logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2537
Meno kňaza : Hornlak, Karol Alexander
Pcmeno kňaza : hornlakkarolalexander
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 628
Poradie : 161260
Citát : Horniak, vel Hrnolak de Horn Carolus Alexander.E Scepusio oriundus. Qua alumnus seminarii generalis 1750. baccalaureus, 1751. magister philosophiae proclamatus. Theologiae in eodem seminario studuit, 9. Aug. 1755, pro succentore in ecclesia cathedrali applicatus. Hinc 22. Mart. 1756. Scepusium missus, ibidem postmodum parochus in Kislomnicz et decanus distr. infer. fluvii Poprád. Circa 1765. accepit parochias Tóthfalu et Viborna interimaliter conjunctas. Factus etiam protonotarius apostolicus. Incorporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Pochádzal zo Spiša. Ako chovanec generálneho seminára sa stal v r. 1750 bakalárom, v r. 1751 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári, 9. augusta 1755 sa stal nástupcom v katedrálnom kostole. Odtiaľ bol 22. marca 1756 poslaný na Spiš, tam bol potom farárom v Lomničke a dekanom dolnopopradského dištriktu. Okolo r. 1765 prijal farnosti Slovenská Ves a Výborná, dočasne spojené. Stal sa tiež apoštolským protonotárom. Bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy.