logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2570
Meno kňaza : Horváth, Ladislav
Pcmeno kňaza : horvathladislav1834
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 631
Poradie : 161590
Citát : Horváth de Rakovicz Ladislaus.Natus 22. Jun. 1834. in Réthe in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 25. Jul. 1858. ordinatus est. A m. Sept. usque 22. Oct. ejusdem a. parochum in vacante beneficie Boldogfalva supplevit. Abhinc cooperatorem egit in Vedröd, dein ab l. Febr. 1861. in Misérd. 14. Aug. 1864. admin. in spirit. constitutus penes infirmum parochum in Albaár. post mortem hujus 29. Sept. ejusdem a. admin. ibidem. 10. Dec. e. a. obtinuit beneficium. Hinc 13. Dec. 1870. parochus in Száraspatak denominatus. 9. Jan. 1871. investitus ac 22. e. m. installatus. 1871. et 1872. restauravit parochialem. 1873. et 1874. munificentia Joannes Pálffy 15 millibus flr. ex integro reaedificatae aedes parochiales. 1875. restaurata eccl. filia Zvoncsin. 1883. item in Kostolna. 1885. vero sacristia ecclesiae parochialis.
Preklad : Narodil sa 22. júna 1834 v Reci v Bratislavskej župe. Filozofiu študoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. 25. júla 1858 bol vysvätený za kňaza. Od septembra do 22. októbra toho roka zastupoval farára v prázdnom benefíciu Boldog. Nato pôsobil ako kaplán vo Voderadoch, od 1. februára 1861 v Nových Košariskách pri Dunajskej Lužnej. 14. augusta 1864 bol duchovným správcom pri chorom farárovi v Dolnom Bare, po jeho smrti sa tam 29. septembra toho roka stal administrátorom. 10. decembra t. r. obdržal benefícium. Potom bol 13. decembra 1870 vymenovaný za farára v Suchej nad Parnou. 9. januára 1871 bol ustanovený a 22. toho mesiaca inštalovaný. V r. 1871 a 1872 obnovil farnosť. V r. 1873 a 1874 veľkomyseľnosťou Jána Pálffyho bola za 15 tisíc florénov znovu postavená farská budova. V r. 1875 bol reštaurovaný kostol vo filiálke Zvončín, v r. 1883 aj v Kostolnej, v r. 1885 sakristia farského kostola.