logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanega Štefan, Mons. ThDr.

Tituly:

trpiteľ za vieru, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ

Životopisné dáta:

* 10. decembra 1912, Zemianske Podhradie, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 6. júla 2006, Trenčianska Teplá

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom, kde aj zmaturoval (1932). Teológiu študoval v Nitre a Olomouci (1932-1937), za kňaza bol vysvätený 5. júla 1937 v Olomouci.
Pôsobil ako kaplán v Terchovej (1937-1938), zastupoval v Konskej (1938). V r. 1938 získal titul doktora teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Olomouci (1938). Potom zastával tieto funkcie: kaplán a katechéta v Nitre-Dolnom meste (1939-1940), profesor náboženstva na Učiteľskom ženskom ústave v Nitre (1939) a na Obchodnej akadémii v Nitre (1940-1941), profesor náboženstva, profesor biblických vied a prefekt kňazského seminára v Nitre (1940-1950), duchovný správca väznice Krajského súdu v Nitre (1940-1950), notár cirkevného súdu, suplujúci profesor Nového zákona, gréčtiny a hermeneutiky na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1945-1947).
Pôsobil ako správca farnosti v Dražovciach, Trenčianskych Miticiach (1945), spovedník rehoľných sestier (1948-1950), zakúsil väzenie v sústreďovacom tábore pre kňazov v Močenku a Nových Zámkoch (1950-1951). Potom účinkoval ako správca farnosti v Chynoranoch (1952-1968), bol vymenovaný za sudcu Diecézneho cirkevného súdu v Nitre (1954), advokáta pri cirkevnom súde v Trnave (1965), člena komisie Spolku sv. Vojtecha na zostavovanie katechizmu (1967).
Ďalej bol správcom farnosti v Trenčianskej Teplej (1968-1986), okresným dekanom pre trenčiansky okres (1970), kanonikom Sídelnej kapituly v Nitre (1973), viceoficiálom Diecézneho cirkevného súdu v Nitre (1976), oficiálom (súdnym vikárom, 1979-1997), pápežským prelátom (1980), členom zboru konzultorov Nitrianskej diecézy (1985), cirkevným cenzorom Katolíckych novín (1988),administrátorom Nitrianskej diecézy (1988-1990). Bol aktívnym členom kňazského mierového hnutia. Na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave prednášal Starý zákon a hebrejčinu (1976-1998) a zastával funkciu dekana fakulty (1982-1990). V r. 1997 mu obec Trenčianska Teplá udelila čestné občianstvo. V roku 1990 sa vzdal funkcie dekana fakulty, avšak ako profesor pôsobil na bohosloveckej fakulte až do roku 1998, kedy odišiel na odpočinok do svojej bývalej farnosti - Trenčianskej Teplej. Tu aj dňa 6. júla 2006 zomrel vo veku 94 rokov.
Bol členom biblickej komisie Spolku sv. Vojtecha v Trnave, do slovenčiny preložil Knihu Jozue a Knihu sudcov a Prvú a Druhú knihu Machabejcov, pracoval ako člen Biblickej ekumenickej spoločnosti pre preklad Svätého písma. Je autorom mnohých vedecko-populárnych článkov, kázňami, úvahami i štúdiami prispieval do periodík Duchovný pastier, Katolícke noviny, Kráľovná sv. Ruženca, Svornosť, písal aj do kalendárov a ročeniek.
Jeho odborné diela: Celibát katolíckeho kňaza (rkp. doktorská práca); Starostlivosť arcipastiera o kňazský dorast. In: J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre (Trnava 1946, s. 53-72); Úvod do historických kníh Starého zákona (Bratislava 1982, skriptá); Všeobecný úvod do kníh Starého zákona (Bratislava 1983, skriptá); Úvod do prorockých kníh Starého zákona (Bratislava 1983, skriptá); Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona (Bratislava 1984, skriptá); Predzvesť vykupiteľa podľa Žalmov a historických kníh Starého zákona, Bratislava 1994).

