logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5730
Meno kňaza : Ribány, Oliver
Pcmeno kňaza : ribanyoliver
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 893
Poradie : 193190
Citát : Ribány Oliverius.Natus 18. Dec. 1848. Tirnaviae. Qua tertii a. theologus seminarii s. Stephani 31. Jul. 1871. ordinatus. Post brevem inter. administrationem in Negyed, cooperator Galanthae, ab 1872. Tirnaviae. A 28. Jan. 1879. admin. in Rózsavölgy, ubi 14. Maji ejusd. a. parochus nominatus. Merita literaria refert: Zelliger, Eszt. Egyhm. Irók. 436.
Preklad : Rybány Oliver. Narodil sa 18. decembra 1848 v Trnave. Ako bohoslovec tretieho ročníka seminára sv. Štefana bol 31. júla 1871 vysvätený za kňaza. Po krátkom dočasnom spravovaní v Nedede bol kaplánom v Galante, od r. 1872 v Trnave. Od 28. januára 1879 bol administrátorom v Ružindole, kde bol 14. mája toho roka vymenovaný za farára. O literárnych zásluhách referuje Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 436.

Číslo záznamu : 61479
Meno kňaza : Ribány, Oliver
Pcmeno kňaza : ribanyoliver
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1186
Poradie : 19300
Citát : RYBÁNY (Ribány), Oliver (* 21.12.1848 Trnava -+ 25.9.1929 Tešedíkovo, okr. Šaľa) - prekladateľ.
Gymnázium vyštudoval v rodisku, teológiu v ostrihomskom seminári, kde ho r.1871 vysvätili za kňaza. V pastorácii pôsobil ako kaplán najprv v Nedede, neskôr v Galante. V r.1872-1879 bol farárom v Trnave, v r.1879-1907 v Ružindole a od r.1907 trvalé v Tešedíkove. Z francúzštiny i nemčiny prekladal do maďarčiny romány a novely K. Bolandena, Raoula de Navery, E. Souvestra a V. Vettiera. Uverejňoval ich v maďarských časopisoch pod pseudonymom Csákai Sándor a R. Oliver.
Lit.: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 159; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s.436; Schematismus… Tyrnaviensis. Trnava 1927, s.77, 240; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 11. Budapešť 1906, s.944-945.
VOJTECH STRELKA

Číslo záznamu : 66486
Meno kňaza : Ribány, Oliver
Pcmeno kňaza : ribanyoliver
Názov knihy : Schematizmus Cleri Archidioecesis Strigoniensis 1915. Ostrihom 1915
Skratka knihy : Schem1915
Strany : 369
Poradie : 14720
Citát : Ribány Oliverus, nat. 1848. Dec. 16. Nagyszombat;
ord. 1871. Jul. 31. Subsid., dein administrator in
Negyed; coop. in Galánta, 1872. in Nagyszombat,
una praebendatus; 1879. parochus in Rózsavölgy,
1907. in Pered

Číslo záznamu : 67406
Meno kňaza : Ribány, Oliver
Pcmeno kňaza : ribanyoliver
Skratka knihy : Schem1933
Strany : 312
Poradie : 6460
Citát : 25. Septembris 1929. Oliverus Ribány, parochus ecclesiae Pered a. aet. 81, sac. 58.