logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31848
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 278
Poradie : 40510
Citát : TRENČIANSKA TEPLÁ 914 01, tel. 929 371, o. Trenčín, (8.000), k. sv. Matúša, ap., ev. (1791). — Fil.: Trenč. Teplice (3.500), k. sv. Štefana (1880), 2. Dobrá (900), k. sv. Kríža (st.). — K 161, p 96, s 55.
Duchovný správca: ThDr. Štefan Janega.
Kapláni: Vojtech Magnusek, Ján Šmelka.

Číslo záznamu : 41449
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 40
Poradie : 410
Citát : 6. Trenčianska Teplá. Ecclesia ad S. Matthaeum Ap. et Ev.
consecrata. Parochia anno 1675 iam exstitit. Matricas ha-
bet ab anno 1675. In ambitu parochiae: Ecclesia sub titulo
Invent. et Exalt. S. Crucis in Dobrá, ad S. Stephanum
R. H. in Trenčianske Teplice. Liberae Episcopalis colla-
tionis. Parochus: A. R. D. Gregorius Smieško, Inspector
schol, distr. Cooperatores: I. D. Michael Michalka, II. D.
Rudolphus Gerši.

Num. anim. Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 3375 4 56 112 93
Fil.: Dobrá Eccl. 687 1 1 6 — 2
Tr. Teplice Eccl. 1947 6 98 217 107 5
_____________________________________________________________
Universim 6009 11 155 335 200

SS. Cor. J. 380, SS. Ros. 555, Inf. J. 1050, Prop. F. 830,
Scap. 166, Apost. C. M. 125, Unio cath. mul. 365, Tert.
S. Franc. 21.
Usus linguarum: Slav., hung., germ.
Posta, telephonium, statio telegraphica, viae ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42039
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 54
Poradie : 350
Citát : TEPLA. Paroch. ant. Anno 1507. jam exstitit. |
Ecclesia. ad S. Matthaeum Ap. et Ev. |
Patronus. Illustr. D. L. B. Georgius Sina. |
Parochus. Idem, qui Ordin. Vice-Archi-Diaconus. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1008 - 5 |
Filialibus: |
Dobra, Eccl. sub Titulo Invent. et Exalt. S. |
Crucis, olim Par. 305 - - | 1/4
Teplitz Therm. Eccl. ad S. Stephanum R H. 518 - 6 | 1
Lingua: Slav. Summa: 1831 - 11

Číslo záznamu : 42269
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 152
Poradie : 2670
Citát : Tepla. Joannes Domanizsay. Casparus Bárdy. Stephanus Dubniczay. Joannes Pichnyay. Josephus Gyuriss. Stephanus Szkladanovits. Franciscus Hábel. Joannes Grznarik. Carolus Kerekes.

Číslo záznamu : 43042
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 41
Poradie : 340
Citát : 6. Trenčianska Teplá. Ecclesia ad S. Matthaeum Ap. et Ev. Dist. a
consecrata. Parochia anno 1675 iam exstitit. Matricas matre
habet ab anno 1675. In ambitu parochiae: Ecclesia sub Km.
titulo Invent. et Exalt. S. Crucis in Dobrá, ad S. Ste-
phanum R. H. in Trenčianske Teplice. Liberae Episcopalis
collationis. Parochus: A. R. D. Gregorius Smieško,
Inspector schol, distr. Cooperator: D. Antonius Posluch,
in examine Pro-Synodali approbatus.

Num. anim. Cath. Graec. A. C. Jud. Čsl. Absque Div.
cath. Conf.
In Matre: 3161 -- 49 132 28 35 41
Fil.: Dobrá Eccl. 592 -- 1 2 -- -- 6 2
Tr. Teplice Eccl. 1707 9 65 235 17 29 38 5
_____________________________________________________________
Universim: 5460 9 115 369 45 64 85

