logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30788
Meno kňaza : Gocník, Alojz
Pcmeno kňaza : gocnikalojz
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 28-29
Poradie : 2230
Citát : Gocník Alojz
N. 23.12.1905 v Ladomer. Vieske. O. 1930. K v Trubíne, D. Hute, 1931 v N. Bani, 1932 v Beňuši, Brezne. 1936 SF, 1937 F v Brusne, 1945 AS. 1951 SF v Sliači, 1956 Oficiál tribunálu. Z. 29.11.1974. Strednej postavy, príjemnej tváre, plavých kučeravých vlasov. Veľmi pohyblivý telesne i duševne. Pochádzal z roľníckej rodiny. ZŠR, gymn. a VŠB skončil v BB. Do histórie farnosti Brusna sa zapísal zlatými literami. Kostol udržoval v dôstojnej kráse. Vežu podvýšil nadstavbou, zhotovil železnú zvonovú stolicu. Postavil novú faru. Stal sa vedúcim funkcionárom Úverového družstva v obci a robil šikovnú finančnú politiku, že umožnil mnohým občanom, aby si postavili nové rodinné domy. Bolo ich vyše 70. Stavali ich postupne. Keď jedni postavili a splácali pôžičku, kapitál dostal ako pôžičku ďalší záujemca a tak sa ušlo aj tým, ktorí by pre svoju chudobu nedostali úver inde.
Za SNP mu z istej bojovej jednotky zveril veliteľ archív voj. dokumentov. Za okupácie zachránil obec pred represáliami, ktoré jej hrozili pre zákerný útok na vojakov nem. armády, ubytovaných v škole, kde bol neznámym páchateľom hodený granát, pri čom boli dvaja usmrtení a viacerí zranení.
Po vojne pomáhal pri oprave zničených objektov. Keď prišiel do BB Jan Dechet, ako hosp. správca BBB, pokritizoval jeho správu a preto sa dostal do preškoľovacieho tábora v Mučeníkoch. Keď sa vrátil, bol preložený na Sliač. Tu postavil nový oltár, ozdobil vnútro kostola. Na obnove sám osobne pracoval, lebo bol zručný murár. Okolitý terén vydláždil betónovými platňami, aby dažďová voda nezalievala areál. Faru renovoval, pokryl plechom a zaviedol ústredné kúrenie.
Bol prvotriedny liturgista. Otázkami liturgie sa zaoberal aj teoreticky a písal o tom články. Preložil Mihályfyho liturgiku o vydal ju vlastným nákladom pod titulom: „Verejné bohoslužby“. Pre seminaristov bola dlho učebnicou. Zhotovil „Modlitebník“, knihu mimoomšových modlitieb a pobožností pre kostolné potreby. Zrevidoval a doplnil modlitebnú knihu „Nábožné výlevy“. Tieto knihy vydal vydal SSV. Vypracoval aj nový rituál podľa vlastného konceptu, ktorý chcel predložiť zboru Ordinárov. Ten však vzhľadom na zmeny po II. vat. koncile ostal v rukopise. Bol dlhoročným členom liturgickej komisie a pracoval na textoch, obradoch a iných náležitostiach liturgie. Liturgia bola jeho radostná práca.
Ako dušpastier bol vzorný, horlivý a obetavý. Keď ho niekto požiadal o pomoc a bolo to v jeho moci, považoval si to ako príkaz a vykonal to. Horlivo vypomáhal pri spovedaní. V spovedelnici vydržal trebárs aj celý deň. Kazateľ bol dobrý, ak nie vynikajúci. Kázaval však pridlho, hoci nie rozvláčne a jeho kázne boli zaujímavé, lebo vedel vložiť do nich nielen ducha, ale aj okoreniť zaujímavými príkladmi. Prednes mal výrazný, ohnivý a presvedčivý. Myšlienok mal veľa a mal snahu vyjadriť ich aj slovom. Pacienti v kúpeľoch sa však ponosovali na dĺžku príhovorov, že ich vyčerpávajú. Rád vyučoval farníkov liturgické spevy, rozumel sa do mechaniky o remesiel. Bol dobrý ovocinár, ale v Sliači sa mu to pre zlé pôdne podmienky nedarilo. Domácnosť mu viedol brat so švagrinou, preto sa mohol naplno venovať cirkevnej práci. Robil všetko usilovne, zvlášť veľa času mu zaberali záležitosti cirk. tribunálu. Dva roky chorľavel na srdce. Zomrel náhle, keď sa vrátil z pracovnej schôdze liturgickej komisie.

Číslo záznamu : 59386
Meno kňaza : Gocník, Alojz
Pcmeno kňaza : gocnikalojz
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 401
Poradie : 6750
Citát : GOCNÍK, Alojz (* 23.12.1905 Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom -+ 29.11.1974 Sliač, okr. Zvolen) - liturgista, publicista, prekladateľ.
Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium (1918-1926) a teologické štúdium absolvoval v Banskej Bystrici, kde ho aj 27.4.1930 vysvätili za kňaza. Ako kaplán účinkoval v Trubíne a v Detvianskej Hute (1930), Novej Bani (1931), Beňuši (1932) a v Brezne. Od r.1936 spravoval farnosť v Brusné, od r.1947 už ako farár. R.1950 bol neoprávnene väznený v Sládečkovciach. R.1951 sa stal správcom farnosti v Sliači. R.1945 ho vymenovali za asesora cirkevného súdneho tribunálu, od r.1956 pôsobil ako jeho oficiál. Za svojho účinkovania vo farnosti Svätý Ondrej (dnes Brusno) prestaval kostolnú vežu, postavil novú farskú budovu. Ako vedúci funkcionár miestneho Úverového družstva (bol jeho predsedom v r.1939-1951) umožnil viac ako 70 rodinám postaviť si rodinné domy. Ako správca farnosti v Sliači dal postaviť nový oltár, vyzdobiť interiér miestneho kostola, v kúpeľoch obnoviť Kaplnku sv. Hildegardy, od základu zrenovovať farskú budovu. Prejavoval osobitnú lásku k cirkevnej liturgii, jej otázkami sa zaoberal aj teoreticky v článkoch v rozličných periodikách. Preložil Liturgiku od Mihályfyho a vlastným nákladom ju vydal pod titulom Verejné bohoslužby. Vydal Modlitebník (Trnava 1950), knihu mimoomšových modlitieb a pobožností pre kostolné potreby. Zrevidoval a doplnil Nábožné výlevy. Podľa vlastných predstáv spracovával aj nový rituál, ktorý však zostal v koncepte. Ako dlhoročný člen liturgickej komisie sa veľmi aktívne podieľal na jej úlohách. Svoje predstavy o cirkevnej liturgii prenášal aj do praxe vo svojej pastoračnej činnosti. Je autorom knižky Sborová liturgická omša, texty modlitieb podľa Nábožných výlevov XIV (Trnava 1946). Podľa vlastných predstáv spracoval aj nový rituál, ktorý však zostal v koncepte. Liturgickými otázkami sa zaoberal aj v článkoch v Duchovnom pastierovi: Rituál pre Slovensko a jeho najpotrebnejšie opravy (r.29, 1951, č.l); Opravené vydanie Slovenského rituálu (r.29, 1951, č.3); Nový rituál -pohreb (r.29, 1952, č.8-9).
Lit.: Zarevúcky 1969, rkp. A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskup-stva.
' JÚLIUS SLANÝ