logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5338
Meno kňaza : Pfützner, Leopold
Pcmeno kňaza : pfutznerleopold1806
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 860
Poradie : 189270
Citát : Pfützner Leopoldus.Natus 29. Jul. 1806. Pestini. Philosophiam Pestini, theologiam Tirnaviae absolvit. Ord. 7. Aug. 1829. Cooperatorem egit in Balassa-Gyarmat mense uno, in Rimócz mensibus sex, in Varbó a. 3, in Patak a. 5. Gutae mensibus 10. Comaromii m. tribus. A 6. Nov. 1838. admin. in Nagy-Bajcs. Hinc 21. Aug. 1846. parochus in Ekecs, quam 19. Maji 1864. resignavit, pensione donatus, habitans in Derecske, ubi † 16. Jul. 1888.
Preklad : Pfützner Leopold. Narodil sa 29. júla 1806 v Pešti. Filozofiu absolvoval v Pešti, teológiu v Trnave. 7. augusta 1829 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil jeden mesiac v Balassagyarmate, šesť mesiacov v Rimóci, tri roky vo Varbó, päť rokov v Pataku, desať mesiacov v Kolárove, tri mesiace v Komárne. Od 6. novembra 1838 bol administrátorom v Nagybajcsi, potom od 21. augusta 1846 farárom v Okoči, ktorého sa zriekol 19. mája 1864, odišiel do dôchodku a býval v Derecske, kde † 16. júla 1888.