logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3358
Meno kňaza : Konkolyi, Ladislav
Pcmeno kňaza : konkolyiladislav
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 698
Poradie : 169470
Citát : Konkolyi Ladislaus.Philosophiam et theologiae dum secundo a. speculativo Vienae absolvit. 18. Sept. 1711. investitus parochus in Vámos. Ibi 1714. visitationem peregit Paulus Olasz. 27. Apr. 1715. investitus in Fel-Baar. Tunc filialis Baka avulsa matre Fel-Baar et parochia facta cum filiabus Nádasd et Dercsika. Hinc 23. Jul. 1728. in neoerectam parochiam in Zsigárd, ubi 1730. ecclesia a fundamantis in honorem s. Josephi per AEppum Strig. erecta. 1. Aug. 1731. in Tallós, ubi eodem s. Joannes Jelenfy peregit visitationem, qui de eo notavit: „Annor. 45. In cura animarum 20. Testimonium ei bonum perhibuerunt, etiam quoad vitam.“ Inde 6. Nov. 1733. investitus in Szemő. Hinc demum 18. Jan. 1741. in Nagy-Czétény. Ubi 1754. Georgius Molnár peregit visitationem, qui de parocho: quod sit sexagenarius. 1755. parochiani petierunt, ut loco senecionis parochi, alter illis resolvetur. Usque 1757. operatus est.
Preklad : Filozofiu a teológiu absolvoval vo Viedni po druhom ročníku. 18. septembra 1711 bol ustanovený za farára v Mýte pod Ďumbierom, kde v r. 1714 vykonal vizitáciu Pavol Olasz. 27. apríla 1715 bol ustanovený v Hornom Bare. Vtedy sa filiálka Baka oddelila od materskej farnosti Horný Bar a stala sa farnosťou s filiálkami Trstená na Ostrove a Jurová. Odtiaľ prešiel 23. júla 1728 do novozriadenej farnosti v Žihárci, kde v r. 1730 postavili kostol ku cti sv. Jozefa z nadácií ostrihomského arcibiskupa. 1. augusta 1731 v Tomášikove, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Jelenfy, ktorý o ňom zaznamenal: „45 ročný. V duchovnej správe 20 rokov. Vydávajú o ňom dobré svedectvo, aj o živote.“ 6. novembra 1733 bol ustanovený v Zemnom, odtiaľ potom 18. januára 1741 vo Veľkom Cetíne, kde v r. 1754 vykonal vizitáciu Juraj Molnár, ktorý o farárovi zaznačil, že je šesťdesiatročný. V r. 1755 farníci žiadali, aby na miesto starého farára poslali iného. Pracoval až do r. 1757.