logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29090
Meno kňaza : Herman, Pavol
Pcmeno kňaza : hermanpavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 74
Poradie : 5140
Citát : Hermann Pavel
N. 4.VI.1862 vo Zvolene, o. 1885, kaplán vo V. Poli, Šimonovanoch, Handlovej, Prievidzi, Kr. Baniach, Chrenovci, Brezne, BB, 1891 SF, 1892 farár v Motyčkách, 1901 vstúpil do rehole bosých karmelitánov. Začas bol v Amerike. 1929 kaplán v N. Bani. Odišiel bývať do Močenku. Z. 14.IX.1936 vo Zvolene.

Číslo záznamu : 30851
Meno kňaza : Herman, Pavol
Pcmeno kňaza : hermanpavol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 36
Poradie : 2860
Citát : Hermann Pavel
N. 4.6.1862 vo Zvolene. O. 1885. K vo V. Poli, Šimonovanoch, Handlovej, Prievidzi, Kr. Baniach, Chrenovci, Brezne, BB. 1891 SF, 1892 F v Motyčkách. 1901 vstúpil do rehole bosých karmelitánov. Začas bol v Amerike. Keď sa vrátil 1929, bol K v N. Bani. Potom odišiel bývať do Sládečkoviec. Z. 14.9.1936 vo Zvolene.

Číslo záznamu : 59513
Meno kňaza : Herman, Pavol
Pcmeno kňaza : hermanpavol
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 475-476
Poradie : 8020
Citát : HERMAN, Pavol (* 4.1.1862 Zvolen - + 13.9.1936 Zvolen) - národovec, náboženský publicista, prekladateľ. Používal pseudonym Pustohradský.
Pochádzal z rodiny mäsiara. Študoval na gymnáziu vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde pokračoval v štúdiu teológie a r.1885 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán vo Veľkom Poli, v Šimonovanoch (1886), v Prievidzi a v Kremnických Baniach (Piargoch, 1877). Odtiaľ prešiel r.1888 do Chrenovca a do Brezna nad Hronom (1889). Od septembra 1890 pôsobil v Banskej Bystrici a r.1892 sa stal administrátorom farnosti v Motyčkách. Keďže bol za svoje slovenské národné presvedčenie prenasledovaný úradmi, odsťahoval sa r.1900 do USA. Pracoval tam medzi slovenskými vysťahovalcami ako ich duchovný správca do r.1926. Po návrate na Slovensko ponúkol svoje služby banskobystrickému biskupovi Mariánovi Blahovi. Vypomáhal na farách v Bojniciach, Chrenovci, Starých Horách, Slovenskej Ľupči, Detve a v Novej Bani. Od 1.6.1929 odišiel na odpočinok k svojej sestre do Sládečkoviec (dnes Močenok), kde vypomáhal ako duchovný správca v tamojšom kláštore. — Pod vplyvom Andreja Hlinku sa angažoval v rodiacom sa slovenskom autonomistickom hnutí. V duchu Slovenskej ľudovej strany organizoval kultúrne, politické a ľudovýchovné podujatia, ako aj družstvá. Pre svoju horlivú národoveckú prácu sa dostal do sporu s banskobystrickým biskupom, a preto sa rozhodol emigrovať. V tomto období začal prispievať náboženskými a národoveckými článkami do Katolíckych novín, Kazateľa, Národných novín a Tovaryšstva. V USA pokračoval v politickej činnosti, pracoval v krajanskom hnutí a angažoval sa v úsilí za vznik Československa. Po návrate do vlasti sa do politickej práce už nezapájal. Prekladal hodnotnú náboženskú literatúru z nemčiny. Napísal prácu Historicko-topografické úryvky z histórie fary motyčianskej (Tovaryšstvo, r.2, 1895). Jeho preklady: Hattler, F.: Prevelebná obeta svätej omše, stále zjavenie Božského Srdca Ježišovho (1931); Vercruysse, B.: Rozjímania na všetky dni v roku I (1933). Lit.: Kultúra, r.8, 1936, č. 11; Národnie noviny, r.67, 1936, č.108;
Slovenský biografický slovník 11. Martin 1987, s.322.
JÁN LETZ

Číslo záznamu : 62838
Meno kňaza : Herman, Pavol
Pcmeno kňaza : hermanpavol
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 86
Poradie : 420
Citát : Pavol Herman nahradil vo farnosti ako adm. chorého Pastýrika od začiatku roka 1886 do septembra t. r. (do opätovného nástupu Jána Pojteka). Narodil sa vo Zvolene 4.1.1862, otec Pavol, matka Anna, rod. Knoppová, zomrel tamtiež 13.9.1936, pochovaný v mieste úmrtia. Bol významným náboženským publicistom, používal pseudonym Pustohradský. Študoval na zvolenskom gymnáziu a v BB. Po absolvovaní kňazského seminára sv. K. Boromejského bol v roku 1985 vysvätený za kňaza. Začínal ako kaplán vo Veľkom Poli, adm. v Šimonovanoch (1886), kaplán v Handlovej, Prievidzi, v Kremnických Baniach, 1888 v Chrenovci, 1889 -1890 v Brezne, 1890 v BB, 1892 farár v Motyčkách, pre svoju horlivú národoveckú prácu sa dostal do sporu s banskobystrickým biskupom (Karol František Rimely) a emigroval, 1900 - 1926 duchovný slov. vysťahovalcov v USA, 1926 -1929 výpomocný duchovný v Bojniciach, neskôr na Starých Horách, v Slovenskej Ľupči, Detve, Novej Bani, od 1929 duchovný v kláštore v Sládečkovciach (býval u sestry v Močenku), od 1936 žil vo Zvolene. Ako farár na Motyčkách sa pod vplyvom A. Hlinku angažoval v slov. klerikálnom hnutí. Prispieval do jeho tlače (zväčša pod pseudonymom Pustohradský), v jeho duchu organizoval národno-kultúrne podujatia, ľudovýchovu, družstvá. Pre národno-kultúrnu prácu bol prinútený emigrovať. V USA pracoval v krajanskom hnutí, podporoval boj za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Po návrate z USA sa už verejne neangažoval. V publicistike sa zameral najmä na nábožensky motivované články, preklady z nemčiny, publicisticky pôsobil i v USA. Za najhodnotnejšiu prácu je považovaná Historicko-topografické úryvky z histórie fary motyčianskej (Tovaryšstvo, roč. 2,1895).