logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="B1/1a"

1 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.B1/1a.;
2 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.B1/1a.;
3 .Katolícka cirkev a ľudské práva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610868 (brož.); 978-80-8161-086-8.B1/1a.;
4 .Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza ; Omša za poďakovanie Bohu za dar ľudského života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788081610325 (brož.); 978-80-8161-032-5.B1/1a.;
5 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.B1/1a.;
6 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.B1/1a.;
7 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.B1/1a.;
8 .Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.B1/1a.;
9 .Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.B1/1a.;
10 .Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.B1/1a.;
11 .Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.B1/1a.;
12 .Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.B1/1a.;
13 .Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu..Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1970..B1/1a.;
14 Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.B1/1a.;
15 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.B1/1a.;
16 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.B1/1a.;
17 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.B1/1a.;
18 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.B1/1a.;
19 Carlo, Maria Martini.Návrat k Otcovi všetkých ľudí.:Don Bosco.1999.80-88933-25-0.B1/1a.;
20 Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.B1/1a.;
21 Höffner, Josef, 1906-1987 - autor.Manželství a rodina.:Brno :.1999.80-85959-49-6.B1/1a.;
22 Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Veritatis splendor :.:Praha :.1994.80-7113-114-8.B1/1a.;
23 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/1a.;
24 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.B1/1a.;
25 Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.B1/1a.;
26 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.B1/1a.;
27 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.B1/1a.;
28 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.B1/1a.;
29 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B1/1a.;
30 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.B1/1a.;
31 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.B1/1a.;
32 Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.B1/1a.;
33 Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.B1/1a.;
34 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.B1/1a.;
35 Jurko, Jozef,1950-.Rozhľadenie v Druhom vatikánskom koncile.Prešov:Michal Vaško.2012.9788071658986 (brož.); 978-80-7165-898-6.B1/1a.;
36 KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.B1/1a.;
37 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.B1/1a.;
38 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.B1/1a.;
39 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.B1/1a.;
40 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.B1/1a.;
41 Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.B1/1a.;
42 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.B1/1a.;
43 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.B1/1a.;
44 Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.B1/1a.;
45 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.B1/1a.;
46 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.B1/1a.;
47 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.B1/1a.;
48 Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.B1/1a.;
49 Piacenza, Mauro.Ponorení v Ježišovom srdci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610851 (brož.); 978-80-8161-085-1.B1/1a.;
50 Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Humani generis :.Olomouc ::Olomouc :.2004.80-7266-174-4.B1/1a.;
51 Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..B1/1a.;
52 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..B1/1a.;
53 Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.B1/1a.;
54 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..B1/1a.;
55 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B1/1a.;