logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27340
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 3290
Citát : Hutár, Florenc Alfonz (* 1. augusta 1915 Modranka, dnes súčasť Trnavy – + 8. októbra 1982 Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom) — františkán, literát.
Do vstúpil Rehole menších bratov – k františkánom. Teológiu študoval bo františkánskom bohosloveckom učilišti v Žiline a neskôr v Bratislave. Kňazské svätenie mu udelili 29. júna 1939 v Bratislave. Pôsobil najprv ako kaplán v Bratislave, od roku 1948 v Trnave a v roku 1950 v Topoľčanoch. Po známej „barbarskej noci“ v apríli 1950 ho deportovali do Svätého Beňadika (dnes Hronský Beňadik). Od roku 1951 pôsobil pastoračne v Štiavnických Baniach a od roku 1962 v Hontianskych Nemciach. Od roku 1976 žil na odpočinku v Charitnom domove v Beckove.
Bol literárne činný. Už ako klerik v Žiline, i neskôr v Bratislave, spolupracoval s časopisom Františkánsky obzor. Slovenskú pospolitosť sa usiloval oboznámiť s osobnosťou Johannesa Dunsa-Scota (1266-1308) a s jeho myšlienkami. Okrem toho písal o okultizme a o obliehaní Bratislavy vojskami Napoleona (1769-1821).

Číslo záznamu : 28046
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 119
Poradie : 12900
Citát : Hutár Florenc Štefan, OFM, n. 1. 8. 1915 v Modranke, o. 29. 6. 1939, kapl. Bratislava, sv. Martin, 1948 kapl. Trnava-Tulipán, 1950 kapl. Topoľčany, 1951 spr. f. Št. Bane, 1962 spr. f. Hont. Nemce, 1976 n. o. v CHD Beckov.

Číslo záznamu : 59622
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 542
Poradie : 9110
Citát : HUTÁR, Flores Alfons, OFM (* 1.8.1915 Modranka, dnes súčasť Trnavy - + 8.10.1982 Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom) - teológ, kultúrny historik, kazateľ.
Za kňaza ho vysvätili v Bratislave 29.6.1939. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Dóme sv. Martina v Bratislave, potom v Trnave (1948), Topoľčanoch (1950), Štiavnických Baniach (1951) a v Hontianskych Nemciach (1962). Tu vypomáhal ako kaplán, katechéta a duchovný správca v nemocnici. Od r.1976 žil na odpočinku v Charitnom domove v Beckove. Už ako klerik vo františkánskych kláštoroch v Žiline a Bratislave bol literárne činný, najmä okolo časopisu Františkánsky obzor. Usiloval sa oboznámiť slovenskú pospolitosť s osobnosťou a myšlienkami Jána Dunsa Scota. Poukazoval na jeho príkladný svätý život a na obdiv i lásku k Panne Márii. Celé Scotovo originálne teologické a filozofické myslenie bolo zrastené s touto spiritualitou. V štúdii Duns Scotus, osoba nášho rádu (Františkánsky obzor, r.1, 1935) ukázal, aká bola Scotova láska k nebeskej Kráľovnej, aj to, ako sa zaslúžil o zavedenie sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Túto pravdu viery hlboko teologicky zdôvodnil takmer sedem storočí predtým, ako sa stala dogmou Cirkvi. V štúdii Historický pohľad na uče-nie o nepoškvrnenom počatí Panny Márie z r.1937 vysvetlil, v čom spočívajú hlavné zásluhy Dunsa Scota na prekonaní teologických ťažkostí pri prijatí pravdy o nepoškvrnenom počatí, takže neskôr sa drvivá väčšina teológov postavila za túto pravdu. Boli to najmä problémy spojené s universalitas redemptionis (všeobecnosťou spásy) a so všeobecnosťou dedičného hriechu. Ďalšie práce: Okultné úkazy (Františkánsky obzor, r.2, 1936, č.2); Napoleon oblieha Bratislavu (Františkánsky obzor, r.4, 1938, č.l). JÁNLETZ

Číslo záznamu : 64223
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Hutár Florenc Štefan, OFM nar. 1.8.1915 v Modranke, ord. 29.6.1939; kap. 1939 Ba-sv. Martina, Ba-Karlova Ves; r.d. (1944) Malacky; kap. 1948 Trnava-Tulipán; 1950 Topoľčany; adm. 1951 Št. Bane; 1962 Hont. Nemce; 1976 n.o. v CHD Beckov

Číslo záznamu : 68124
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 380
Poradie : 6570
Citát : Hutár Florentius, sac. Provinc. Slov. O. F. M., vic. coop. expos. Bratislava-Karlova Ves.

Číslo záznamu : 68813
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1951
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 110
Citát : 10. Hutám Štefana kap1. v Topoľčanoch za správcu fary do Štiavnických Baní 1951 č. 7330/1951

Číslo záznamu : 70022
Meno kňaza : Hutár, Florenc Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : hutarflorencstefanofm
Názov knihy : Trnava 1962
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 470
Citát : Štefan F. HUTÁR, správca z fary v Štiavnických Baniach do Hontianskych Nemiec /2318/62, 11.VII. - 1 .VIII. 1962/