SS. Cor. J. 349, SS. Ros. 495, Inf. J. 460, Prop. F. 215,
Scap. 130, Apost. C. M. 85, Unio cath. mul. 242, Orol 46,
S. M. B. S. 40, Tert. S, Franc. 18.
Usus linguarum: Slav., hung., germ.
Posta, telephonium, statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 43445
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 41
Poradie : 310
Citát : 3. Hőlak. Ecclesia ad S. Matthaeum Ap. et Ev. consecrata.
Parochia anno 1675. iam exstitit. Matricas habet ab anno
1675. In ambitu parochiae: Ecclesia sub titulo invent. et
exalt. S. Crucis in Jólak, et ad S. Stephanum R. H. in
Trencsénteplicz. Liberae. Episcopalis Collationis.
Parochus: D. Stephanus Rényi. Cooperator: D.
Franciscus Ribárik.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: o 2008 -- -- 112 1 --
Fil.: Jólak Eccl. 513 -- -- 4 -- 2
Trencsénteplicz Eccl. + o 1290 16 5 280 -- 5
Allodium Sina 30 -- -- -- -- --
Statio viae ferreae 108 -- 5 6 -- --
In fabrica sacharea 56 1 -- 22 -- --
___________________________________________________________
Universim 4005 17 10 424 1
Usus Linguarum: Slav. Hung. Germ.
Posta, telephonium, statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 45084
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Číslo knihy : 465056
Názov knihy : Macko, Martin Jakub - Veľká Kubrá
Skratka knihy : ktt
Strany : 75
Citát : Obec Veľká Kubrá ako fi liálka viacerých
katolíckych farností
I. DOBRÁ (13./14. storočie – cca 1675)
1332
1584
• Tomáš
• je zaznamenané, že do katolíckej farnosti Dobrá patrila obec
Dobrá, Kubrá a Kubrica. Neuvádza sa meno farára v tomto de-
siatkovom súpise.
1674/1675
• farský kostol v Dobrej bol pričlenený ku katolíckej farnosti
Trenčianska Teplá pre nedostatok kňazov v Nitrianskej diecéze
a pre zlé hospodárske zabezpečenie.
II. TRENČIANSKA TEPLÁ (cca 1675 – 17. 2. 1726)
1676 – 1702
1702 – 1705
1705 – 1725
• Ján Domanižaj
• Gašpár Bárdy
• Štefan Dubnicaj

Číslo záznamu : 58645
Meno farnosti : Trenčianska Teplá
Pcmeno farnosti : trencianskatepla
Www stránka : https://trencianskatepla.fara.sk/index.php/farnost/knazi-historia [24.1.2020]
Skratka knihy : www
Citát : História

Pri hľadaní začiatkov farnosti musíme zájsť do 14. storočia. V písomných prameňoch z roku 1310 sa spomína farnosť Dobrá. V tomto roku sa konal súpis desiatkov, v ktorom sa uvádza aj meno dobranského farára Tomáša s titulom opáta. Dobrá odvádzala pápežské desiatky zoborskému opátstvu. Ďalším písomným dokladom je súpis kostolov z roku 1324, v ktorom sa v uvádza aj patrocínium farského kostola v Dobrej – Svätý kríž. Hoci kostol z tohto obdobia sa nezachoval, toto patrocínium je zachované aj v súčasnom kostole, ktorý stojí na mieste pôvodného. V spomínanom roku bol farárom Ján. Farnosť Dobrá sa spomína aj v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332–1337, s menom dobranského dekana Tomáša. V roku 1332 bol Trenčiansky dekanát rozdelený na Závažský (pravá strana Váhu) a Dobranský (ľavá strana Váhu). Toto rozdelenie Trenčianskeho dekanátu trvalo až do novej úpravy v roku 1952. V 14. storočí zaujímala Dobrá popredné miesto v cirkevnej správe. Rozsiahly Trenčiansky archidiakonát mal v tomto čase iba dvoch dekanov, a to v Dobrej a v Žiline. Okolo roku 1450 obsadili Dobrú a jej faru bratríci. V tomto období vyhorel aj pôvodný farský kostol, vystavaný v románskom slohu. Zostala z neho len zvonica; zvony si však odniesli bratrícke vojská. V období reformácie účinkovalo v Dobrej niekoľko evanjelických kňazov (prvý bol Šimon Parquidinus Strelicenus, nasledovali Štefan Dežerický, Matej Súček, Pavel Felicides Mlynárik, Daniel Maltides). V čase rekatolizácie sa spravovania farnosti ujali znova katolícki kňazi. Z kánonickej vizitácie, ktorú v roku 1611 vykonal Eliáš Láni, sa dozvedáme, že vo farskom kostole boli dva zvony. Tieto zvony sú zachované dodnes. Jeden z nich je poškodený a nefunkčný, druhý je inštalovaný na súčasnej zvonovej stolici a slúži svojmu účelu. V rokoch 1706–1709 spravoval dobranskú farnosť Ján Skačiansky. Po jeho odchode bola Dobrá pričlenená k farnosti Trenčianska Teplá a stala sa jej filiálkou. Kedy sa v Trenčianskej Teplej postavil kostol, nie je presne známe. Z kánonických vizitácií sa dozvedáme, že už v roku 1507 bola v obci fara, a tým je dokázaná nepriamo aj existencia kostola. Meno prvého teplanského farára je známe z roku 1519, kedy bola pri trenčianskom chráme zriadená altária, na posviacke ktorej sa zúčastnil aj farár Juraj z Teplej. Spočiatku bola Trenčianska Teplá filiálkou farnosti Dobrá, samostatnou farnosťou sa stala v roku 1510. Počiatky reformácie na trenčianskom panstve, teda aj v obciach teplanskej farnosti sú spojené s majiteľom panstva Imrichom Forgáčom. Šíriteľmi protestantizmu boli aj ďalší vlastníci panstva z rodu Ilešháziovcov. Dôležitú úlohu v rekatolizácii obyvateľstva zohrali jezuiti. V roku 1644 pričinením ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja sa usadili v kláštore na Skalke pri Trenčíne. O dva roky neskôr sa z pastoračných dôvodov presťahovali do Trenčína, kde založili gymnázium. V druhej polovici 17. storočia dostali jezuiti do správy aj niektoré farnosti v Trenčianskom archidiakonáte, medzi ktorými bola aj teplanská farnosť. Patrili do nej vtedy aj obce Trenčianske Teplice, Opatová, Kubrá a Kubrica. Nakoľko teplanská farnosť bola veľmi rozsiahla, v roku 1725 boli obce Kubrá a Kubrica pričlenené k soblahovskej farnosti. V roku 1789 sa oddelila Opatová a stala sa samostatnou farnosťou, ku ktorej sa pripojila Kubrá. Z pôvodnej rozsiahlej dobranskej farnosti (spred roku 1510) sa tak vytvorili dve: Opatová a Trenčianska Teplá. Farnosť Trenčianska Teplá mala filiálky Trenčianske Teplice, Dobrá a Príles. V roku 1997 sa od farnosti oddelili Trenčianske Teplice a stali sa novou farnosťou. V súčasnosti sú hranice farnosti totožné s hranicami obce Trenčianska Teplá, ktorá má podľa posledného sčítania 3780 obyvateľov, z toho 3331 katolíkov. Farnosť patrí do Trenčianskeho dekánatu. Základný kameň súčasného farského kostola bol položený 21. apríla 1733. Kostol bol konsekrovaný 28. júna 1789 biskupom Františkom Xaverom Fuchsom a bol zasvätený sv. Matúšovi.Kňazi vo farnosti

