logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons.

Tituly:

ThDr., JUDr., biskup, teológ, publicista, liturgista, právnik, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. januára 1912, Prievidza – † 8. novembra 1988, Nitra

Životopis:

Základnú a strednú školu navštevoval v rodisku, kde aj zmaturoval v r. 1930. Na štúdium teológie sa prihlásil do nitrianskeho seminára, odkiaľ ho biskup K. Kmeťko poslal na Bohosloveckú fakultu Karlovej univerzity do Prahy (1930-1934). Kňazskú vysviacku prijal 30. septembra 1934 v Nitre.
Ako kaplán nastúpil duchovnú službu v Močenku (1934-1936) a v Bytči (1937). Medzitým pokračoval v štúdiách a po obhajobe dizertačnej práce Bohovedné prvky u proroka Izaiáša získal doktorát teológie na Karlovej univerzite (1937). Stal sa kaplánom v Trenčíne (1937), potom profesorom na gymnáziu v Žiline (1938). Zároveň študoval na bratislavskej univerzite, kde dosiahol hodnosť doktora práv (1942). Pôsobil ako farár v Dubnici nad Váhom, ilavský dekan (1947). Bol internovaný v kňazskom sústreďovacom tábore v Močenku (1950); potom ho ešte väznili (1953).
Po prepustení pracoval ako administrátor farnosti v Jasenici (1953) a za správcu farnosti v Nitre-Dolnom meste (1954-1961), ako riaditeľ Biskupského úradu v Nitre (1955-1961). V rokoch 1961-1965 účinkoval ako farár a okresný dekan v Púchove, potom zastával funkciu generálneho vikára biskupa E. Nécseya, zároveň ho vymenovali za sídelného kanonika.
V r. 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval za konzultora rímskej komisie pre revíziu cirkevného zákonníka, čím sa stal spolutvorcom nového Kódexu kánonického práva (CIC), ktorý vstúpil do platnosti v r. 1983. Po smrti arcibiskupa E. Nécseya (1968) sa stal kapitulným vikárom, 19. februára 1973 ho pápež Pavol VI. vymenoval za nitrianskeho biskupa. Biskupské svätenie prijal v nitrianskej katedrále z rúk arcibiskupa A. Casaroliho 3. marca 1973. Za biskupské heslo si vybral slová: Deo et proximo (Bohu a blížnemu).
Ešte vo funkcii kapitulného vikára sa stal predsedom Slovenskej liturgickej komisie pri Zbore ordinárov Slovenska (1972-1987). Pod jeho vedením sa na Slovensku uviedla do života obnova liturgie po Druhom vatikánskom koncile. So svojimi spolupracovníkmi (V. Filo, V. Malý, F. Javor), ktorých si vybral bez súhlasu štátu, čo mu často vyčítali, a zaslúžil o preloženie a úpravu liturgických kníh podľa obnovenej liturgie, v čom sme predstihli mnohé národy.
Pod jeho vedením vyšli tieto liturgické knihy: Obrad krstu a sobáša (1976), Obrad pomazania chorých (1976), Obrad birmovania (1976), Pohrebné obrady (1976), Obrad pokánia (1977), Rímsky misál (1980), Rímsky pontifikál (1981), Lekcionár I (1978), Lekcionár II (1979), Lekcionár III (1981), Lekcionár IV (1981), Lekcionár V (1983) a tri zväzky Liturgie hodín (I. 1986, II. 1988, III. vyšiel až po jeho smrti). Diecézu spravoval v čase ustavičnej kontroly štátu nad Cirkvou, ktorá mu nedovoľovala slobodne pôsobiť (prijímať dostatočný počet seminaristov, prekladať kňazov, atď.).
Ako biskup horlil za úctu k slovenským vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi a patrónom Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a Benediktovi. Propagoval kresťanskú a národnú históriu Nitry. Na svoju biskupskú berlu si dal vyhotoviť reliéfnu podobizeň našich vierozvestov. V čase jeho biskupského pôsobenia sa oslavovalo 1100-ročné jubileum založenia Nitrianskeho biskupstva, prvého biskupstva v strednej a východnej Európe (880). Zaslúžil sa aj o dôstojný priebeh osláv 900. výročia kanonizácie sv. Andreja-Svorada a Benedikta (1983). Pri tejto príležitosti vydal pamätnú medailu týchto svätých v bronze a striebre. Pri návšteve Ríma priniesol pápežovi čiastočku relikvií sv. Andreja-Svorada a Benedikta v osobitnom relikviári, zhotovenom na túto vzácnu príležitosť (1979). Na jeho podnet dostala nitrianska katedrála farebné vitráže s postavami sv. Cyrila a Metoda i sv. Gorazda a sv. Bystríka, ktoré vytvorila akademická maliarka Edita Ambrušová (1970).
Ako publicista sa zameriaval na cirkevné a náboženské otázky. Uverejňoval príspevky v novinách a časopisoch Náš priateľ, Slovák, Trenčan, Duchovný pastier, Katolícke noviny, Pútnik svätovojtešský, Hlasy z Ríma a Diakonia. Medzi pozoruhodné príspevky publikované v Pútnikovi svätovojtešskom patria napríklad: Slovenská reč v liturgii od čias sv. Cyrila a Metoda (1981), Deväťsté výročie kanonizácie sv. Andreja Svorada a Benedikta (1983), U sv. Hypolita na Zobore (1984) a i. V mesačníku Duchovný pastier uverejnil niekoľko článkov o problematike liturgickej obnovy po Druhom vatikánskom koncile, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť: Poznámky ku kritike obnovenej liturgie (r. 61, 1980, č. 10, s. 445-54); Pokoncilová obnova liturgie (r. 65, 1984, č. 3, s. 103). Zomrel 8. novembra 1988 v Nitre.

