logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31907
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 290
Poradie : 41100
Citát : TEPLIČKA NAD VÁHOM 013 01, tel. 821 40, o. Žilina, (5.400), k. sv. Martina (dvojkostol, 1300, 1927), kap. sv. Františka Xav. kap. sv. Mikuláša, kap. Loretánska. — Fil.: 1. Mojš (700), kap. sv. Anny (1925), 2. Zástranie (730), kap. P. M., 3. Kotrčiná Lúčka (500), kap. P. M. — K 124, p 43, s 49.
Duchovný správca: Dr. Juraj Dalloš.

Číslo záznamu : 41535
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 82
Poradie : 1270
Citát : 4. Teplička n/V. Ecclesia consecrata ad S. Martinum Ep. Dist. a
Parochia erecta circa annum 1300. Matricas habet Bapt. matre
ab anno 1669, Cop. et Def. ab a. 1742. In ambitu parochiae: Km.
Capella ad S. Nicolaum Ep. et C. Capella S.
Francisci, in fil. Mojš Capella S. Annae, in fil. Zástranie
Capella B. Mariae Virg. Liberae Episcopalis collationis.
Parochus: Idem, qui Secretarius dist.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1842 15 - 13 -
Fil.: Mojš 479 1 4 - 6
Zástranie 536 - - - 6
Diverticulo Rosinka 22 - - - 2
_______________________________________________________________
Universim: 2879 16 4 13

Alt. 135, SS. Cor. J. 350, SS. Ros. 1020, Scap. 186, Tert.
S. Franc. 38, Congr. Mar. 325, Ap. Ss. Cyr. et Meth. 325,
Prop. F. 310, Inf. I. 290, Garda SS. C. I. 180, Char.
186, S. Adalb. 229, SMBS 117, Legio Cordis J. 27, Unio
cath. mul. 180.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr., teleph., viae fer.: loco.

Číslo záznamu : 42114
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 90
Poradie : 1100
Citát : TEPLICZA. Oppidum. Parochia antiqua, erecta circa Annum 1300.|
Ecclesia ad S Martinum Episcopum. Ibidem: Ecclesia |
Castellaris ad Exaltat. S. Crucem. Praeterea Capellae |
tres: ad B. V. Mariam Lauretanam, ad S. Franciscum Xav.|
et ad S. Nicolaum Episc. Conf. |
Patronus. Illustr. D. L. B. Georgius Sina. |
Parochus. D. Andreas Koszper, SS. Theologiae Doctor, | Dist. a Matr.
Secretarius Districtualis, I. Com. Trench. Tab. Jud. | Hor.
Assessor. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
900 - 9 |
Filialibus: |
Mola Doininali 7 - - | 2/4
Mojss 238 2 19 | 3/4
Zásztranje 330 - - | 1
Diverticulo Roszinka 19 - 5 | 2/4
Lingua: Slav. Summa: 1494 2 30

Číslo záznamu : 42270
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 152
Poradie : 2680
Citát : Teplicza. Nicolaus Bartovics. Casparus Kosztka. Joannes Letovszky. Adamus Szászy. Joannes Lukácsy. Godefridus Kozusnik. Nicolaus Sztáncsek. Alexander Zamaróczy. Andreas Koszper.

Číslo záznamu : 43117
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 82
Poradie : 1090
Citát : 4. Teplička n/V. Ecclesia consecrata ad S. Martinum Ep.
Parochia erecta circa annum 1300. Matricas habet Bapt.
ab anno 1669, Cop. et Def. ab a. 1742. In ambitu pa-
rochiae: Capella ad S. Nicolaum Ep. et. C., Capella S.
Francisci, in fil. Mojš Capella S. Annae, in fil. Zástranie
Capella B. Mariae Virg. Liberae Episcopalis collationis
Parochus: Idem, qui Secretarius districtualis.

Num. anim. Cath. Gr. Cath. A. C. Advent. Jud. Sine
Conf.
In Matre: 1609 -- 17 4 -- 6 6
Fil.: Mojš 393 1 8 -- 4 -- 6
Zástranie 452 -- -- -- -- -- 2
Diverticulo Rosinka 18 -- -- -- -- --
___________________________________________________________
Universim: 2472 1 25 4 4 6

Alt. 128, SS. Cor. J. 338, SS. Ros. 750, Scap. 200, Tert.
S. Franc. 30, Congr. Mar. 290, Ap. Ss. Cyr. et Meth. 240,
Prop. F. 210, Inf. I. 250, Garda SS. C. I. 220, Char. 80, S.
Adalb. 200, Orol 38.
Usus linguae: Slavicae.
Posta loco, statio telegraphica: Žilina.

