logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGalis, Tomáš

Tituly:

biskup, vysokoškolský pedagóg.

Životopisné dáta:

* 22. decembra 1950, Selice, okr. Šaľa

Životopis:

Pochádza z hornooravskej rodiny, od r. 1951 býval vo Vrútkach, kde vychodil základnú školu (1966) a ukončil stredoškolské štúdium (1969). Vysokoškolské teologické štúdiá absolvoval 1. júna 1976 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976 v bratislavskom Dóme sv. Martina z rúk biskupa Júliusa Gábriša.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1976-1979 v Hriňovej a v rokoch 1979-1980 v Brezne. Dňa 1. júla 1980 bol menovaný za správcu farnosti v Lazanoch pri Prievidzi, 1. júla 1988 za správcu farnosti v Kľaku a excurendo vo Veľkom Poli. Biskup Rudolf Baláž ho 22. marca 1990 vymenoval za svojho generálneho vikára (1. apríla 1990 - 30. júna 1990).
Dňa 1. júla 1990 bol vymenovaný za rektora obnoveného diecézneho Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorý do r. 1993 dočasne sídlil v Slovenskej Ľupči, od októbra 1993 je v novopostavenom objekte v Badíne pri Banskej Bystrici. Od r. 1991 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg pastorálnej teológie i ako moderátor Teologického inštitútu Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Banskej Bystrici.
Dňa 11. januára 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pápežského kaplána - monsignora, 4. decembra 1995 získal titul licenciáta na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove v Poľsku, doktorát teológie 22. júna 1998 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a vedecko-pedagogickú hodnosť PhD. 25. júna 1998. Svoje odborné vedomosti si prehlboval stážami, študijnými pobytmi a účasťou na teoreticko-aplikačných aktivitách v zahraničí.
Pápež Ján Pavol II. ho 28. augusta 1999 vymenoval za bitského titulárneho biskupa a pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy. V r. 2000 sa habilitoval na Cyrilometodskej bohoslovekej fakulte. Jeho vedecko-pedagogická, teoreticko-aplikačná a publikačná činnosť znamená prínos pre rozvoj disciplíny pastorálnej teológie nielen u nás. Je členom vedeckých inštitúcií doma i v zahraničí. Od r. 1990 je členom Vedeckej rady Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od r. 1995 Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vedeckej rady Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku (od r. 2000 Katolíckej univerzity). Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa v r. 2000 stal veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie 14. februára 2008 sa stal diecéznym biskupom novozriadenej Žilinskej diecézy. V zahraničí je členom Fóra pastorálních teologů pri Centrum Aletti v Olomouci, Pastorales Forum ev. vo Viedni a Sekcie Pastoralistów Polskich v Krakove. Je členom kolégia Konferencie biskupov Slovenska a relátorom medzi ňou a vatikánskou Kongregáciou pre katolícku výchovu.
Dňa 17. marca 2009 ho Konferencia biskupov Slovenska poverila starostlivosťou o Svetový apoštolát Fatimy (SAF) na Slovensku. Je predsedom národného centra SAF so sídlom v Žiline. Od 12. novembra 2020 je prezidentom Slovenskej katolíckej charity s účinnosťou na päť rokov.
Výstupy zo svojej vedeckej, pedagogickej a odbornej činnosti predovšetkým z oblasti pastorálnej teológie publikuje v domácich a zahraničných odborných periodikách a zborníkoch (Duchovný pastier, Katolícke noviny, Teologické texty. Zvon, Polonia Sacra, Wroclawski przegld teologiczny atď.). Jeho dizertačná práca Permanentná formácia kňazov vo svetle Pastores dabo vobis vyšla knižne.

Pramene:

Nepšinský, V.: Rektor kňazského seminára biskupom - Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Duchovný pastier, r. 80, 1999, č. 9, s. 391-393; Brendza, G.: Nový pomocný biskup. Katolícke noviny, r. 114, 1999, č. 37;
http://dcza.sk/sk/dokumenty/biskup/zivotopis

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hriňová 1976 - - 1979 - - Galis, Tomáš kaplán
Brezno 1979 - - 1980 júl 1. Galis, Tomáš kaplán
Lazany 1980 júl 1. 1988 júl 1. Galis, Tomáš správca farnosti
Kľak 1988 júl 1. 1990 apríl 1. Galis, Tomáš správca farnosti excurendo Veľké Pole
Banská Bystrica 1990 apríl 1. 1990 júl 1. Galis, Tomáš generálny vikár
Banská Bystrica 1990 júl 1. 1991 - - Galis, Tomáš rektor Kň. semin.
Banská Bystrica 1991 - - 1999 aug. 28. Galis, Tomáš profesor pastorálnej teológie 11. 1. 1994 pápežský kaplán - monsignor,
Banská Bystrica 1999 aug. 28. 2008 febr. 14. Galis, Tomáš biskup r. 2000 veľký kancelár KU Ružomberok
Žilina 2008 febr. 14. - - - Galis, Tomáš biskup 17. 3. 2009 predseda centra SAF Žilina


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
275923Galis, TomášPermanentná formácia kňazov vo svetle Pastores dabo vobis1998
647205Galis, TomášSacramentum Ordinis.2000
289820Galis, TomášPočiatočná formácia kandidátov kňazstva2002
17923Galis, TomášZborník z Európskeho kongresu: Collection of presentations2005