logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 779
Meno kňaza : Bečkereki, Štefan
Pcmeno kňaza : beckerekistefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 487-488
Poradie : 143670
Citát : Becskereky Stephanus.In Pázmáneo absolvit theologiam moralem. 1716. ordinatus et 5. Maji ejusdem anni investitus parochus Tallósensis. Hinc 26. Sept. 1718. transivit ad Nagy-Czétény, ubi 23. Mart. 1732. visitationem peregit Franciscus Zichy ADnus, qui de parocho dicit, quod intra decursum novem annorum ecclesiam parochialem restauraverat, et in filia Pann ecclesiam, quae magnitudine fere matrem adaequat, totam sub fornicibus in honorem OO. SS. 1723. a auxiliis fidelium eleganter aedificaverat. Hinc 8. Apr. 1739. transivit ad Udvard, ubi † 24. Apr. 1742.
Preklad : V Pázmaneu absolvoval morálnu teológiu. V r. 1716 bol vysvätený za kňaza a 5. mája toho roka bol ustanovený za farára v Tallósi (Tomášikovo). Odtiaľ 26. septembra 1718 prešiel do Veľkého Cetína, kde 23. marca 1732 vykonal vizitáciu archidiakon František Ziči, ktorý o farárovi povedal, že v priebehu roka obnovil farský kostol a vo filiálke Paňa v r. 1723 elegantne postavil s pomocou veriacich kostol ku cti Všetkých svätých, ktorý veľkosťou zodpovedá materskému chrámu, celý s oblúkmi. Odtiaľ 8. apríla 1739 prešiel do Dvorov nad Žitavou, kde † 24. apríla 1742.