logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31816
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 272
Poradie : 40190
Citát : CHYNORANY 956 33, tel. 943 41, o. Topoľčany, (3.200), k. P. M. Naneb. (1789), kap. P. M. Karm. (1936). — K 46, p 30, w 21.
Duchovný správca: Anton Domian.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Rudolf Košík, SDB.

Číslo záznamu : 41435
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 34
Poradie : 270
Citát : 2. Chynorany. Ecclesia ad Assumptam B. M. V. consecrata.
Parochia anno 1640 iam exstitit. Matricas habet Bapt.
ab anno 1711, Cop. et Def. ab anno 1707. Patronus:
Administrator Apostolicus Tyrnaviensis. Parochus: Rmus
Ignatius Wohland, pag. 14. Cooperator: D. Ernestus
Farkas.

Num. anim. Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 2529 1 14 — 1 -
__________________________________________________________
Universim 2529 1 14 — 1

SS. Ros. 810, Congr. Mar. 305, SS. Cor. J. 125, Cath.
mul. 15O, Prop. F. 470, Inf. J. 280.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. et viae ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42028
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 48
Poradie : 240
Citát : CHINORÁN. Parochia antiqua, Anno 1630. jam exstitit. |
Ecclesia ad Assumptam B. M. V. |
Patronus. Archi-Episcopus Strigon. |
Parochus. D. Franciscus Illing. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1282 - - | Dist. a Matr.
Filiali: | Hor.
Mola Chinorán 10 - - | 1/2
Lingua: Slav. Summa: 1292 - -

Číslo záznamu : 42167
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 141
Poradie : 1650
Citát : Chinorán. Nicolaus Bartovics. Georgius Adamovics. Andreas Matejovics. Michael Fabiani. Josephus Valentovics. Andreas Kossuth. Paul Frideczky. Jacobus Rokiczky. Martinus Hazucha. Franciscus Illing.

Číslo záznamu : 43030
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 35
Poradie : 220
Citát : 2. Chynorany. Ecclesia ad Assumptam B. M. V. consecrata.
Parochia anno 1640 iam exstitit. Matricas habet Bapt.
ab anno 1711, Cop. et Def. ab anno 1707. Patronus:
Administrator Apostolicus Tyrnaviensis. Parochus: Rmus
Ignatius Wohland, Can. hon. et emer. V. A. D. Coope-
rator: D. Edmundus Markovič.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 2755 — — — — --
In statione strati
ferrei 11 — — — — --
In mola 10 — — — — 1½
_________________________________________________________
Universim: 2776 — — — —

SS. Ros. 825, Congr. Mar. 355, SS. Cor. J. 175 S. M. B. S.
230, Cath. Unio mul. 140, Prop. F. 310, lnf. J. 260.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr.: loco.

Číslo záznamu : 43435
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 36
Poradie : 210
Citát : 1. Kinorány. Ecclesia ad Assumptam B. M. V. consecrata. Dist. a
Parochia anno 1640. iam exstitit.Matricas habet Bapt. ab matre
anno 1711., Cop. et Def. ab anno 1707. Patronus: Km.
Princeps-Primas et A. E. Strig. Parochus: A. R. D. Igna-
tius Wohland, scholarum elem. Districtualis Inspector.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 2392 4 — — — --
In statione strati ferrei 15 — — — — --
In mola 9 — — — — 1½
___________________________________________________________
Universim 2416 4 — — —
Usus Linguae: Slav.
Posta, statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 62640
Meno farnosti : Chynorany
Pcmeno farnosti : chynorany
Www stránka : http://www.chynorany.fara.sk/2015/04/duchovni-spravcovia-farnosti/ [9.4.2021]
Skratka knihy : www
Citát : Duchovní správcovia farnosti

Z rukopisu Jozefa Sekedyho z r. 1818 v nitrianskom biskupskom archíve sa dajú zistiť mená i bližšie údaje o kňazoch, ktorí pôsobili v našej farnosti.

Údaje o kňazoch, ktorí tu pôsobili od konca 19. storočia do dnešných dní, sme čerpali z farskej kroniky, záznamov, katolíckych novín a časopisov, ako i z osobných poznámok, veď mnohých z nich sme osobne poznali…

Za uplynulých 360 rokov to boli títo duchovní otcovia:

František Krencery – (1648-1662)

Štefan Smutko – ( 1662 – 1667 ), potom sa stal nitrianskym kanonikom

Martin Šimko – ( 1667 – 1692 )

Mikuláš Bartovič– ( 1692 – 1706)

Juraj Adamovič – ( 1706 – + 5.9.1711 ), pochovaný v Chynoranoch

Andrej Matejovič – ( 1711 – 1739 )

Michal Fabianyi – ( 1739 – +29.12.1750 )

Jozef Valentovič – ( 1751 – 1763 )

Andrej Kossuth – ( 1763 – 1775 )

Pavol Frídecký – ( august 1775 – + 1786 ), pochovaný v Chynoranoch

Jakub Rokický – ( 1786 – 1802 ), profesor teológie v Nitre a Jágri

Martin Hazucha – ( 1802 – + 1822 )

František Illing – ( 30.7.1822 – 1844 )

Jozef Prídavka – ( 1844 – + 1866 ) titulárny kanonik

Tomáš Špánik – ( 1866 – 31.12. 1902 ), farár, profesor na biskupskom lýceu v Nitre *5.3.1826 – + 12.9.1909 – pochovaný v Chynoranoch

Ignác Wohland – *11.7.1860 Handlová – + 30.7. 1955 Chynorany, tu je i pochovaný. Vysvätený 4.8.1883. Od 5.5.1903 farár v Chynoranoch až do smrti. V r. 1933 – čestný kanonik, v r. 1948 pápezský prelát. Počas účinkovania v r. 1908 rozšírený kostol – pristavané bočné lode, zhotovené farebné sklenené obrazy okien.