Farári
Kapláni

František Xaver Hábel 1794-1804
František Macháček 1804-1807
Karol Kerekeš 1807-1841
Samuel Ondrejkovič 1841-1850
Juraj Žilinčák 1850-1854
Adam Beták 1854-1865
Ján Nepomuk Nemčák 1865-1885
Juraj Stískala 1885-1888
Anton Kropáč 1888-1896
Koloman Tóth 1896-1897
Michal Radimecký 1897-1901
Kapláni
Štefan Nément 1897
Ladislav Michalovič 1897-1899
Ján Šimončič 1899-1901

Ján Šimončič 1901-1902
Michal Čulen 1902-1906
Kaplán
Alexander Gabriel 1902-1906

Alexander Gabriel 1906-1907
Štefan Rényi (Richter) 1907-1926
Kapláni
Jozef Ronchetti 1907-1909
Štefan Gallo 1909-1910
Rudolf Gajzel 1910-1912
Michal Beňo 1912
František Ribárik 1912-1915
František Miklošovič 1915-1916
Eduard Nécsey 1916-1921
Ján Guga 1921-1922
Jozef Cisar 1921-1923
Ján Tiso 1922-1928
Koloman Juszka 1923-1926
Andrej Eduard Solmoš 1926

Gregor Smieško 1926-1959
Kapláni
Gašpar Koštál 1928-1933
Andrej Hrabovec 1933-1934
Kamil Zlatoš 1933-1934
Michal Valo 1934-1935
Anton Posluch 1936-1937
Jozef Vrablec 1937-1938
Ján Haranta 1937-1940
Štefan Drozd 1938-1940
Emil Šafar 1940-1941
Michal Michalka 1940-1942
Rudolf Gerši 1941-1948
Justín Benuška 1942-1944
Martin Hudec 1944-1945
Albert Hedera 1945-1947
Ľudovít Bednárik 1947-1949
Vojtech Štrbák 1949-1952
Andrej Rosa 1952-1953

Vojtech Magnusek 1953-1958
Kapláni Štefan Ivanka 1956-1959

Celstín Mikunda 1959
Ján Homola 1959-1968
Štefan Janega 1968-1986
Štefan Baričák 1976-1977
Ján Šmelka 1977-1979
Ľubomír Stanček 1979-1980
Jozef Šuppa 1980-1982
Ivan Jaroš 1982-1983
Štefan Vallo 1983-1984
Jozef Šelinga 1984-1985
Marian Šuráb 1985-1986

Peter Paliatka 1987-1991 Michal Baláž 1988
Juraj Bohyník 1991-1992
Peter Fedorowicz 1992-1997
Ján Migacz 1992-1993
Kapláni
Miroslav Śleldzinski 1992-1997
Vladimír Halas 1994
Richard Vojciechowski 1996-1997

Jozef Hlinka 1997-2006
Marek Hriadel 2006-2013
Ján Vallo od 2013
Kaplán
Ján Hrabovský 2015-2016