logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBelás, Ladislav

Tituly:

Mons. ThDr. vysokoškolský pedagóg, historik, bibliotekár, zoborský opát

Životopisné dáta:

* 22. februára 1930, Milochov, dnes súčasť Považskej Bystrice – † 5. januára 2021, Nitra

Životopis:

V rokoch 1941-1949 študoval na gymnáziu v Nitre, po maturite pokračoval na tamojšej Vysokej škole bohosloveckej. Po zrušení diecéznych seminárov študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1950-1953, kde ho 21. júna 1953 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1953-1954 v Skalitom a v rokoch 1954-1963 v Čadci, potom bol v rokoch 1963-1971 správcom farnosti v Beluši v púchovskom okrese. Po obhajobe dizertačnej práce Vývoj rímskeho misála a jeho povinné zavedenie v Uhorsku so zreteľom na cyrilometodskú tradíciu ho 25.6.1970 promovali na doktora teológie.
V rokoch 1971-1980 pracoval ako tajomník Biskupského úradu v Nitre, súčasne ako notár Cirkevného súdu a prosynodálny examinátor; v r.1973 dostal menovanie za pápežského kaplána, v tom istom roku sa stal nitrianskym sídelným kanonikom, v r. 1977 katedrálnym archidiakonom, súčasne správcom farnosti Nitra-Horné mesto. Ako angažovaného kňaza ho v r.1979 zvolili za člena správneho výboru Spolku sv. Vojtecha, v r. 1980-1985 zastával post generálneho riaditeľa Ústrednej charity na Slovensku a stal sa správcom Kostola sv. Ladislava v Bratislave. V rokoch 1985-1990 bol šéfredaktorom Katolíckych novín, riaditeľom Biskupského úradu v Nitre a farárom v Nitre-Dolnom meste. Od roku 1987 pôsobí ako sudca Diecézneho cirkevného súdu v Nitre, od r. 1988 diecézny konzultor.
V r. 1990 prevzal správcovstvo Diecéznej knižnice v Nitre, od r.1991 pôsobí ako cirkevný cenzor a tiež odborný asistent na Teologickom inštitúte v Nitre pre odbor patrológia. Zároveň pôsobil ako lektor cirkevných dejín na katedre etiky Vysokej školy pedagogickej v Nitre (1991-1994). Od r. 1991 mal titul kustód kapitulského a biskupského archívu. Od r. 2017 žil v dome Promeritae Quieti v Nitre na Šindolke. Pri príležitosti 90-ročného jubilea sa slávila v nitrianskej katedrále ďakovná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky sídelný biskup Viliam Judák a jubilant predniesol homíliu, v ktorej opísal svoju nie ľahkú cestu ku kňazstvu, ale aj 67 rokov služby v Cirkvi a Nitrianskej diecéze, ktoré boli poznačené práve zásahmi Božieho riadenia od začiatku až do súčasnosti. Medziiným povedal: „Nielen verím v riadenie Božie, ale som o ňom úplne presvedčený, lebo v mojom živote sa vyskytli chvíle, v ktorých som Božie riadenie priam pocítil… Jedna je loď, ktorá vodí ľudstvo plavbou života, ktorá pevnú cestu brodí, nikdy sa nestroskotá, loď tá jedna, to je viera v pravdu Kristom zjavenú, kto jej srdce neodpiera, sväto kráča k spaseniu. Túto kresťanskú vieru som žil, túto vieru som kázal, túto vieru som hlásal a túto vieru som aj zachoval.“ Po krátkej hospitalizácii zomrel v nitrianskej nemocnici v 91. roku života a v 68. roku kňazstva.
Významná je jeho publicistická činnosť, spočíva v šírení poznatkov o prínose kresťanstva ku vzdelanostnému a kultúrnemu rozvoju nášho národa, o kresťanských tradíciách a zaslúžilých osobnostiach, o histórii farností a pamätných miestach Nitrianskej diecézy. Závažnejšie štúdie: Cyrilo-metodské tradície na Slovensku v neskorom stredoveku (v Zborníku Dedičstvo otcov k 1100. výročiu smrti sv. Cyrila a k 100. výročiu založenia Spolku sv. Vojtecha, 1970), Šéfredaktor Duchovného pastiera Dr. Anton Bagin 60-ročný (1983), Nitrianske bernolákovské zaujímavosti (1992), Päťdesiat rokov od vymenovania Dr. Karola Kmeťka za arcibiskupa (1995), Samuel Timon o Nitre, Nitra o Samuelovi Timonovi (1995), Ikonografia sv. Svorada a Benedikta (1997), Významné osobnosti Nitry (spoluautor, 1998). Množstvo článkov o bernolákovcoch na Kysuciach, o kňazoch buditeľoch, o cirkevných a národných aktivitách uverejnil v časopisoch a rôznych periodikách, ako Duchovný pastier, Slovenské hlasy z Ríma, Katolícke noviny, Duchovní pastýř, Slovenské ozveny, Pútnik svätovojtešský. Mesto Nitra mu udelilo Cenu mesta Nitry za rok 1997. Matica slovenská mu pri príležitosti 70-ročného jubilea udelila Zlatú medailu sv. Cyrila a Metoda (2000).
Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávil v Nedeľu Krstu Pánovho 10. januára 2021 nitriansky biskup Viliam Judák s generálnym vikárom Petrom Brodekom a kapitulnými kanonikmi v Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Následne uložili rakvu v kanonickej krypte na hornom nádvorí.
Z dôvodu, že sa pre prijaté protipandemické opatrenia na pohrebných obradoch nemohla zúčastniť verejnosť, obrady odvysielala TV Nitrička v priamom prenose.

