logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42736
Meno kňaza : Nozdrovický, Štefan Augustín
Pcmeno kňaza : nozdrovickystefanaugustin
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Nozdroviczky, StephanusAugustin - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Beluša, Dubnica nad Váhom, Púchov, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 61153
Meno kňaza : Nozdrovický, Štefan Augustín
Pcmeno kňaza : nozdrovickystefanaugustin
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 998-999
Poradie : 16040
Citát : NOZDROVICKÝ, Štefan Augustín (* ? Nozdrovice, dnes súčasť Košece, okr. Ilava - + 1.5.1748 Nitra) - biskup, mecén.
Dátum jeho narodenia nie je známy. Po skončení gymnaziálnych a filozofických štúdií ho poslali do viedenského Pázmanea. Ako vynikajúceho študenta teológie ho už vo štvrtom ročníku vysvätili za kňaza. Pokračoval v štúdiu a získal doktorát teológie. V pastorácii pôsobil v Horných Kočkovciach (1710-1711), zároveň spravoval púchovskú farnosť, ďalej v Dubnici nad Váhom (1711-1719). R.1719 ho vymenovali za čestného a následne za sídelného nitrianskeho kanonika, 15.11.1720 ho kapitula zvolila za rektora biskupského seminára (túto úlohu zastával až do konca apríla 1726). Medzitým bol vymenovaný za prepošta Prepoštstva blahoslavenej Panny Márie, potom za titulárneho biskupa katarského. Ako blízky spolupracovník a zástupca nitrianskych biskupov Ernesta Harracha a Imricha Esterháziho mal účasť na bohatej činnosti v riadení diecézy. V r.1738-1739, keď Nitru postihla cholera, svojou dobročinnosťou zmierňoval biedu a podporoval úradné opatrenia proti rozšíreniu tejto pohromy. Pre vynikajúce kvality a dôkladnú znalosť práva ho vymenovali za člena a radcu kráľovského súdneho tribunálu (sedemčlenná tabuľa). Známy bol ako vynikajúci kazateľ. Okrem dobročinnosti sa do dejín zapísal aj ako zakladateľ rôznych nadácií: 7.1.1744 zložil 2000 forintov v Nitrianskej kapitule ako štipendium pre študentov pochádzajúcich z príbuzenstva; 9.1.1744 založil 1600-forintový kapitál pre dievčatá z príbuzenstva, ktoré sa mali vydávať; r.1743 spolu s kanonikom Pavlom Tarnócim zložil 2550 forintov na omšovú základinu v Katedrálnom chráme v Nitre. V bolešovskom farskom kostole dal na vlastné náklady zhotoviť bohato zdobený oltár; pre dobro tamojšieho farára založil 500-forintovú omšovú fundáciu. V závete zanechal 500 forintov na každoročné anniversarium; 800 forintov na sv. omše slúžené belušským, dubnickým, kočkovským, púchovským a štiavnickým farárom; 200 forintov pre Rehoľu piaristov, 200 forintov na spevácky zbor mládeže z gymnázia.
Lit.: Czeizel, G.: A Szent-Ferenc-Rendiek Nyitrán. Nitra 1911,
111-114; Judák, V.: Svätý Svorad, patrón mesta Nitry. Nitra 1999,s. 17; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s.241; Vagner, J.: Adalékok a nyitrai székes-káptalan tôrténetéhez. Nitra 1896, s.298-302.
VILIAM JUDÁK

Číslo záznamu : 65911
Meno kňaza : Nozdrovický, Štefan Augustín
Pcmeno kňaza : nozdrovickystefanaugustin
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 86
Poradie : 3780
Citát : Nozdrovický Štefan Augustín (Nozdroviczky).
Narodil sa v Nozdroviciach (dnes časť obce Košeca) v zemianskej rodine. Študoval vo Viedni, bývajúc na Pázmáneu. Za kňaza bol vysvätený ešte pred ukončením štúdií a hneď dostal širokú spovednú fakultu. Kňazskú dráhu r. 1710 začal v Horných Kočkovciach, odkiaľ spravoval aj farnosť Púchov. R. 1711 sa stal farárom v Dubnici nad Váhom. Najskôr sa stal čestným a r. 1719 sídelným kanonikom. V r. 1720 — 1726 stál na čele Kňazského seminára. Medzitým sa stal titulárnym prepoštom Peštianskeho Nového Mesta, neskôr katarským honorárnym biskupom. Bol vikárom biskupov Ernesta Harracha a Imricha Esterháziho. Počas epidémie r. 1739 sa veľmi vyznamenal v službe najbiednejším. Zomrel 1.5.1748.