logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeňuška Pavol, Mons. ThDr.

Tituly:

filozof a teológ, katolícky publicista, prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 25. januára 1911, Veľké Bielice, dnes časť Partizánskeho – † 1. februára 1972, Topoľčany

Životopis:

Pochádzal z početnej rodiny roľníka. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rokoch 1920-1929 v Nitre a v Trnave. Teológiu študoval v Štrasburgu, kde ho 15. júla 1934 vysvätili za kňaza, a kde si ďalej prehlboval vedomosti. Od r. 1935 pôsobil ako kaplán v Trenčíne, v r. 1937 ho povolali do Nitry za biskupského archivára, od roku 1939 ceremoniárom a tajomníkom arcibiskupa Dr. Karola Kmeťka. Po získaní doktorátu teológie (1940) pôsobil na bohosloveckej fakulte a v seminári v Nitre. Bol tajomníkom Misijného spolku na Slovensku. V r. 1946 sa stal pápežským komorníkom. Od r. 1949 prednášal cirkevné dejiny na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre. V r. 1950 ho pri hromadnom zatýkaní pracovníkov biskupských úradov uväznili.
Po prepustení z väznice v Leopoldove pôsobil od r. 1951 ako kaplán v Diviakoch nad Nitricou, od r. 1952 bol farárom vo farnosti Nitrianska Streda. Od r. 1954 vykonával úrad cirkevného sudcu a examinátora kaplánskych a farárskych skúšok, od r. 1956 bol správcom farnosti v Bošanoch. V r. 1968 ho rehabilitovali. Zomrel 1. februára 1972 v Topoľčanoch.
Literárne prispieval do viacerých časopisov a novín: Svoradov, Trenčan, Kultúra, Smer, Nová práca. Katolícke noviny, Slovenské pohľady, Misijné ročnice, Duchovný pastier, Filozofický sborník a iné.Spolu so Štefanom Barnášom a Maximiliánom Chladným-Hanošom patril k intelektuálnemu okruhu arcibiskupa Dr. K. Kmeťku; títo myslitelia úzko spolupracovali s dominikánskou revue pre duchovný život Smer. Záchranu európskej kultúry videl v tom, že sa oživotvorí v Kristovom duchu (Pereat culthura? Kultúra, r. 4, 1932, č. 11). V oblasti myslenia sa to môže dosiahnuť len návratom k tomizmu, ktorý je, podľa neho, jedinou skutočne integrálnou filozofiou, nepoznačenou rozpoltením myslenia a poznávania na subjekt a objekt (Návrat k tomizmu, Kultúra, r. 5, 1933, č. 7-8).
Okrem sv. Tomáša Akvinského obdivoval francúzskych novotomistov J. Maritaina a A.D. Sertillangea OP, ktorých aj prekladal. Zapojil sa do diskusie o problematike národa, osobitne slovenského. V recenzii Polakovičovho diela Slovenský národný socializmus (Filozofický sborník, r. 2, 1941, č. 2) zdôraznil, že tzv. národný socializmus sa musí radikálne prispôsobiť slovenskému duchovnému organizmu presiaknutému kresťanskou tradíciou; upozorňoval, že vychovávatelia sa majú vyhýbať úskaliam, ktoré sa u nás stavajú tomuto ideálu do cesty; je to falošný supranacionalizmus i nesprávny nacionalizmus, ktorý hlása podriadenosť osoby národu a štátu. V časopise Smer uverejnil rozsiahlu štúdiu Eucharistia - Dar Božej lásky (r. 2, 1942, č. 1-10), v ktorej sa s odvahou ponára do teologických úvah okolo sviatostného premenenia. Cenný je najmä jeho celostný pohľad, diferencovaný podľa kníh Nového zákona i podľa cirkevnej tradície.
Ďalšie publikované práce: Rok od smrti abbé Bremonda (Svoradov, r. 2, 1934, č. 2); Berďajevova kritika komunizmu (Svoradov, r. 2, 1934, č. 5-6). Recenzie: Sertillanges, A.-D.: Osobnosť intelektuála (Filozofický sborník, r. 2, 1941, č. 1); Polakovič, S.: Z Tisovho boja. Tisová náuka (Filozofický sborník, r. 2, 1941, č. 3). Teologické práce: Ježiš a človek 20. storočia (Svoradov, r. 2, 1934, č. 3); Dr. Karol Kmeťko: Svetové misie (recenzia, Slovenské pohľady, r. 57, 1941, č. 11); K dejinám nitrianskej diecézy. In: Jeho Excelencia Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre. Trnava 1946; Žiada Cirkev privilégiá a majetky? (Katolícke noviny, r. 83, 1968, č. 22); Nad čerstvým hrobom arcibiskupa (Katolícke noviny, r. 83, 1968, č. 27). Autorita Cirkvi (Katolícke noviny, r. 84, 1969, č. 24). Preklady: Sertillanges, A.-D.: Osobnosť intelektuála (rkp., neskôr samizdat); Grandmaison, L. de: Pobožnosť a skutky pobožnosti (Smer, r. 4, 1944, č. 3). Ďalej publikoval v novinách a časopisoch: Slovák, Kultúra, Duchovný Pastier, Smer, Ročnica Misijného spolku na Slovensku, Trenčan, Kaplán. Koncipoval pastiersky list slovenských biskupov v prospech židov v roku 1943.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 148; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 97-98, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 37.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčín 1935 - - 1937 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. kaplán
Nitra 1937 - - 1940 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. arch. a cer. BÚ
Nitra 1940 - - 1950 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. profesor tajomník Misijného spolku, 1946 pápež. komorník, od r. 1949 cirkev. dejiny
1950 - - 1951 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. mimo pastorácie
Diviaky nad Nitricou 1951 - - 1952 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. kaplán
Nitrianska Streda 1952 - - 1956 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. farár 1954 cirkev. sudca, examinátor kaplán. a farár. skúšok
Bošany 1956 - - +1972 - - Beňuška Pavol, Mons. ThDr. správca farnosti +1. febr. 1972 Topoľčany


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49716Kultúra19337-8P. Beňuška Návrat k tomizmu
339Smer19421Dr. Pavol Beňuška Eucharistia dar lásky božej
376Smer19422Dr. Pavol Beňuška Eucharistia sviatosť
391Smer19423Dr. Pavol Beňuška Nová úmluva
414Smer19425Dr. Pavol Beňuška Podstata Eucharistie – podľa svätého Petra
431Smer19426Dr. Pavol Beňuška Eucharistia obnovuje a pripomína smrť Pánovu
455Smer19427Dr. Pavol Beňuška Eucharistické učenie vo 4. Evanjeliu
472Smer19428Dr. Pavol Beňuška Eucharistické učenie v Liste k Židom
494Smer19429Dr. Pavol Beňuška Lámanie chleba v prvotnej Cirkvi
54675Smer19424Dr. Pavol Beňuška Eucharistické učenie svätého Pavla.

Preklad článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
107Smer194310Léonce de Grandmaison,SJ-Preložil Br.P.Beňuška Pobožnosť
250Smer19439Léonce de Grandmaison, SJ.- Preložil Dr. Pavol Beňuška Osobné náboženstvo
506Smer19441Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Podmienky pobožnosti
522Smer19442Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Písmená a duch pobožnosti
539Smer19443Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Pobožnosť a skutky pobožnosti
561Smer19444Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Viera a skutky
585Smer19445Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Skutky bohopocty
604Smer19448Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Asketické úsilie
630Smer19449-10Léonce de Grandmaison, SJ. , prel. Dr. Beňuška Obrátenie a duchovný pokrok