logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBaláž, Rudolf

Tituly:

biskup, mecén, náboženský spisovateľ, Mons., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1940, Nevoľné, okr. Žiar nad Hronom – † 27. júla 2011, Banská Bystrica, poch. v Nevoľnom

Životopis:

Zmaturoval v r. 1958 v Kremnici, v rokoch 1958-1963 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde ho aj 23. 6. 1963 vysvätili za kňaza.
Postupne bol kaplánom v Brezne (1963-1964), v Krupine (1965-1966), vo Vrútkach, v Kláštore pod Znievom, vo Vrícku (1967-1968). V r. 1968 sa stal aktuárom na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici. V čase tzv. normalizácie r. 1970 ho ustanovili za správcu farnosti v Pitelovej. V rokoch 1971-1982 bol mimo pastorácie, keďže mu odobrali štátny súhlas. V tom čase pracoval ako vodič nákladnej dopravy. V r. 1982 sa stal správcom farnosti v Turčianskom Petre, ktorú spravoval až do svojho vymenovania za biskupa Banskobystrickej diecézy. Počas obdobia mimo pastorácie z poverenia biskupa J. Ch. Korca vyučoval kandidátov bohosloveckých štúdií fundamentálnu teológiu, filozofiu, morálku a dogmatiku.
Dňa 14. 2. 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za banskobystrického diecézneho biskupa, biskupskú vysviacku prijal v Banskej Bystrici dňa 19. 3. 1990. Dňa 13. 4. 1994 ho zvolili za predsedu Konferencie biskupov Slovenska a člena stálej rady, 29. 4. 1997 bol znovu zvolený do tejto funkcie, v ktorej bol až do 31. 8. 2000. V r. 1990 obnovil činnosť Kňazského seminára Banskobystrickej diecézy. Dňa 3. 10. 1993 posvätil novú budovu Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Založil sedem základných cirkevných škôl a Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici.
Po menovaní za diecézneho biskupa zreorganizoval Banskobystrickú diecézu, keď vzhľadom na pastoračné potreby z 5 dekanátov vytvoril 12. Za desať rokov biskupského pôsobenia prijal do svojej diecézy 14 mužských a 12 ženských reholí. V Konferencii biskupov Slovenska bol predsedom ekonomicko-právnej komisie a predsedom komisie pre katechizáciu. Od r. 2000 bol členom liturgickej komisie. Od r. 1992 pôsobil aj ako prezident Pax Christi Slovakia. Vo svojej diecéze zriadil evanjelizačné rádio Mária, neskôr sa premenovalo na Rádio Lumen, ktorého vysielanie sa usiloval rozšíriť na celé územie Slovenska.
Bol spoluzakladateľom Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku, ktorá vznikla r. 1995, aktívne sa usiloval o jej transformáciu na Katolícku univerzitu, ktorá bola zriadená v r. 2000. Od svojej biskupskej vysviacky každú prvú sobotu v mesiaci slávil fatimskú sobotu v hlavnom pútnickom mieste diecézy Staré Hory. V r. 1999 zvolal do Banskej Bystrice Diecézny eucharistický kongres, ktorý sa na Slovensku uskutočnil po prvý raz po páde komunizmu. Na jeho žiadosť Ján Pavol II. Dňa 1. 8. 1990 udelil pútnickému chrámu na Starých Horách titul basilica minor. Ako biskup obhajoval právo človeka na život od počatia až po prirodzenú smrť. Finančne podporoval domácich i zahraničných študentov teológie, lebo si uvedomoval potrebu vzdelaných kňazov pre budúcnosť Slovenska.
Vydal publikáciu: Milovať bez lásky a sexu. 111 otázok Andreja Štiavnického biskupovi Rudolfovi Balážovi (Banská Bystrica 1997). Okrem toho publikoval množstvo článkov s náboženskou tematikou v Duchovnom pastierovi, Katolíckych novinách, Zrne a vo Veľkom jubileu. Ako predseda Konferencie biskupov Slovenska sa vo veľkej miere pričinil o nové vydanie Svätého písma v jednom zväzku, prekladu Katechizmu Katolíckej cirkvi a Kódexu kánonického práva do slovenského jazyka, učebníc na vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 47; internetové zdroje.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 103.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezno 1963 - - 1965 - - Baláž, Rudolf kaplán
Krupina 1965 - - 1967 - - Baláž, Rudolf kaplán
Vrícko 1967 po - 1968 - - Baláž, Rudolf kaplán
Vrútky 1967 - - 1967 po - Baláž, Rudolf kaplán
Kláštor pod Znievom 1967 po - 1967 po - Baláž, Rudolf kaplán
Banská Bystrica 1968 - - 1970 - - Baláž, Rudolf aktuár BÚ
Pitelová 1970 - - 1971 - - Baláž, Rudolf správca farnosti
1971 - - 1982 - - Baláž, Rudolf mimo pastorácie
Turčiansky Peter 1982 - - 1990 marec 19. Baláž, Rudolf správca farnosti
Banská Bystrica 1990 marec 19. +2011 júl 27. Baláž, Rudolf biskup 2000 člen liturgickej komisie


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1047859Baláž, RudolfZostaň s nami, Pane : Posynodálna exhortácia2007
35294Baláž, RudolfDotyky2007
35296Baláž, RudolfBoh nie je samotár2007
35297Baláž, RudolfÚvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen2008
385038Baláž, RudolfSom tým, čím som pred Bohom 2009

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1048701Štiavnický, AndrejMilovať bez lásky a sexu?1997