logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4346
Meno kňaza : Méheš, Karol
Pcmeno kňaza : meheskarol1829
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 781
Poradie : 179350
Citát : Méhes de Nyék Carolus.Natus 27. Jan. 1829. Theologiam in semin. gen. Pestini 1852. terminavit. 23. Jul. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószegh. Mense Oct. 1855. promotus ad parochiam Boldogfalva. Hinc m. Sept. 1858. transivit ad Nagy-Födémes.
Preklad : Méheš Karol. Narodil sa 27. januára 1829. Teológiu ukončil v r. 1852 v generálnom seminári. 23. júla toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove. V mesiaci októbri 1855 bol povýšený do farnosti Boldog. Odtiaľ prešiel v septembri 1858 do Veľkých Úľan.