Ernest Ján Farkas – *3.4.1909 – Dolný Ohaj – + 14.12.1980 Ráby pri Pardubiciach . Pochovaný v rodnej obci. Vysvätený v r. 1932. Ako kaplán pôsobil v r. 1932, 1934 a v r. 1938 – 1950.

Rudolf Dančík – *28.9.1919 Oblazov pri Žiline – + 21.7.2006 Žilina, tu je i pochovaný. Vysvätený 15.6.1947 v Nitre. Kaplánom v Chynoranoch od augusta 1950 do septembra 1951.

Elemír Štrbavý – ceremoniál, poverený zastupovaním kaplána od septembra 1951 do 15.1.1952.

Štefan Magdolen – *5.9.1925 -+3.8.- rodák z Chynorian, po vysviacke 16.4.1950 zo zdravotných dôvodov vypomáhal ako kaplán v rodných Chynoranoch až do r. 1968.
Sv. Margita Mária Alacogneová, panna Venovali: Dr. Jozef Terlanday pravotár v Topoľčanoch a Vojtech Terlanday minist. radca v Budapešti 1933

ThDr. Štefan Janega – *10.12.1912 Bošáca – + 6.7.2006 Trenčianska Teplá, kde je i pochovaný. Za kňaza ordinovaný 5.7.1937 v Olomouci, profesor, kanonik, pápežský prelát. Správca farnosti 15. 1. 1952 – 30. 9. 1968. Počas účinkovania pre hlavnú loď nové lavice, okolo kostola nová ohrada, stavba jaskyne Panny Márie Lurdskej ( 1959 – 1961 ).

Edmund Markovič -*17.1.1919 Topoľčany – + 20.7.1980 Topoľčany, kde je i pochovaný. Vysvätený za kňaza ………. V tridsiatych rokoch ako kaplán, ako správca farnosti od októbra 1968 do januára 1974. Počas účinkovania v kostole obnova malieb a oltárov, pokoncilová úprava obetného oltára – tvárou k ľudu a premiestnenie niektorých sôch, nové lavice v bočných lodiach a na chóre, smrekové lištovanie sokla vo vnútri kostola, elektrické vykurovanie, nové vežové hodiny a zvonenie na elektrický pohon.

Blažej Trulík -*8.8.1943 Štiavnik – + 5.6.1987 Beckov – pochovaný v rodnej obci. Za kňaza vysvätený v r. 1966, správca farnosti od februára 1974 do r. 1977. Počas účinkovania zavedený osvetlený elektrický číselník od organa, iniciatíva na obnovu a reštaurovanie sôch pred kostolom

Anton Domián -*7.1.1948 Ivanka pri Nitre – + 1.1.2003 Trenčín – pochovaný v rodnej obci. Za kňaza vysvätený 9.6.1974, správca farnosti od r. 1977 až do februára 1985. Počas účinkovania zreštaurovanie a obnova sôch pred kostolom, dôkladná oprava strechy.

Bernardín Šipkovský SDB -* 25.9.1923 Žlkovce pri Trnave, za kňaza bol tajne vysvätený 7.7.1957, salezián, dekan.Správca farnosti od marca 1985 do júla 1990. Počas účinkovania v kostole osadená nová elektrická skriňa, zateplenie kostola, generálna oprava akumulačných kachlí, zdvojené všetky okná, pri bočných vchodoch zádverie, nová elektrifikácia zvonov z farskej budovy. Na fare plynofikácia, nový vchod do kancelárie, prípojka na obecný vodovod. Žije v Dubnici nad Váhom.

ThLic Ladislav Gura -*27.8.1954 Oščadnica. Za kňaza vysvätený 11.6.1978, dekan. Správca farnosti od 1.7.1990 do 30.6.2002. Počas účinkovania oprava vonkajších omietok a následná maľba, vymaľovanie celého interiéru kostola včítane zlatenia, premaľovanie stropných výjavov, nátery oltárov, drevených sakrálnych obrazov a sôch, zmodernizovanie osvetlenia a ozvučenia, oprava sôch pred kostolom a v obci. Pôsobí vo farnosti Strečno.

Mgr. Ivan Pšenák – * 24.12.1970 Plevník. Za kňaza ordinovaný 18.6.1994. Správca farnosti od 1.7.2002 do 30.6. 2007. Počas účinkovania rekonštrukcia sakristie, – kompletná obnova vnútorného zariadenia, rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia, úprava sanktuária. Celková obnova kaplnky pri škole. Pôsobí ako farár vo farnosti Nesluša.

Mgr. Ján Šimko -*10.2.1957 Žilina, bytom Rajec. Za kňaza ordinovaný 16.6.1985 v Piaristickom kostole v Nitre, dekan. Farár v našej farnosti od 1.7.2007. Počas účinkovania 26.1.2008 sa začalo s výstavbou novej farskej budovy. Základný kameň – mramorová tabuľa – bol posvätený dňa 22.4.1990 vo Vajnoroch blahej pamäti Svätým Otcom Jánom Pavlom II. pri príležitosti jeho prvej návštevy našej vlasti.

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka