logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 727
Meno kňaza : Bartáni, Mikuláš
Pcmeno kňaza : bartanimikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 483
Poradie : 143150
Citát : Bartáni, vel Barthány, aut Bársonyi Nicolaus.Liptoviensis, natus 1630. Physicus et casuista. 1657. factus parochus in Kis-Krstina. Ubi eodem anno Andreas Szily ADnus peregit visitationem. Hinc 12. Sept. 1667. ad Brezán. inde vero 2. Aug. 1668. investitus est in parochiam et praeposituram Novákensem, inde demum 17. Maji 1674. investitus est in Oszlány, ubi eodem anno Andreas Péterffy ADnus peregit visitationem, in qua dicitur: parochia est commoda duarum contignationum, cum cubiculo proprio et cameris necessariis, horreum item adjacens et hortus conjunctus. Hic mansit usque 1680.
Preklad : Z Liptova, narodil sa v r. 1630. Fyzik a kazuista. V r. 1657 sa stal farárom v Malých Kršteňanoch. Kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Szily. Odtiaľ prešiel 12. septembra 1667 do Brezian. 2. augusta 1668 bol ustanovený do farnosti a prepozitúry v Novákoch, potom 17. mája 1674 bol ustanovený v Oslanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Péterffy, v nej sa hovorilo: farnosť je vybavená dvomi poschodiami, s vlastnou izbou a potrebnou komorou, susediacou so stodolou a spojenou so záhradou. Tu zostal až do r. 1680.


Číslo záznamu : 27554
Meno kňaza : Bartáni, Mikuláš
Pcmeno kňaza : bartanimikulas
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 15
Poradie : 600
Citát : Bartáni, či Barthány Mikuláš
Lipták, n. 1630. 1657 farár v M. Kršteňanoch, 1667 v Brezanoch, 1668 prešiel na faru a prepozitúru v Novákoch, 1674 v Oslanoch. CV Péterffyho 1674 píše o ňom: Faru má pohodlnú, poschodovú, s osobitnou kanceláriou, s komorami, stodolou a priľahlou záhradou.

Číslo záznamu : 62873
Meno kňaza : Bartáni, Mikuláš
Pcmeno kňaza : bartanimikulas
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 130-132
Poradie : 770
Citát : Mikuláš Bartáni (Barthány, Bársonyi Nicolaus), nar. 1630 v Liptovskej župe, študoval fyziku a kazuistiku. V roku 1657 sa stal farárom v Malých Kršteňanoch, kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Szily, od 12.9.1667 prešiel do Brezian v prievidzskom okrese, 2.8.1668 bol ustanovený do farnosti a prepozitúry v Novákoch, potom od mája 1674 bol ustanovený do Oslian, kde v tom roku vykonal vizitáciu archidiakon Ondrej Péterffy, ktorý píše:„Faru má pohodlnú, poschodovú, s osobitnou kanceláriou, s komorami, stodolou a priľahlou záhradou." Tam zostal až do roku 1680, zomrel po roku 1680.

Číslo záznamu : 63144
Meno kňaza : Bartáni, Mikuláš
Pcmeno kňaza : bartanimikulas
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 302
Poradie : 3480
Citát : Mikuláš Bartáni (Barthány, Barsónyi), nar. 1630 na Liptove, 1674 - 1680 farár v Oslanoch (ďalej viď Malé Kršteňany).