Pramene:

(Belás, L.): Nitriansky ordinár dr. Ján Pásztor 60-ročný. Katolícke noviny, r. 87, 1972, č. 3, s. 3; (Belás, L.): Boh a blížny. Katolícke noviny, r. 103, 1988, č. 47, s. 3; (Belás, L.): Za otcom biskupom Mons. ThDr. JUDr. Jánom Pásztorom. Duchovný pastier, r. 70, 1989, č. 1, s. 5; Belás, L.: Významné osobnosti Nitry. Nitra 1998, s. 112-113; Dian, D.: Pastorálna tematika na stránkach mesačníka Duchovný pastier v rokoch 1971-1989, KUL Lublin 1997, s. 25-27; Hetényi Varga, K.: Papi sorsoka horogkereszt és a vörös csillag árnyékában III. Lámpás Kiadó Abaliget, 1996, s. 575; Malá slovenská encyklopédia. Bratislava 1993, s. 535; Malý, V.: K nedožitým 85. narodeninám Mons. Jána Pásztora. Duchovný pastier, r. 78, 1997, č. 1, s. 30-33; Martinec, P.: Vademecum episcopi Nitriensis I. Anno 1690-1995. Rkp., seminárna práca, Nitra, s. 11-13; Schematizmus cleri diocesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII. Nitra 1942, s. 149; Schematizmus cleri diocesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII. Nitra 1947, s. 165; Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 31, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 251.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1934 - - 1936 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. kaplán
Bytča 1936 - - 1937 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. kaplán ThDr.
Trenčín 1937 - - 1938 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. kaplán
Žilina 1938 - - 1943 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. profesor gymn. JUDr.
Dubnica nad Váhom 1943 - - 1953 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. farár počas neprítomnosti (1950-53) farnosť spravujú kapláni
1950 - - 1953 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. internácia, väzenie
Jasenica 1953 - - 1954 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. administrátor
Nitra (dolné mesto) 1954 - - 1961 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. správca farnosti 1955 riad. BÚ, 1959 prosynod. sudca
Púchov 1961 - - 1965 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. správca farnosti 1962 okr. dekan Púchov
Nitra 1965 - - 1973 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. generálny vikár 1967 konzultor rím. Komisie, 1968 kapit. vikár, 1972 predseda SLK
Nitra 1973 - - +1988 nov. 8. Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. biskup tajomník ZOS


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944691Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons.Bohovedné prvky u proroka Izaiáša1937

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1726Hlasy z Ríma19797Mons. dr. Ján Pásztor Rímske dojmy.
1844Hlasy z Ríma19807Dr. Ján Pásztor v.r., biskup PASTIERSKY LIST.