logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1745
Meno kňaza : Farkaš, Štefan
Pcmeno kňaza : farkasstefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 566
Poradie : 153340
Citát : Farkas Stephanus.Nobilis Vághaensis e cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1756. baccalaureus et 1759. magister philosophiae 17. Jul. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Nagy-Ölved. 27. Nov. 1761. obtinuit Negyed, neo-erectam parochiam, quae a matre Szémő fuit avulsa. Haec erectio operante eppo Nitr. Emerici com. Eszterházy facta. Per quem 1777. parochia et eccl. aedificari curata. In visitatione per Josephum Batthyány 1779. peracta, de parocho notatum: „Sanitate et viribus pollens ad quodlibet officium utilis censetur.“ 1. Nov. 1788. dispensatur a breviario cum altero oculo nihil videat, aliud deficere sentiat, ita tamen, ut meditatione suppleat recitationem, primam et completorium dicat memoriter. † 10. Aug. 1808. ibidem.
Preklad : Šľachtic z Váhoviec z Bratislavskej župy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1756 bakalárom a v r. 1759 magistrom filozofie. 17. júla toho roka bol poslaný za kaplána do Veľkých Ludiniec. 27. novembra 1761 obdržal Neded, novozriadenú farnosť, ktorá sa oddelila od materskej farnosti Zemné. Jeho povýšenie sa stal prostredníctvom nitrianskeho biskupa grófa Imricha Eszterházy. Skrze neho sa postaral v r. 1777 postaviť kostol i faru. Na vizitácii, ktorú konal Jozef Batthyán v r. 1779, je poznamenané o farárovi toto: „Vykazujúc zdravie a silu je užitočný na akúkoľvek prácu.“ 1. novembra 1788 bol dišpenzovaný od breviára, pretože nevidel na jedno oko, druhým dokázal vnímať, avšak recitáciu nahrádzal meditáciou a prvú modlitbu a kompletórium hovoril spamäti. Tam † 10. augusta 1808.

Číslo záznamu : 33725
Meno kňaza : Farkaš, Štefan
Pcmeno kňaza : farkasstefan
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 246
Poradie : 24500
Citát : Farkaš Štefan, n. 26. 12. 1953 v Kazimíre, o. 12. 6. 1977, kapl. Prešov.