logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28437
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 154
Poradie : 16810
Citát : Vacval Anton M., SDB, n. 30. 5. 1908 v Ostraticiach, o. 7. 7. 1935, kapl. Šaštín, 1939 kapl. Hr. Beňadik, 1941 kapl. Trnava-Kopánka, 1945 kapl. Michalovce, 1949 spr. f. Bratislava-Jarovce, 1952 spr. f. Ardanovce, 1958 spr. f. Dedinka, 1961 m. p., 1962 duch. v ÚSS Lipová.

Číslo záznamu : 60853
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Www stránka : http://www.borskyjur.fara.sk/ [13.5.2020]
Skratka knihy : www
Poradie : 280
Citát : ANTON MÁRIA VÁCVAL, S.D.B.

zastupujúci vikár v Myjave 1945
( * 30.5.1908 Ostratice; + 6.2.2000 Pezinok )

Narodil sa 30.5.1908 v Ostraticiach, okr. Partizánske. V r. 1920 odišiel do saleziánskeho ústavu Božského Srdca v Ríme. Tam absolvoval gymnaziálne štúdiá. Od r.1931 študoval teológiu v Ľubľane, kde ho 7.7.1935 vysvätili za kňaza. Po vysviacke pôsobil v saleziánskych strediskách na Slovensku. Najprv v Šaštíne, r. 1939 v Hronskom Beňadiku, r.1941 v Trnave-Kopánke. Od júna do septembra 1945 zastupoval v Myjave. Od r.1945 pôsobil v Michalovciach. R.1949 sa stal správcom farnosti v Bratislave-Jarovciach, r.1952 v Ardanovciach a r.1958 v Dedinke. R. 1961 stratil štátny súhlas na pastoráciu a musel odísť do výroby. Od r.1962 bol duchovným u sestier Premonštrátok v Ústave sociálnej starostlivosti v Lipovej. R.1988 odišiel na dôchodok do Šurian, kde vypomáhal v pastorácii. Neskôr sa presťahoval do Charitného domova v Pezinku, kde 6.2.2000 zomrel. Pochovaný je v rodisku, v Ostraticiach.
V 80. rokoch publikoval desiatky článkov v Katolíckych novinách a v Duchovnom pastierovi. Zameral sa najmä na osobnosť dona Bosca a jeho dielo, na sv. Dominika Savia a Žofiu Bošňákovú. Venoval sa dejinám Mariánskej Čeľade - pútnického miesta s pavlínskym kláštorom (Mária család pri N.Zámkoch). Je autorom životopisu Žofie Bošňákovej, ktorý dokončil r.1968 a rozširoval sa ako samizdat; knižne vyšiel až r. 1991 v Šuranoch. Jeho dalšie väčšie diela zamerané na osobnosti svätých ostali v rukopise. Jeho “Pieseň vekov” je ojedinelé dielo zborovej recitácie, ktoré bolo sfilmované. Tiež písal aj divadelné hry a niekoľko dokumentačných prác.

Pramene:

Farské matriky: My B I., Cop, Def, TL Bapt
Farské matriky - Štátny oblastný archív, Bratislava: nr.arch.2512-13, 2515
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, str.1433-4
Schematismus Adm.ap.Tyrnaviensis 1938, pag. 240; 1944, pag. 207
Schématizmus slovenských katolíckych diecéz 1971, str.357; 1978, str.154
Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993, str.330
Schematizmus Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy 1995, str.335

