logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 864
Meno kňaza : Beňuš, Juraj
Pcmeno kňaza : benusjuraj1744
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 494
Poradie : 144520
Citát : Benus, vel Benyus Georgius.Natus 22. Apr. 1744. in Kajal cottu Poson. In seminario generali e ss. theologia laureatus. 28. Jul. 1770. missus ad Érsekujvár. Hinc 28. Jun. 1771. primus investitus est in neo-erectam parochiam Bajóth, quae eousque filia ad Nyergesujfalu fuit. Hinc 20. Jun. 1772. transivit ad Üzbégh, inde vere 20. Jul. 1773. ad Guta, demum in Dec. 1780. ad Szölgyény, 1797. VADnus cis Danubianus. † 24. Jan. 1798. ibidem. Fuit consist. et I. com. Strig. Assessor. Lapidem sepulchralem in coemeterio communi posuit ipsius soror Anna Benedicta ordinis s. Clarae professa. (Magy. Sion. 1865. 420.)
Preklad : Narodil sa 22. apríla 1744 v Kajale v Bratislavskej župe. V generálnom seminári sa stal laureátom posvätnej teológie. 28. júla 1770 bol poslaný do Nových Zámkov. Potom bol 28. júna 1771 ustanovený za prvého farára do novozriadenej farnosti Bajóth, ktorej filiálkou bolo Nyergesujfalu. Odtiaľ 20. júna 1772 prešiel do Zbehov, potom 20. júla 1773 do Kolárova, nato v decembri 1780 do Svodína, v r. 1797 sa stal preddunajským vicearchidiakonom. Tamže † 24. januára 1798. Bol prísediacim konzistória Ostrihomskej tabule. Náhrobný kameň na obecnom cintoríne osadila jeho sestra klariska Anna Benedikta. (Magy. Sion. 1865. 420.)