logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubodiel

Zriadenie:
1782
Titul kostola:
Najsv. Sviat. Oltárnej (1923)
Iné mená:
Dubodiel: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773, 1786 Dubodiel, 1808 Dubodiél, Dubowdíl, 1863–1902 Dubodjel, 1907–1913 Trencséntölgyes, 1920 Dubodiel, Dubový Diel, 1927– Dubodiel
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Veľká Hradná (860), k. P. M. Lurd. (1936), 2. Cimenná (125), k. sv. Cyrila a Metoda (1969).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Najstaršia zmienka o existencii kostola v tejto obci v urbári Trenčianskeho panstva je z roku 1623. Najstaršia vizitácia z roku 1714 uvádza pôvodné zasvätenie kostola Najsvätejšej Trojici. V roku 1729 sa už uvádza patrocínium Najsvätejšej Eucharistie, ktoré pretrvalo do dnešných dní.
Samostatná farnosť Dubodiel sa utvorila až v roku 1782, kedy sa vyčlenila z farnosti Malá Hradná.
Udialo sa to schvaľujúcou listinou nitrianskeho biskupa Antona Révaja zo dňa 27. júla 1782. Z pôvodnej farnosti Malá Hradná boli vyčlenené obce Dubodiel, Veľká Hradná a Cimenná. Tieto tri dediny vytvorili samostatnú administratívno­‐správnu jednotku – farnosť – v rámci Hradnianskeho archidiakonátu. Jej centrom sa stal niekdajší filiálny Kostol Božieho tela v Dubodieli, ktorý bol povýšený na farský kostol.
Prvým farárom v Dubodieli sa stal Ján Miština. Od augusta 1782 sa zaviedla aj nová matrika v Dubodieli, čím sa úradné zapisy pokrstených, sobášených, zomrelých a birmovaných obcí Dubodiel, Cimenná a Veľká Hradná preniesli z Malej Hradnej do Dubodiela.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1782 - - 1793 - - Mistina, Joannes farár prvý farár vo farnosti
1793 - - 1811 - - Dosztall, Martinus farár
1811 - - 1836 - - Krechács, Joannes farár
1836 - - 1842 - - Szabinovszky, Ignatius farár
1842 - - 1889 - - Szekács, Martinus farár
1889 - - 1907 - - Rényi, Štefan administrátor, farár
1907 - - 1928 - - Gabriel, Alexander administrátor, farár
1928 - - 1934 - - Košťál, Gašpar farár
1934 - - 1961 - - Bezák, Pavol farár
1961 - - 1968 - - Markovič, Edmund správca farnosti
1968 okt. 1. +1992 marec 18. Mikula, Jozef (1925-1992) správca farnosti
1992 - - 1998 - - Slávik, Ján (1955-2021) správca farnosti
1998 - - 1999 - - Dzurianik, Štefan správca farnosti