Pramene:

Bagin, A.: Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava 1986, s. 48, 88-89; Bucko, V.: J.E.Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre 1921 - 13.11.1946. Trnava 1946, s. 66-67; Hetényi Varga, K.: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékáhan III. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1996, s. 563-564; Judák, V.: Nitrianske biskupstvo v dejinách. Bratislava 1999, s. 40; Krovina, M.: Jubileum Mons. ThDr. Štefana Janegu. Katolícke noviny, r. 97, 1982, č. 49, s. 3; Mitošinka, V.: Pamäti kňaza 1948-1966. Bratislava 1992, s. 26, 282; Schematizmus cleri dioececesis Nitriensis 1942. Nitra 1942, s. 151; Schematizmus cleri dioececesis Nitriensis 1947. Nitra 1947, s. 136; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 311; Schematizmus Nitrianskej diecézy. Nitra 1993, s. 114; Schematizmus Nitrianskej diecézy. Nitra 1996, s. 120; Schematizmus Nitrianskej diecézy. Bratislava 2000, s. 59-160, Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 148-149, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 246.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Terchová 1937 - - 1938 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. kaplán, administrátor 1938 ThDr.
Konská 1938 - - 1939 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. kaplán niekde je uvedený ako adm.
Nitra (dolné mesto) 1939 - - 1940 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. kaplán prof. náb.
Nitra 1941 - - 1945 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. prefekt kňaz. seminára kurát Kraj. väznice, notár cirkevného súdu, profesor
Bratislava 1945 po - 1948 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. profesor
Dražovce 1945 - - 1945 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti
Trenčianske Mitice 1945 - - 1945 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. administrátor
Hrnčiarovce 1948 - - 1950 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. spovedník rehoľ. sestier Aj Nitra
1950 - - 1952 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. mimo pastorácie
Chynorany 1952 - - 1955 júl 30. Janega Štefan, Mons. ThDr. kaplán, interný administrátor 1954 sudca
Chynorany 1955 júl 30. 1968 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti člen komisie SSV
Trenčianska Teplá 1968 - - 1987 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti dekan, kanonik, súdny vikár, p. prelát
Nitra 1987 - - 1990 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. administrátor Nitr. diecézy dekan CMBF, cirk. cenzor KN
Bratislava 1990 - - 1998 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. prof. CMBF 1997 č. občianstvo Tr. Teplá
Trenčianska Teplá 1998 - - +2006 júl 6. Janega Štefan, Mons. ThDr. dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942875Janega Štefan, Mons. ThDr.Celibát katolíckeho kňaza1938
883281Janega Štefan, Mons. ThDr.Kňazské koncentráky1960?
804509Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do historických kníh Starého zákona1982
475911Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do prorockých kníh Starého zákona 11983
476001Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 21983
1049524Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona1984
479518Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 21987
876372Janega Štefan, Mons. ThDr.Pomocník pastoračného kňaza1988
804507Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do prorockych kníh Starého zákona1989
479475Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do historických kníh Starého zákona.1989
1069042Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona1991
1069040Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do historických kníh Starého zákona1992
627079Janega Štefan, Mons. ThDr.Všeobecný úvod do kníh Starého zákona1993
1068938Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona/1993/
526028Janega Štefan, Mons. ThDr.Krátka gramatika biblickej hebrejčiny1993
510284Janega Štefan, Mons. ThDr.Úvod do prorockých kníh Starého zákona1994
526030Janega Štefan, Mons. ThDr.Predzvesť Vykupiteľa1994
292508Janega Štefan, Mons. ThDr.Len z počutia som teba dosiaľ spoznával...2000
288654Janega Štefan, Mons. ThDr.Spomienky cirkevného sudcu2001
18116Janega Štefan, Mons. ThDr.Veľkonočný baránok: Druhá Mojžišova kniha2005
18123Janega Štefan, Mons. ThDr.Pohľad do života2006

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
46074Kráľovná svätého ruženca19353Štefan Janega. Sviatosť Oltárna vychováva hrdinov manželstva.
46023Kráľovná svätého ruženca19358-9.Štefan Janega. Smrť priateľa.
44325Kráľovná svätého ruženca19371Št. Janega. K sviatku sv. Rodiny.