logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9107
Meno farnosti : Babiná
Pcmeno farnosti : babina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 328
Poradie : 105810
Citát : Bábaszék.
(Frauenstuhl, Babina.)
Olim in ADioecesi in ADtu Zoliensi, VADtu Zoliensi districtu inferiori. Nunc in Dioecesi Neosoliensi ADtu Cathedrali, VADtu Corponensi. Antiqua Parochia.1) Ecclesia ad Stum Matthaeum Ap. et Ev. Matricae ab 1692.

1332. inter et 1337. occ. - Henricus, pleb. de Babasat.
1351. occ. - - - - Georgius de Babasecki.
XVI. saec. occ. - - - Martinus.
1513. occ. - - - - Paulus.
1668. occ. - - - - Marcus Emericus.
1688. Aug. 11. 1691. - - Pilarik Michael, Licentiatus.
1691. Mart. 27. 1693. - - Vodnyanszky Thomas.
1693. - - 1696. - - Faylár Franciscus.
1696. Aug. 24. 1698. Apr. 17. Jarosini Georgius, Augustinus.
1698. Apr. 17. 1702. - - Mensik Augustinus.
1702. Maji 11. 1705. Nov. 26. Kracsun Matthaeus.
1709. Dec. 7. 1710. Nov. 12. Szluka Stephanus.
1711. Apr. 16. 1712. - - Lethovanicz, vel Liethovanecz Joannes.
1722. Oct. 9. 1727. Nov. 13. Kubovics Andreas.
1727. Nov. 18. 1736. - - Kozáry Ignatius, Antonius.
1736. Apr. 26. + 1750. Jun. 14. Rajeczky Joannes.
1750. Jun. 24. + 1762. Jul. 19. Meszárovics Adamus.
1762. Aug. 28. + 1763. Apr. 5. Walter Joannes, Nep.
1763. Apr. 26. - - - Markus Emericus.

1) Occurrit in rationibus collectorum census papulis saec. XIV. etiam in conscriptione antiquarum parochiarum Pázmániana, Péterffy, l. c. Ecclesia habet antiquam turrim in qua una campana e saec. XIV. pendet. Historica descriptio legi potest in Schemat. hist. Dioec. Neosol. 1876. 176.
Poznámka DKI : Farnosť zrušená 1.2.1994

Číslo záznamu : 9641
Meno farnosti : Babiná
Pcmeno farnosti : babina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1056
Poradie : 234310
Citát : Bábaszék.
A 13. Dec. 1673. Cornelius Joannes et in Szász.

