logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27597
Meno kňaza : Bizay, Alexander
Pcmeno kňaza : bizayalexander
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 21
Poradie : 1030
Citát : Bizay Alexander
N. 13.V.1826 v B. Štiavnici, o. 1854, kaplán, 1863 na korekcii v sem. 1864 farár v Malinovej, 1871 musel sa zriecť benefícia a konečne bol degradovaný. Bol nevlastný brat Igora Hančoka.

Číslo záznamu : 30617
Meno kňaza : Bizay, Alexander
Pcmeno kňaza : bizayalexander
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 10
Poradie : 520
Citát : Bizay Alexander
N. 11.5.1826 v B. Štiavnici. O. 1854. K na viacerých miestach. 1863 na korekcii v seminári. 1864 F v Malinovej. 1871 bol prinútený zrieknuť sa benefícia a degradovaný. Bol nevl. brat Ig. Hančoka.

Číslo záznamu : 58912
Meno kňaza : Bizay, Alexander
Pcmeno kňaza : bizayalexander
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 115
Poradie : 2120
Citát : BIZAY, Alexander (* okolo 1820 Banská Štiavnica + 1871 Bacúch, okr. Brezno) - kultúrny pracovník, bernolákovec.
Pôvodne evanjelik augsburského vyznania. Po konverzii študoval teológiu v Banskej Bystrici, na Pázmaneu vo Viedni a v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili r.1855. Ako kaplán pôsobil v Tužine, od r.1859 v Bojniciach, Krupine a Chrenovci. Od r.1864 účinkoval ako farár v Malinové, od r.1865 v Tužine, od r. 1871 v Bacúchu. — V revolučnom roku 1848 bol v Trnave zaistený a väznený. Prispieval do Štiavnického Zábavníka (1848; K Slowákoml), do Katolíckych novín (r.2, 1850, č.9: Kto je jezuita; č. 19: Co nám treba), do Národných novín, Kazateľne a Pešfbudínskych vedomostí.
Lit.: Némethy, L.: Serieš parochiarum et parochorum archidioe-cesis Strigoniensis. Ostrihom 1894; Rizner, L. V.: Bibliografia pí-somníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 I. Martin 1929, s.144.
HADRIÁN RADVÁNI