Číslo záznamu : 61883
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1433-1434
Poradie : 23340
Citát : VÁCVAL, Anton Mária, SDB (* 30.5.1908 Ostratice, okr. Partizánske - + 6.2.2000 Pezinok, poch. v Ostraticiach) - historik, publicista, náboženský spisovateľ. Používal skratku AMV.
V r.1920 odišiel do saleziánskeho ústavu Božského Srdca v Ríme. Tam absolvoval gymnaziálne štúdiá. Od r.1931 študoval teológiu v Ľubľane, kde ho 7.7.1935 vysvätili za kňaza. Po vysviacke pôsobil v saleziánskych strediskách na Slovensku. Najprv v Šaštíne, r.1939 v Hronskom Beňadiku, r.1941 v Trnave-Kopánke, r.1945 v Michalovciach. R.1949 bol správcom farnosti v Bratislave-Jarovciach, neskôr v Ardanovciach pri Topoľčanoch, v r.1952-1958 v Dedinke, r.1961 mu odňali štátny súhlas na pastoráciu a poslali ho do výroby. R.1988 odišiel na odpočinok do Šurian, kde vypomáhal v pastorácii. Neskôr sa presťahoval do Charitného domova v Pezinku. — V 80. rokoch publikoval desiatky článkov v Katolíckych novinách. Zameral sa najmä na osobnosť dona Bosca a jeho dielo, na sv. Dominika Savia a Žofiu Bošňákovú (napr. Katolícke noviny, r.103, 21.2.1998, č.8). Venoval sa dejinám Mariánskej Čeľade - pútnického miesta s pavlínskym kláštorom (Katolícke noviny, r.103, 17.4.1988, č.16). V Duchovnom pastierovi mu vyšla štúdia Hrob sv. Petra (Duchovný pastier, r.62, 1981, č.9). Je autorom životopisu Žofie Bošňákovej Žena hrdinka. Historický náčrt. Dokončil ho r.1968 a rozširoval sa ako samizdat; knižne vyšiel až r. 1991 v Šuranoch. Jeho ďalšie väčšie diela zamerané na osobnosti svätých ostali v rukopise: Malý hrdina z katakomb - sv. Tarzícius (1966), Verná snúbenica - sv. Agneška (1967), Zriedkavý hrdina - Tomáš Morus a Pieseň vekov. Ide o ojedinelé dielo zborovej recitácie, ktoré bolo sfilmované. Písal aj divadelné hry: Prvé Vianoce, Mučeník Eucharistie, Paduánsky divotvorca, Mikuláš Subič Zrínsky, Hlasy srdca a Duchoň. Napísal niekoľko dokumentačných prác: Buďme verní svojmu rodu, Mariánska čeľaď, Začiatky slovenského saleziánskeho diela.
Lit.: Dian, D.: ZadonomA. M. Vácvalom. Katolícke noviny, r. 115,20.2.2000, č.8; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bra-tislava - Trnava 1978, s.154; Katolícke noviny, r.103, 29.5.1988,č.22; Lesňák, R.: Listy z podzemia. Bratislava 1998, s.255.
RÓBERT LETZ

Číslo záznamu : 68754
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 330
Poradie : 5430
Citát : VACVAL Anton M., SDB,
nar. : 30. 5.1908 v Ostraticiach, ord. : 1.1.1935, adresa: 94201 Šurany.
Pôsobiská: Šaštín 1935 kaplán, Hronský Beňadik 1939 kaplán, Trnava-Kopánka 1941 kaplán, Michalovce 1945 kaplán, Bratislava-Jarovce 1949 farár, Ardanovce 1952 farár, Dedinka 1958 farár, 1961 mimo pastorácie, Lipová 1962 duchovný v ÚSS, Šurany 1987 výpomoc

Číslo záznamu : 68913
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1952
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 210
Citát : 20/ Vácval Anton, správca farnosti Jarovce, za správcu farnosti Ardanovce , č. 634/52.

Číslo záznamu : 69627
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Názov knihy : obež. Trnava 1958
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 490
Citát : Anton Vácval, správca fary v Ardanovciach, do Dedinky /č.2629/58, 30.- 1.VI.1958/.

Číslo záznamu : 70048
Meno kňaza : Vacval Anton M., SDB
Pcmeno kňaza : vacvalantonmsdb
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 730
Citát : VÁCVAL Anton, duchovný m.p. za duchovného správcu do Lipovej /č.3897/62; 17.XI. - 1.XII.62/