logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31811
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 271
Poradie : 40140
Citát : POHRANICE 951 02, tel. 962 45, o. Nitra (2.959), k. Všechsvätých (1075). — Fil.: 1. Dolné Obdokovce (1.220), k. Národ. sv. Jána Krst. (1160), 2. Pohranice-Hosťová (506), k. Najsv. Troj. (1734), os. Jáger, kap. Ukriž. Spasiteľa (19. st.), Vápenka. — K 52, p 31, s 19.
Duchovný správca: Július Stručka.

Číslo záznamu : 41415
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 25
Poradie : 70
Citát : 6. Pogranice. Ecclesia ad Omnes Sanctos. Parochia erecta
circa annum 1075. Matricas habet ab anno 1751. In am-
bitu parochiae: Ecclesia in filiali Malé Obdokovce ad S.
Joannem, in filiali Gesť Ecclesia SS. Trinitatis, in Egeri
Capella ad Crucifixum Salvatorem. Patronus: Josephus
Sedlář et Centrálna správa cirk. majetkov v Opatovciach
n/Žit. Parochus: R. ac Cl. D. Ladislaus Nýbl, Ss. Theol.
Doctor. — Cooperator: Dist.a
matre
Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div. Km
In Matre: 1236 13 24 6
Fil.: M. Obdokovce Ecclesia 876 - - - 6
Gesť Ecclesia 533 12 15 2 4
___________________________________________________________
Universim 2645 25 41 8

SS. Ros. 326, Ss. Cor. J. 150. Prop. F. 160, Inf. J. 112,
Congr. Mar. 34, Alt. 30.
Usus linguae: Hungaricae et Slovacae.
Posta, statio telegraphica et teleph.: loco.

Číslo záznamu : 42017
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 44
Poradie : 130
Citát : POGRÁNY. Par. ant. erecta circa Annum 1075. |
Ecclesia ad Omnes Sanctos. |
Patronus. Archi-Episc. Strigon. cum Ven. Capitulis: | Dist. a Matr.
Metr. Strigon. et Cathedr. Nitriensi. | Hor.
Parochus. D. Franciscus Drnovszky, II. Com. Bars. item |
Sedium Praedialium de Verebély, et Sz. Gyórgy Tabul. |
Judic. Assessor. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
806 - 12 |
Filialibus: |
Bodok, Eccl. ad S. Joan. Bapt. 543 - - | 3/4
Egeri 49 - - | 3/4
Geszthe, Capella SSS. Trinit. 308 - - | 1/2
Lingua: Hung. Summa: 1706 - 12

Číslo záznamu : 42235
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 148
Poradie : 2330
Citát : Pográny. Joannes Nittray alias Kóntóss. Georgius Haczkó. Stephanus Szabó. Georgius Újlaky. Emericus Pesti. Andreas Császár. Franciscus Závody. Ladislaus Godor. Stephanus Hasskó. Emericus Podhorszky. Joannes Palkovics. Franciscus Drnovszky.

Číslo záznamu : 43015
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 25-26
Poradie : 70
Citát : 6. Pogranice. Ecclesia ad Omnes Sanctos. Parochia erecta Dist. a
circa annum 1075. Matricas habet ab anno 1751. In am- matre
bitu parochiae: Ecclesia in filiali Malé Obdokovce ad S. Km.
Joannem, in filiali Gesf Ecclesia SS. Trinitatis, in Egeri
Capella ad Crucifixum Salvatorem. Patronus: Josephus
Sedlár et cons. Helena, nata Guriča. Parochus: R. ac Cl.
D. Ladislaus Nýbl, Ss. Theol. Doctor. — Cooperator: —

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1069 5 1 26 -
Fil.: M. Obdokovce Ecclesia 814 1 - 3 - 6
Gesť Ecclesia 388 - - 3 - 4
___________________________________________________________
Universim: 2271 6 1 32 —

SS. Ros. 899, Ss. Cor. J. 383, Prop. F. 56, Inf. J. 169
Usus linguae: Hungaricae.
Posta loco. Statio telegraphica: Veľký Lapáš.

Číslo záznamu : 43420
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 28
Poradie : 60
Citát : 5. Pográny. Ecclesia ad Omnes Sanctos. Parochia erecta Dist.a
circa annum 1075. Matricas habet ab anno 1751. In ambitu matre
parochiae: Ecclesia in filiali Bodok ad S. Joannem, in Km.
filiali Geszthe Capella SS. Trinitatis, in Egeri Capella
ad Crucifixum Salvatorem. Patronus: Capitula Nitriense et
Strigoniense. Parochus: D. Emericus Karsay. Coop.:

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 964 — — 20 — --
Expositi valetudinarii e No-
socomio Nitriensi 105 — — — — --
Fil.: Bodok Ecclesia 707 — — 9 — 5
Praed. Ágostonhalma 30 — — — — 6
Nyitrageszte 338 — — 12 — 4
Expositi valetudinarii e
Nosocomio Nitriensi 16 — — — -- --
Praed.: Egeri alias Nemesülés 90 — — 3 -- 3
___________________________________________________________
Universim 2250 — — 44 —
Usus Linguae: hungaricae.
Posta: Loco. Statio telegraphica: Nagylapás.

Číslo záznamu : 50160
Meno kňaza : Sicta(Obdokovce,1332)
Pcmeno kňaza : sicta1332obdokovce
Meno farnosti : Pohranice
Pcmeno farnosti : pohranice
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50350
Citát : Item dictus Sicta (Signa) plebanus de Podag ( Bodac) iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad : Sicta, kňaz z Dolných Obdokoviec (teraz filiálka Pohraníc) zaplatil 17 grošov.