logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28433
Meno kňaza : Uhrin Jozef, ThDr.
Pcmeno kňaza : uhrinjozefthdr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 154
Poradie : 16770
Citát : Uhrin Jozef, ThDr., n. 25. 8. 1913 v Dolných Krškanoch, o. 24. 10. 1937, kapl. v Brezne, 1939 prebendát Sídelnej kapituly v Banskej Bystrici, farár 1942, 1943 skúška prof. náb., 1945 supl. prof. na Vysokej škole bohosl. v Banskej Bystrici, 1950 ThDr., 1951 školský dekan, 1954 sudca Olomouc, tribunálu III. inšt., 1958 docent CMBF Bratislava, správca kost. sv. Ladislava, 1966 arcidekan banskobystrický, 1968 spr. f. Lapáš pri Nitre, 1970 profesor CMBF Bratislava, 1972—6 prodekan CMBF, duch. spr. kost. sv. Ladislava, 1973 č. kanonik banskobystrický, 1967 šéfredaktor Duchovného Pastiera, 1977 vedúci dogmaticko-morálnej katedry CMBF v Bratislave, 1978 dekan CMBF.

Číslo záznamu : 30256
Meno kňaza : Uhrin Jozef, ThDr.
Pcmeno kňaza : uhrinjozefthdr
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 201
Poradie : 17740
Citát : Uhrín Jozef
ThDr., prof. teológie v BB na VŠB a potom profesor v Bratislave.

Číslo záznamu : 31420
Meno kňaza : Uhrin Jozef, ThDr.
Pcmeno kňaza : uhrinjozefthdr
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 98
Poradie : 8550
Citát : Uhrín Jozef ThDr.
N. 25.8.1913 v D. Krškanoch. O. 1937. K v Brezne, 1939 PB, 1940 konal zákl. voj. službu. Po návrate zase PB. 1942 F v Brezne, 1945 supl. prof. cirk. práva na VŠB v BB. Doktor teol. 1958 docent teol. fakulty v Bratislave, 1966 prof. CMBF v Bratislave. 1974 HCEN, 1968 SF v Lapáši. 1971 reaktivovaný na CMBF. 1983 n. o. Z. 29.8.1983.

Číslo záznamu : 31779
Meno kňaza : Uhrin Jozef, ThDr.
Pcmeno kňaza : uhrinjozefthdr
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 200
Poradie : 21430
Citát : Uhrin Jozef, ThDr. — pozri arcibiskupstvo trnavské.

Číslo záznamu : 61865
Meno kňaza : Uhrin Jozef, ThDr.
Pcmeno kňaza : uhrinjozefthdr
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1423
Poradie : 23160
Citát : UHRIN (pôv. UHRÍNYI), Jozef (* 25.8.1913 Dolné Krškany, dnes súčasť Nitry - + 29.8.1983 Bratislava, poch. v rodisku) - teológ, vysokoškolský pedagóg, redaktor a náboženský publicista.
Pochádzal z remeselníckej rodiny. Gymnázium študoval v Nitre a v Banskej Bystrici (1924-1932), teológiu v Banskej Bystrici (1932-1937). Za kňaza bol vysvätený 24.10.1937. Potom pôsobil ako kaplán v Brezne (do r.1939), v Banskej Bystrici (do r.1942), ako farár v Brezne (1942-1945). V tom čase bol aj prependátom Banskobystrickej sídelnej kapituly. Vzhľadom na svoju národnú nevyhranenosť a sympatie s čechoslovakizmom postupoval po r.1945 v kariére rýchlo. Ešte v tom roku sa stal profesorom-suplentom na teologickej fakulte v Banskej Bystrici; po získaní doktorátu r.1950 dekanom tejto fakulty (1951) a sudcom olomouckého tribunálu (1954). R.1958 prišiel ako docent na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, stal sa správcom Kostola sv. Ladislava (1958-1968), popritom prijal ešte hodnosť banskobystrického arcidekana. R.1968 pre svoju neslávnu činnosť v proštátnom Mierovom hnutí katolíckeho duchovenstva vo funkcii šéfredaktora Katolíckych novín v r.1965-1967 musel z Bratislavy odísť; dostal miesto správcu farnosti v Lapáši pri Nitre. No r.1970 ho znovu povolali prednášať už ako profesora porovnávaciu dogmatiku na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Tu bol v r.1972-1976 prodekanom a znovu správcom Kostola sv. Ladislava. R.1973 ho vymenovali za čestného banskobystrického kanonika. R.1977 sa stal vedúcim katedry dogmatickej a morálnej teológie a napokon prispením ministerstva kultúry dekanom fakulty (1978-1979, 1979-1980). V r.1976-1983 zastával funkciu šéfredaktora Duchovného pastiera. Bol aktívne činný v Pacem in terris. Publikoval mnoho úvah a teologických štúdií najmä v Katolíckych novinách a Duchovnom pastierovi. V teológii sa špecializoval na problematiku islamu (komparácie s kresťanstvom). — Jeho významnejšie práce: Theologia dogmatica specialis 1. et 2. Scriptum ad usum auditorum (Špeciálna dogmatika. Skriptum pre vlastných poslucháčov, Bratislava 1960, 2. vyd. 1966); Poslanie Ducha Svätého v našom kňazskom živote (Duchovný pastier, r.48, 1973, č.8); Prednášky zo špeciálnej dogmatiky 2-0 milosti Božej. Eschatológia. O sviatostiach (Bratislava 1975).
Lit.: Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae
1936-1986. Bratislava - Trnava 1986, s. 104-105; Slovenský bio-grafický slovník VI. Martin 1994, s. 160; Vzácne životné jubileum. Katolícke noviny, r.98, 1983, č.26.
JAN LETZ