logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1302
Meno kňaza : Csereney, Michal
Pcmeno kňaza : csereneymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 529
Poradie : 148910
Citát : Csereney, aut Cherenenus Michael.Occurrit 1630. inter et 1634. parochus in Szelecz. Praesens fuit 4. et 5. Oct. a. prioris in synodo Tirnaviensi, per Petrum Pázmány celebrata. De quo Martinus Apáthi in visitatione anno posteriori peracta ait: „Dicit se esse catholicum. Objurgatus a me, cur scholae rectorem non habeat? Litigiosus, raro celebrat missam. Jusus dimittere concubinam, secus puniendus ad exemplum aliorum.“
Preklad : Medzi rokmi 1630 a 1634 sa objavuje ako farár v Selci. 4. a 5. októbra prvšieho roka bol prítomný na Trnavskej synode, slávenej Petrom Pázmaňom. O ktorom Martin Apáthi vo vizitácii neskoršieho roka povedal: „Hovorí, že je katolík. Vyčítal som mu, prečo škola nemá rektora? Škriepny, zriedka celebruje omšu. Prikázal som mu prepustiť družku, inak bude potrestaný na výstrahu ostatným.“

Číslo záznamu : 29163
Meno kňaza : Csereney, Michal
Pcmeno kňaza : csereneymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 82
Poradie : 5870
Citát : Cherenenus, či Csereney Michal.
1630-1654 farár v Selciach. Bol na Pázmányovej synode v Trnave. Vizitátor M. Apáthi o ňom píše: Hovorí, že je katolík. Vytýkal som mu, prečo nemá učiteľa. Hašterivý, málo celebruje. Rozkázal som mu, aby prepustil ženu, lebo ináč bude potrestaný ako iný.