logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1825
Meno kňaza : Fischer, Andrej
Pcmeno kňaza : fischerandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 572
Poradie : 154140
Citát : Fischer Andreas.Peregit, qua parochus oppidi Czétény, 13. Aug. 1614. citationem. Occurrit iterum 16. Jun. 1619. Interfuit 4. et 5. Oct. 1630. synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány celebratae. Eodem a. peregit ibidem Volfgangus Érsekujváry visitationem qui de parocho dicit, quod sit legitime ordinatus. 1634. iterum peracta sub hoc parocho visitatio et quidem per Joannem Solnensem, qui de illo sic: „De illo non potui adhuc intelligere qualiter se gerat, nec immorari tunc licebat, quod a turcis tunc et plagiariis vel martalosiis infestarentur homines, prout et ipsi rustici me terebant.“
Preklad : Ako farár mestečka Cetín bol 13. augusta 1614 vykonal citáciu. 16. júna 1619 sa objavuje znovu. 4. a 5. októbra 1630 sa zúčastnil na trnavskej synode, slávenej Petrom Pázmáňom. V tom istom roku tam vykonal vizitáciu Volfgang Érsekujváry, ktorý povedal o farárovi, že je legitímne vysvätený. V r. 1634 sa znova konala za tohto farára vizitácia, a konal ju Ján Solnensis, ktorý o ňom hovoril takto: „Nemohol som o ňom pochopiť, ako si počína, ani som sa tým nezaoberal, podľa toho, ako ma sedliaci odháňali, ľudia boli vtedy napádaní a mučení Turkami.“