logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 652
Meno kňaza : Balázsy, Juraj
Pcmeno kňaza : balazsyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 478
Poradie : 142400
Citát : Balázsy Georgius.Natus Kolthae in cottu Comáromiensi 31. Jul. 1811. Theologiam usque 1833. in seminario generali absolvit Pestini. Annum sequentem 1834. in presbyterio transegit Strigonii. 10. Aug. ejusdem anni ordinatus est. Cooperatorem egit in Szölgyény, Udvard, dein legionis equestr. ord. hung. archiducis Ferdinandi de Este nro 3. capellanus castrensis. 1845. s. sedis Strig. notarius nominatus, qua talis 1849. praesentatus et 2. Oct. 1850. investitus parochus in Nagy-Czétény, ubi ab 1865. munus VADni gessit. 1888. resignavit beneficium. † 17. Jul. 1889. Edidit poema occassione jubilaei archiducis, proprietarii regiminis in quo servivit. (Petrik, Bibliogr. I. 163.)
Preklad : Narodil sa v Kolte v Komárňanskej župe 31. júla 1811. Teológiu až do r. 1833 absolvoval v generálnom seminári v Pešti. V nasledujúcom roku 1834 prešiel do ostrihomského kléru. 10. augusta toho istého roka bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Svodíne, Dvoroch nad Žitavou, nato sa stal vojenským kaplánom 3. légie arcivojvodu Ferdinanda de Este. V r. 1845 bol menovaný notárom Ostrihomskej kúrie, ako taký bol v r. 1849 prezentovaný a 2. októbra 1850 ustanovený za farára vo Veľkom Cetíne, kde od r. 1865 viedol úrad dekana. V r. 1888 sa zriekol benefícia. † 17. júla 1889. Vydal poéma pri príležitosti jubilea arcivojvodu, v ktorého regimente slúžil. (Petrik, Bibliogr. I. 163.)