Pramene:

Pažitný, A.: Mons. ThDr. L. Belás, nitriansky sídelný kanonik, správca diecéznej knižnice, najnovší nositeľ Ceny mesta Nitry. Nitra, r. 21, 1997, č. 9, s. 22-24; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 26; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 148; Schematizmus Slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 302-303; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 117-118; Schematizmus Nitrianskej diecézy 2000. Nitra 2000, s. 134-135; Pažitný, A.: Mons. ThDr. Ladislav Belás. Osobná biografia a bibliografia. Nitra 2000, 77 s.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 121-122;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200224028;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/smutocne-oznamenie-do-vecnosti-odisiel-titularny-zoborsky-opat-a-kanonik-mons-ladislav-belas/
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210105022;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210111025

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalité 1953 - - 1954 - - Belás, Ladislav kaplán
Čadca 1954 - - 1963 - - Belás, Ladislav kaplán
Beluša 1963 - - 1971 - - Belás, Ladislav správca farnosti 1968 mim. spov. Dcér sv. Františka As. Belušské Slatiny, 1970 ThDr.
Nitra 1971 - - 1980 - - Belás, Ladislav tajomník BÚ notár Cirk. súdu, examin. prosynod., 1973 kanonik katedr. chrámu Nitra — magister iunior, Mons
Nitra (horné mesto) 1977 - - 1980 - - Belás, Ladislav správca farnosti katedrálny archidiakon, 1979 člen správneho výboru SSV
Bratislava 1980 - - 1985 - - Belás, Ladislav rektor kostola Kostol sv. Ladislava, gener. riad. Ústrednej charity na Slovensku
Nitra (dolné mesto) 1985 - - 1990 - - Belás, Ladislav farár šéfredaktor KN, riaditeľ BÚ, od r. 1987 sudca DCS, od r. 1988 diecézny konzultor
Nitra 1990 - - - - - Belás, Ladislav správca Diecéznej knižnice odborný asistent Teolog. inštitút-odbor patrológia, od r. 1991 kustos archívov (biskupského a kapitulského)
Nitra 2017 - - +2021 jan. 5. Belás, Ladislav dôchodca na odpočinku DSS PQ sv. Svorada Nitra


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020864Belás, LadislavHistorický vývoj Missale Romanum a jeho povinné zavedenie v Uhorsku I a II.1970
887411Belás, LadislavŠéfredaktor Duchovného pastiera Dr. Anton Bagin 60-ročný1983
887412Belás, LadislavNitrianske bernolákovské zaujímavosti1992
887413Belás, LadislavPäťdesiat rokov od vymenovania Dr. Karola Kmeťka za arcibiskupa1995
887414Belás, LadislavSamuel Timon o Nitre, Nitra o Samuelovi Timonovi1995
887415Belás, LadislavIkonografia sv. Svorada a Benedikta1997

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1066098Magula, Daniel70 rokov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.2018