logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6334
Meno kňaza : Sulhay, Ján
Pcmeno kňaza : sulhayjan1812
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 945
Poradie : 199240
Citát : Sulhay Joannes.Natus 22. Jun. 1812. Strigonii. Philosophiam et theologiam Tirnaviae 1834. absolvit. 1835. in instituto presbyterorum transegit Tirnaviae. 21. Jun. ejusd. a. ordinatus. Supplentem cooperatorem egit in Nagy-Maros. Dein pro cooperatore missus ad Lekér. Expleto uno a. et 7. m. ad Zeliz est translatus. Ubi post m. 5. id est 12. Nov. 1837. nominatus parochus. 1852. factus surr. dein ord. VADnus per distr. Lekérensem. 1869. resignavit parochiam. † 14. Nov. 1880. Tirnaviae.
Preklad : Sulhay Ján. Narodil sa 22. júna 1812 v Ostrihome. Filozofiu a teológiu absolvoval v r. 1834 v Trnave. V r. 1835 čakal v kňazskom dome v Trnave. 21. júna toho roka bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako zastupujúci kaplán v Nagymarosi. Potom bol poslaný za kaplána do Lekýra čiže Čajakova. Po uplynutí roka a siedmich mesiacov bol preložený do Želiezoviec, kde bol po piatích mesiacoch, t. j. 12. novembra 1837 vymenovaný za farára. V r. 1852 sa stal zastupujúcim a nato riadnym dekanom dištriktu Čajakovo. V r. 1869 sa zriekol farnosti. † 14. novembra 1880.