiu študoval v Trnave, teológiu na Pázmaneu vo Viedni, kde ho r. 1781 vysvätili za kňaza a získal doktorát teológie.
Pôsobil ako kaplán dva roky v Dubníku a v v r. 1783 v Dvoroch nad Žitavou. Od r. 1784 bol tri roky študijným prefektom, potom profesorom morálnej teológie a od r. 1790 aj vicerektorom bratislavského Generálneho seminára. Po zrušení seminára bol 24. júla 1790 ustanovený za farára v Žihárci. V r. 1808 sa stal dekanom, 28. augusta 1809 ostrihomským kanonikom, v r. 1811 titulárnym monoštorským opátom. V rokoch 1811-1820 bol rektorom seminára v Pešti. V r. 1818 bol tekovským archidiakonom, 5. októbra 1820 sa stal svätoštefanským prepoštom a po preložení kapituly prvým ostrihomským generálnym vikárom.
V r. 1821 ho vymenovali za titulárneho biskupa pharského, v marci 1823 ho menovali za spišského diecézneho biskupa a do úradu bol uvedený 2. mája 1824. Bol človekom vysoko vzdelaným a sčítaným. Ako biskup vykonal dôkladnú vizitáciu diecézy.
Podporoval literárne úsilia bernolákovcov, v Levoči vydal spevník Fialka a predplatil 500 exemplárov Zory, redigovanej Martinom Hamuljakom. Na podporu chudobných študentov a škôl zriadil viacero základín. Postavil niekoľko nových kostolov. Ako milovník prírody vybudoval v Spišskom Štiavniku pri biskupskom letohrádku hodnotný park.
V r. 1809 vyšla v Budíne tlačou jeho pohrebná reč pri úmrtí ostrihomského arcibiskupa Karola Ambróza s názvom Carolus Ambrosius archiepiscopus Strigoniensis... oratione funebri laudatus...

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 81; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žihárec 1790 júl 24. 1809 aug. 11. Bélik, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887447Bélik, JozefAnimadversiones in libellum: De potestate et juribus status in bona ecclesiae et clericorum1811

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1040204Paleš, Henrich, SchPCarmen lyricum quod Josepho Bélik de Dezser, episcopo neosoliensi1823