Číslo záznamu : 43524
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 81
Poradie : 1100
Citát : 5. Vágtapolcza. Ecclesia ad S. Martinum Eppum. Parochia
erecta circa annum 1300. Matricas habet Bapt. ab anno
1669., Cop., Def. 1742. In ambitu parochiae: Ecclesia
Castell. ad exaltatam S. Crucem, Capella ad B. M. V.
Lauretanam, ad S. Franciscum Xav. et ad S. Nicolaum
Ep. et C. Liberae Episcopalis Collationis. Parochus:
Cl. D. Carolus Kmetykó, SS. Theologiae Doctor.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1202 3 — 15 — —
Fil.: Majosfalva 306 — — 14 — 5
Vághegyes 422 — — 5 — 6
Diverticulo Riszinka 25 — — — — 2
___________________________________________________________
Universim 1955 3 — 34 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, statio telegr.: Zsolna.

Číslo záznamu : 50140
Meno kňaza : Michal(Teplička nad Váhom,1332)
Pcmeno kňaza : michal1332teplickanadvahom
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50150
Citát : [Item Michael de Toplisa solvit VII.] grossos, [et est plebanus dicti loci].
Sumpma huius pagine XLII. marce, XL. grossi.
Preklad : Michal z Tepličky nad Váhom zaplatil 7 grošov a je kňaz uvedeného miesta. Súčet na tejto strane je 42 mariek a 40 grošov.

Číslo záznamu : 62741
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 85
Poradie : 310
Citát : Kedy vznikla farnosť nie je známe, ale v prvej polovici 14. storočia už existovala. Pôsobili v nej farári, administrátori: Michal, Melichar Mikuš, Matej Kováči, Štefan Kôstka, Juraj Bartáň, Ján Rybársky, Matej Gallas, Mikuláš Bartovič, Gašpar Kôstka, Ján Letavský, Adam Sásy, Ján Lukáči, Gottfried Kožušník, Mikuláš Stanček, Alexander Zamaróci, Andrej Kosper, Ján Segéni, Jozef Šimonik, Rudolf Matúš, Štefan Kapallay, Karol Kmeťko, Jozef Kostelný, Štefan Kúsek, Juraj Dalloš, Ján Zicho, Ján Vallo.
Matriky boli vedené od roku 1669, zachované len od roku 1742.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66744
Meno farnosti : Teplička nad Váhom
Pcmeno farnosti : teplickanadvahom
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 200
Citát : TEPLIČKA NAD VÁHOM
Michal 1332-37 (v páp. Desiatkoch - nie je to rozpätie rokov, v ktorých tu pôsobil)
Melichar Miksius Klobušický 1570 - ? (niekde uvádzaný aj ako Martin) ev. a.v.
Martin Lackovič 1595 - ? ev. a.v.
Mikuláš Baticius 1596 – 1601 ev. a.v.
Ladislav Stránovský 1602 – 1603 ev. a.v.
Ján Kalinka 1603 – 1609 ev. a.v.
Ján Panonnius 1609 – 1618 ev. a.v.
Michal Chmel 1620 - 1623 ev. a.v.
Matej Kováči 1660 – 1667
Štefan Kostka 1667 – 1674
Juraj Bartáň 1674 – 1687
Ján Rybársky 1687 – 1691
Matej Gallas 1691 – 1699
Mikuláš Bartovič 1699 – 1703
Gašpar Kostka 1703 – 1712
Ján Lietavský 1712 – 1734
Adam Sási 1734 – 1741
Ján Lukáči 1741 – 1746
Godfrid Ondrej Jozef Kožušník 1746 – 1786 (+v Tepličke 20. 1. 1786)
Mikuláš Stanček 1786 – 1815
Alexander Zamaróci 1815 – 1823
Ondrej Orieška 1823 – 1824
Ondrej Kosper 1824 – 1841 (+ v Tepličke 5. 1. 1841)
Jozef Šimonik 1841
Ján Eleemosynarius Segéni 1841 – 1864 (+ v Tepličke 20. 11. 1864)
Jozef Šimonik 1864 – 1887 (+ v Tepličke 15. 9. 1887)
Pavol Hrčka 1887 – 1888
Rudolf Matuš 1888 – 1900
Štefan Kapallay 1900 – 1910
Karol Kmeťko 1910 – 1921
....