logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3666
Meno kňaza : Kudelovič, Ján Anton
Pcmeno kňaza : kudelovicjananton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 724
Poradie : 172550
Citát : Kudelovics, vel Kugyelovics Joannes Antonius.Theologus absolutus ex fundatione Kolonicsiana pauperum studiosorum Viennensium. Defendit universam sine doctoratu. 5. Jan. 1702. investitus parochus in Kis-Vendégh. Hinc 15. Jan. 1710. in Csermend, ubi 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho sic: „Sacerdos 18. in cura animarum 14. annor. Perficit omnia sua zelose. Commendatur ab omnibus. Puncta suae Emin. in omnibus observat.“ Hinc 27. Mart. 1721. investitus in Alsó-Ludány. Inde 20. Jan. 1722. in Prassicz et eidem conjuncta Závada. 1725. erexit sacellum B. M. V. de monte Carmelo ad radicem montium. Ejus curam commisit eremitae. Ibidem 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem, qui de parocho sic: „Annor. 36. Congregationi scapularis supra jugum montis propriis 1200 fl. sumptibus erectae et 100 flnis dotatae, per summum pontificem 1729. per ordinis generalem vero 1721. concessae, diligenter praeest.“ † 1. Nov. 1737.
Preklad : Teológiu absolvoval s podporou Koloniča vo Viedni. Ukončil všeobecnú teológiu bez doktorátu. 5. januára 1702 bol ustanovený za farára v Malých Hostiach. Nato 15. januára 1710 v Čermanoch, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi zaznačil: „Kňazom 18 rokov, v duchovnej správe 14 rokov. Všetko vykonáva horlivo. Všetci ho chvália. Vo všetkom dodržiava puncta jeho Eminencie.“ 27. marca 1721 bol ustanovený v Ludaniciach, 20. januára 1722 v Prašiciach a s nimi spojenou Závadou. V r. 1725 postavil kaplnku Prebl. Panny Márie Karmelskej pri vrchoch. S jeho starostlivosťou sa zriadila pustovňa. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý o farárovi toto: „36 ročný. Škapuliarsku kongregáciu nad hrebeňom vrchov zriadil z vlastných 1200 florénov a 100 florénov dotácie, v r. 1721 ju povolil pápež cez generálneho vikára, predsedal v r. 1729.“ † 1. novembra 1737.