logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1096
Meno kňaza : Brezáni, Ján
Pcmeno kňaza : brezanijan1660
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 512
Poradie : 146850
Citát : Brezányi, vel Brcsányi Joannes.Natus 1660. theologus speculativus, 1686. ordinatus et 23. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Alsó-Lelócz, hinc 1691. transivit ad Turócz-Szent-Mihály, ubi 29. Jan. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem in qua de parocho notavit: diligens in reparanda ecclesia et parochia. Hinc 8. Maji 1697. transivit ad Felső-Kamenecz, ubi fungebatur usque 1704.
Preklad : Narodil sa v r. 1660. Študoval teológiu, v r. 1686 bol vysvätený za kňaza a 23. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Dolných Lelovciach, odtiaľ v r. 1691 prešiel do Turčianskeho Michala, kde 29. januára 1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu, v ktorej o farárovi zaznamenal: svedomitý v opravovaní kostola a farnosti. Odtiaľ 8. mája 1697 prešiel do Kamenca pod Vtáčnikom, kde pracoval až do r. 1704.

Číslo záznamu : 27638
Meno kňaza : Brezáni, Ján
Pcmeno kňaza : brezanijan1660
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 27
Poradie : 1440
Citát : Brezányi, či Brcsányi Ján
N. 1660, o. 1686, t. r. farár v D. Lelovciach, 1697 vo Turč. Sv. Michale, kde vizitoval I. Pongrácz, ktorý napísal, že farár je bedlivý v obnove kostola a fary. 1697 v Kamenci pod Vtáč. do 1704. NSP

Číslo záznamu : 62919
Meno kňaza : Brezáni, Ján
Pcmeno kňaza : brezanijan1660
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 149
Poradie : 1230
Citát : Ján Brezáni (Brezányi, Brcsányi Joannes), nar. 1660, ord. v roku 1686, 23.4. toho roka bol ustanovený zaferara v Dolných Lelovciach, 1687 - 1691 farár vo Veľkom Poli, odtiaľ v roku 1691 prešiel do Turčianskeho Michala, kde 29.1.1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu farnosti. V nej zaznamenal o farárovi, že je svedomitý v opravovaní kostola a farnosti Od 8.5 1697 prešiel do Kamenca pod Vtáčnikom, kde pôsobil az do smrti y roku 1704.

Číslo záznamu : 62989
Meno kňaza : Brezáni, Ján
Pcmeno kňaza : brezanijan1660
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 180
Poradie : 1930
Citát : Ján Brezáni (Brezányi, Brcsányi Joannes), nar. 1660, ord. v roku 1686, od 23.4.1686 do 1687 farár v Dolných Lelovciach (ďalej viď Kamenec pod Vtáčnikom).