Číslo záznamu : 27404
Meno farnosti : Babiná
Pcmeno farnosti : babina
Číslo knihy : 1044033
Názov knihy : Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976
Skratka knihy : Zar1
Strany : 113-114
Poradie : 370
Citát : Babiná
Teraz je to poľnohospodárska dedina. V minulosti za feudalizmu bola privilegovaným mestečkom. Pôvodné obyvateľstvo bolo slovenské, na čo poukazuje aj meno obce. V XIII. st. boli sem kolonizovaní Sasi. Belo IV. im dal privilégia slobodnej voľby richtára a farára. /1/ Tieto si dali od viacerých panovníkov potvrdiť. /2/ Privilégia im zemepáni Eszterházyovci podľa možnosti vždy obstrihávali, takže nakoniec z nich málo ostalo. /Pozri Dobrú Nivu/. Nemeckí kolonisti sa časom slovakizovali a po nich ostali ako pamiatka mená niektorých honov chotára.
Farnosť bola založená v 13. st. Bola exemptná. Patrila do jurisdikcie prepošta sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. /3/ Farníci platili desiatok svojmu farárovi a ten odvádzal prepoštovi marku striebra od 50 usadlostí. Za reformácie sa pridali ku novej viere. Zathayova CV ju nespomína. CV 1572 ju vedie ako uprázdnenú. R. 1668 sa spomína farár Markus. Po r. 1673 sa vrátila katolícka duchovná správa, farár spravoval aj Sásu. Po tököliovských nepokojoch ju spravovali licenciáti. Za Rákoczyho II bola prisúdená ev. Od r. 1709 sú tu nepretržite kat. farári. Je to najmenšia farnosť BBB. Od r. 1950 je spravovaná z Dobrej Nivy.
Patronát. Patrónom býval zemepán dobronivského panstva, ktoré bolo od 17. st. spojené so zvolenským. Od 1918 čsl. štát.
Kostol sv. Matúša apoštola a evanjelistu stojí na vyvýšenom mieste na východnej strane obce. Je ohradený múrom, ktorý bol kedysi upravený na pevnôstku. Na rohoch boli bašty, ktoré pri CV r. 1805 ešte stáli. Pri kostole bol cintorín, do ktorého sa od jozefínskej doby nepochováva. Kryptu kostol nemá. CV 1805 píše, že vedľa veže stali rumy karneru. Do kostola sa vchádza dolu schodmi cez predsieň pod vežou. Rozmery kostola: d. 21m, š. 9,5m, v. cca 8m. Svätyňa je zakončená oválnou stenou. Víťazný oblúk polkruhový. Obdialníková loď je zaklenutá. Obloky sú veľké, dávajú dostatok svetla. Všetko vnútorné zariadenie je barokové, ako aj štýl. Hlavný oltár s obrazom sv. Matúša ako aj bočné oltáre sú dielom súceho rezbára.
Pôvod kostola. Pôvodný románsky štýl je zachovaný vo veži, ktorá stojí v priečelnej fasáde. Má krížovú klenbu a románske dvojokná už čiastočne porušené poukazujú na starobylosť. Krov ;veže je však baroková forma s cibuľovitou báňou. CV r. 1713 uvádza ešte kostol v pôvodnom stave: svätyňa bola zasklepená, loď mala drevenú pomaľovanú povalu a chór tiež drevený pomaľovaný. R. 1771 bola svätyňa zväčšená, nanovo spolu s loďou zaklenutá. Celý kostol bol barokizovaný. R. 1939 pričinením farára Mečiara bol generálne opravený. Oltáre a kazateľňa premaľované, položená bola keramiková dlažba, zhotovené nové lavice. Chór bol zväčšený a postavený nový organ. Vo veži je najstarší zvon BBB.
Fara bola postavená r. 1792. T. č. slúži za byt pre zamestnancov štátnych lesov. Pre cirk. ciele slúži jedna izba.
Farári:
Medzi 1332 – 1337 Henrik, plebán de Babasat. – 1351 sp. Juraj Bebecki – XIV. st. sp. Martin – 1572 bola fara uprázdnená – 1668 sp. Markus Imrich – 1673 Cerneli Ján, aj v Sáse – 1688 Pilárik Ján, licenciát – 1691 Vodilovský Tomáš licenciát – 1693 Dr. Fajlár František – 1656 Jarossíni Juraj – 1698 Mentsik Augustín – 1702 do 1706 Kračín Matej – 1709 Sluka Štefan – 1711 Letovanec Ján – 1722 Kubovič Andrej – 1727 Kozáry Ignác – 1736 Rajecký Ján – 1750 Mészárovič Adam – 1762 Walter Ján – 1763 Markus Imrich – 1777 Pernička Jozef – 1768 Szüts Šimon, za jeho choroby mu v čase 1822-1826 vypomáhali kapláni Ján Janík, Jozef Dvorský a Ján Zimáni. – 1831 Krommer Ján – 1844 Meszáros Jozef – 1851 Huszóczy Michal – 1871 Tmák Jozef – 1894 Kováčik Juraj – 1930 sa administrovalo z Krupiny – 1936 Mečiar Kamil – 1942 Hatala Valentín – 1950 administruje sa z Dobrej Nivy.

Poznámky :
Mená : Babaseczky, Babaseky, maď. Bábaszék, nem. Frauenstühl. V Königsbergovom testamente sa volá Schonau.
1. Fejér : CD IV.229, 331.
2. Privilégia si dali viackrát potvrdiť spolu Dobrou Nivou a Sásou. Pozri Dobrú Nivu.
3. Péterffy : S. Concilia II. 150 a 268.
4. Počiatky katolicizmu boli po reformácii biedne. CV Nárayho píše, že v obci okrem rechtorovej rodiny nebol žiaden katolík. R. 1754 bolo 22 kat. CV 1713 uvádza počet obyvateľov 300, z toho 11 katolíkov. R. 1805 bolo 45 kat. V schematizme r. 1945 sa uvádza 96 kat. V skutočnosti do kostola chodia lazníci patriaci do krupinského chotára, takže počet duší sa môže odhadnúť na 400.
Z kroniky:
R. 1713 bol v kostole jediný oltár s obrazom sv. Juraja a večere Pánovej. Kamennú krstiteľnicu, ktorú táto CV spomína, vzali r. 1950 do múzea v B. Bystrici.
Ako fond mal kostol mlyn, z ktorého dve tretiny mýta preberali kostolníci. Okrem toho mal pozemky.
Cintorín preniesli r. 1764 neďaleko od kostola. Pochovávalo sa spoločne. R. 1803 však určili na pochovávanie katolíkov osobitné miesto.

Číslo záznamu : 31546
Meno farnosti : Babiná
Pcmeno farnosti : babina
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 171
Poradie : 18360
Citát : BABINÁ 962 64, tel.—, o. Zvolen (81), k. sv. Matúša, ap. ev. (1254). - K -, p 2, s
Duchovný správca: Excurrendo z Dobrej Nivy.

Číslo záznamu : 50640
Meno kňaza : Henrich (Babiná, 1332)
Pcmeno kňaza : henrich1332babina
Meno farnosti : Babiná
Pcmeno farnosti : babina
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 227
Poradie : 55150
Citát : Item Henricus plebanus de Babasac iuratus dixit, suum beneficium non ultra valere, quam VI. marcas, est prepositure Sancti Thome, solvit, [et si plus aparere crederet, bona fide revelare et solvere promisit iuratus.]
Preklad : Henrich, kňaz z Babinej, prisahal že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 6 mariek, (desiatok) zaplatil, je to prepozitúra sv. Tomáša, ak by sa ukázalo viac, prisahal to oznámiť a doplatiť.