logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1155
Meno kňaza : Bukovinský, Štefan
Pcmeno kňaza : bukovinskystefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 517
Poradie : 147440
Citát : Bukovinszky Stephanus.Natus in Almás Scepusieusi, qua alumnus seminarii S. Adalberti 1740. et 1741. baccalaureus et magister philosophiae. 1741. simul theologiae tertium a. terminavit. 30. Aug. ejusdem a. etiam investitus est parochus in Csév in cottu Strig. hic pater ipsius catholicam religionem amplexus est. Ubi usque 1751. mansit. 4. Sept. 1755. factus est cooperator in Nagy-Szetény et 17. Maji 1757. investitus parochus ibidem. 26. Oct. 1779. peracta fuit visitatio canonica Batthyanyiana, in qua propedie 64. annorum esse dicitur. Eodem a. in consistorio contra illum inquisito fuit mota. In Majo 1782. beneficium hoc. resignavit et ad deficientiam recessit. † 5. Maji 1796. Tirnaviae.
Preklad : Narodil sa v Jablonove pri Levoči, ako chovanec Seminára sv. Vojtecha sa v r. 1740 stal bakalárom a v r. 1741 magistrom filozofie. V r. 1741 ukončil zároveň tretí ročník teológie. 30. augusta toho isteho roka bol aj ustanovený za farára v Cséve v Ostrihomskej župe, kde jeho otec prijal katolícke náboženstvo. Tam pôsobil až do r. 1751. 4. septembra 1755 sa stal kaplánom vo Veľkom Cetíne a 17. mája 1757 tam bol ustanovený za farára. 26. októbra 1779 tam konal biskup Baťán kánonickú vizitáciu, v ktorej sa hovorilo, že má 64 rokov. V tom istom roku povstala na konzistóriu proti nemu vyšetrovanie. V máji 1782 sa zriekol benefícia a odišiel do dôchodku. † 5. mája 1796 v Trnave.