logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41768
Meno kňaza : Melo, Jozef
Pcmeno kňaza : melojozef
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 145
Poradie : 3800
Citát : 167. Melo Josephus. Natus 17. IX. 1915 in Ireg. 1940 ordi-
natus, Cooperator in Nesluša, 1941 in Šťavník. ... ... ... 68

Číslo záznamu : 62589
Meno kňaza : Melo, Jozef
Pcmeno kňaza : melojozef
Číslo knihy : 92942
Názov knihy : M. Šidlo a kol.: Trpiaci svedkovia viery. Kňazský sem. Nitra 2018
Skratka knihy : Trpiaci
Strany : 170-172
Poradie : 470
Citát : Jozef Melo
Jozef Melo sa narodil 17. septembra 1915 v Jarku pri Nitre v chudobnej maloroľníckej rodine ako jedno z ôsmich detí. Po obecnej škole v Jarku pokračoval gymnaziálnymi štúdiami v Nitre. Bohoslovecké štúdiá začal v Trnave, po roku pokračoval v Hradci Králové, kde študoval tri roky, dokončil ich v Nitre, kde ho v roku 1940 nitriansky diecézny biskup Karol Kmeťko vysvätil za kňaza. Ako kaplán potom pôsobil v Nesluší, Štiavniku, Bošanoch, v Lysej pod Makytou a v Krásne nad Kysucou. Od roku 1948 potom ako správca farnosti v Riečnici, Zliechove a v rokoch 1954-1961 v Strečne.678
V dôsledku pôsobenia v Krásne nad Kysucou bol Jozef Melo zatknutý a súdom oslobodený kvôli účasti na letákovej afére, ktorej sa venujeme v tretej časti práce. Druhý a vážnejší konflikt so súdnou mocou mal potom počas pôsobenia v Strečne v roku 1961. Niektorým veriacim sa nepozdávalo, že má vážne problémy v súkromnej oblasti, preto ho nahlásili najprv na biskupský úrad679 a na jar 1961 pravdepodobne od tých istých ľudí prišlo aj udanie štátnej moci680 - avšak, prirodzene, matéria tohto druhého udania bola iná.
Jozefa Mela začala vzápätí rozpracovávať Štátna bezpečnosť.681 V polovici júna už bolo začaté oficiálne trestné stíhanie682 a 2. augusta 1961 bola vznesená obžaloba za trestný čin podvracania republiky.683 Vtedy už štátna moc mala v rukách nielen svedecké výpovede, ale aj rukopisy kázní, ktoré zaistila pri domovej prehliadke. Vyplýva z nich, že Jozef Melo sa často vyslovoval kriticky k súdobej dennej tlači za jej proticirkevné články. Obžaloba vraví aj o tom, že v kázňach bagatelizoval pokrok vedy a techniky - najmä tej socialistickej.684 Obžaloba ďalej uvádza odkazy na jeho vyjadrenia na pošte, kde vravel o tom, že nadchádzajúca tretia svetová vojna nás zbaví súčasného zriadenia a že lepšie je žiť pod výbuchom atómovej bomby ako v komunizme. Najväčším tŕňom v oku štátnej moci ale bola u J. Mela práca s mládežou, keď sa počas školského roku 1960/1961 zvýšil počet prihlásených na hodiny náboženstva z 3 % na 67 %. Dochádzalo tiež k mnohým konfliktom so školou vďaka tomu, že neraz sa vyskytla termínová kolízia školských akcií s cirkevnými povinnosťami detí (spovede pred udeľovaním sviatostí, nedeľná sv. omša...), pričom v takýchto prípadoch zvyčajne škola ťahala za kratší koniec.685
Jozef Melo obvinenia dlho popieral, ale počas výsluchu 14. júla 1961 ktorý trval od deviatej rána do pol ôsmej večer postupne zmenil rétoriku a začal svoje konanie hodnotiť kriticky.686
Hlavné pojednávanie sa uskutočnilo 25. augusta 1961. Počas neho Jozef Melo od svojej protikomunistickej agitácie už dištancoval. Napriek tomu ho Krajský súd v Banskej Bystrici odsúdil na 2 roky odňatia slobody za podvracanie republiky.687
Výkon trestu strávil prevažne vo Valdiciach. Prepustený bol vďaka amnestii prezidenta republiky 10. mája 1962.688 Do pastorácie sa však už nevrátil a rozhodol sa žiť ako laik v civilnom živote. 10. júla 1970 Svätý Otec Pavol VI. vyhovel jeho žiadosti o návrat do laického stavu s dišpenzom od všetkých povinností vyplývajúcich zo sviatosti kňažstva. Táto milosť bola spojená aj so sňatím všetkých cenzúr, a tak Jozef Melo mohol uzavrieť neskôr sviatostné manželstvo a obnoviť sviatostný život.689 Jozef Melo zomrel 14. novembra 2011.
678 AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Banská Bystrica, i. č. V-683, s. 50, Výpoveď J. Mela počas výsluchu v Banskej Bystrici 7. 7. 1961.
679 Tamže, s. 96 Záznam o hlavnom pojednávaní.
680 Tamže, s. 127.
681 AÚPN, f. KS ZNB S ŠtB Banská Bystrica, i. č. V-683, podzväzok Burič.
682 Tamže, s. 3.
683 Tamže, s. 25.
684 Tamže, s. 86-87, Obžaloba.
685 Tamže, s. 23-27, protokoly o výsluchu svedkov.
686 Tamže, s. 59-70, Protokol o výpovedi s obvineným 14. 7. 1961.
687 Tamže, s. 91-106, Záznam o hlavnom pojednávaní.
688 AZVJS Leopoldov, f. Evidenčné karty, Jozef Melo.
689 ARKBÚ Nitra, f. Personalia, Jozef Melo, List kapitulného vikára Jána Pásztora z 18. júla 1970 (protok. č. 369/1970)