logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37469
Meno kňaza : Macko-Družbacký, Ján
Pcmeno kňaza : mackodruzbackyjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 12230
Citát : MACKO - DRUŽBACKÝ, Ján
* nar. 15.4.1911 Jaklovce, ord. 9.2.1936 Rožňava, +11.3.2001 poch. Jaklovce
* 1936 kaplán Veľká nad Ipľom, 1938 Jaklovce, 1939 Halič, 1939 Šoltýska, Gelnica, 1940 Krompachy, 1940 Dobšiná, 1940 farár Mníšek nad Hnilcom, 1942 Kobyly, 1947 dekan, 1950 mimo pastorácie, 1958 kaplán Michalovce, 1958 farár Záhradné, 1971 Plaveč, 1975 Košice - Poľov, 1976 mimo pastorácie, 1977 na odpočinku Gelnica - Mária Huta, 1985 farár Košice - Kavečany, 1988 odchod na dôchodok, 1991 farár Vyšný Klátov, 1993 na dôchodku – Spišská Kapitula.
* Sch. 1948, s. 91; 1978, s. 253; 1995, s. 164; 1998, s.130; 2000, s. 138; 2002, s. 138; 2004, s. 189. Mikloško, s. 174.>

Číslo záznamu : 38917
Meno kňaza : Macko-Družbacký, Ján
Pcmeno kňaza : mackodruzbackyjan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 357
Poradie : 46530
Citát : Macko-Družbacký Ján, n. 15. 4. 1911 v Jaklovciach, o. 9. 2. 1936, kapl. Veľká n. Ipľ., 1938 kapl. Jaklovce, 1939 kapl. Halič, Šoltýska, Gelnica, 1940 kapl. Krompachy, Dobšiná, 1940 spr.f. Mníšek n. Hn., 1942 spr.f. Kobyly, 1947 okr. a šk. dekan, 1950 m. p., 1958 kapl. Michalovce, spr.f. Záhradné, 1971 spr.f. Plavec n. Popr., 1975 spr.f. Poľov, 1976 m. p., 1977 n. o. v Krompachoch.

Číslo záznamu : 60896
Meno kňaza : Macko-Družbacký, Ján
Pcmeno kňaza : mackodruzbackyjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 849
Poradie : 13470
Citát : MACKO-DRUŽBACKÝ, Ján (* 15.4.1911 Jaklovce, okr. Gelnica) - trpiteľ za vieru.
Za kňaza ho vysvätili 9.2.1936 v Rožňave. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán vo Veľkej nad Ipľom, r.1938 v Jaklovciach, r.1939 v Haliči, Šoltýske, Gelnici, r.1940 v Krompachoch, Dobšinej, od r.1940 bol farárom v Mníšku nad Hnilcom, od r.1942 v Kobyliach, r.1947 sa stal dekanom. V r.1948-1949 bol vo väzení a od r.1950 mimo pastorácie (podľa obvinenia sa postavil proti propagovaniu schizmatickej katolíckej akcie) a vyhlásili ho za zarytého nepriateľa ľudovej demokracie. R.1958 sa stal kaplánom v Michalovciach, v tom istom roku farárom v Záhradnom, r.1971 v Plavči, r.1975 v Poľove, r.1976 bol opäť mimo pastorácie. Od r.1977 žil na odpočinku v Gelnici-Mária Hute, r.1985 ho vymenovali za farára vo farnosti Košice-Kavečany, r.1988 odišiel do dôchodku, r.1990 sa znova stal farárom vo Vyšnom Klatove, od r.1993 žil na dôchodku v Spišskej Kapitule, od r. 1999 na dôchodku vo Veľkom Šariši.
Lit.:Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.88; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrá-tiť. Bratislava1991,s.174. CYRIL HIŠEM