logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Prof. Ján Haranta.
Rok : 1945
Číslo : 7-10
Názov článku : Ave Maria.
Text článku : Ave Maria — prvé slová anjelskej básne, ktoré znejú všetkými ozvenami sveta. Odkedy anjel uistil poníženú dievku Pánovu v Nazarete, že plod jej života volať sa bude Synom Naj­ vyššieho, pozdravujeme ju často slovami jeho prívetu: Ave Maria!
Ked doznely tieto slová v chudobnej jej svetlici, na pokornú Pannu tajomné dielo živej lásky rozprestrelo svoje ruky, aby ju učinilo Matkou večného Slova. Tou sa stala v tôni Ducha, ktorý na ňu sostúpil.
Ave Maria! Bud pozdravená, ktorá — ne­ konečne čistá, horiaca krásami strateného raja — dostala si sa do koristi božského, aby si, zaplavená plameňmi Ducha, bielučká a zapá­ lená ako ľalia mohla sa skvieť v žiare zemskej. Pre svoju krásu a pokoru zaslúžila si sa o to, aby si nám darovala Boha v podobe človeka, aby si mu dala nielen telo, ale aj ducha a srdce, ktorým by nás mohol milovať v našej nesmier­ nej biede a v našich malých radostiach. Ty dá­ vaš Ježišovi to najlepšie, čo vystať môže z na­ šej ľudskosti, a od neho dostávaš zasa najlepšie dary, ktoré náš um len tušiť môže.
Skveješ sa ako mystický kvet a tvoje črty sú nebeské, tak ako na tvári vteleného Boha, tvojho Syna, skvejú sa znaky Boha večného.
Očarení sme toľkými prednostami a pový­ šeniami, ktoré sa zjavily na jednej žene. Koľká vznešenosť jagá sa v črtách tejto ženy, celkom čistej, držiacej na rukách dieťatko, ktoré je jej nevysloviteľne sladkým Pánom a ktoré nám dáva za cenu nesmiernych bolestí a prenáša na nás zlých a nevdačných jeho lásku.
Bud pozdravená na našich oltároch, na ráz­ cestiach, svedkyňa našich denných lopotení v nríbvtkoch a na poliach, ľúbezná Pani našich hôr a hájov, ku ktorej zo široka-daleka dolieha spev zástupov alebo ktorú ovieva tichý po­ vzdych osamelého pútnika: Ave Maria, Zdravas Mária!
Veľké dobrodenia tečú na nás, ked sa do­ stávame do styku s mystériom života a posla­ nia tej, ktorú takto pozdravujeme. Zázračná sila oveje nás a tajomne zakotvuje v našich myšlienkach, citoch a prácach.
Nedivíme sa nad úctou ľudí ku svojej Pa­ novníci. Pravá láska nepozná medzí. Tri razy cez deň zvony jej vyzváňajú chválu. Jar zeme spieva jej svoju pieseň. Najkrajšie spevy vtáčat patria jej, pretože najkrajší mesiac v roku jej je venovaný. Mesiac nádejí, pretože v dejinách nádeje Mária hrala rozhodujúcu úlohu. Jej do­ movom je kráľovstvo kvetín, vône a belosti. Jej slastným príbytkom sú srdcia čisté. Pod jej úsmevom stráca sa bázeň zo života. Mladé duše pod jej blankytnou ochranou roztvárajú smelo svoje krídla k prvým rozletom. Pri jej nohách hovoria sa slová najtichšie. V jej zraku vidí ša život krásny a z jej rúk berie sa sila, ktorej sa môže vyrovnať len večnosť.
A jednako, aká velká je jej poníženosť! Je ako biela ruža v tôni, ktorej tajomstvo žiari veľkoleposťou. Jej majestátnosť z hodnosti pa­ nenského materstva halí sa do úkrytu, tak ako nežná tvár podleje sa zápyrom, ked sa o ňu opiera lúč sveta. V tejto pokore je Mária ide-r álom všetkých obetavých a milujúcich duší. V pokore, v láske a v darovaní seba necháva sa napĺňať darmi Boha.
Ale zato sa pred ľudmi nevystatuje so svo­ jimi vyznačeniami. Sladko a pomocne sa k nim hlási, nechce sa im zdať v ničom neprístupnou. Takto Mária dáva krídla našim najvnútornej­ ším a najskrytejším túžbam: učí nás v tuzem­ skom putovaní. Svojím príkladom nás predchá­ dza v stavaní základov kresťanského života, postaveného na láske, pokore a obetách. Svo­ jím pomocným orodovaním u Boha ukazujé nám svoje materské srdce.
Mária je súcitná Pani, ktorá prijíma bolestr né vzlyky ľudí a ponížený pohľad hriešnika. Miluje nás materskou láskou. Pretože je z na­ šej krvi, ktorej hrúd ranil sedmoraký meč, má v moci všetko, čo treba, aby bola najprístup­ nejšia a najprívetivejšia priateľka človeka.
Preto často voláme k nej: Ave Maria, aby sa jej ruka dotkla nášho horúceho čela, aby sme spoznali v nej sestru lásky nežného úsmevu, pravú lekárku srdca.
Mária nás miluje. Nie azda preto, že by sme boli milovania hodní, ale aby sme sa milo­ vania hodnými stali. Stráži nevinných a s úzko­ sťou hľadí vtlačiť do poškvrneného srdca znám-- ku odpustenia. Biedy človeka nehľadí len poza-; strieť, ale vyničiť. Preto obrátené duše majú k nej výnimočnú lásku.
Latinské porekadlo hovorí, že ľudské poko­ lenie žije z málo ľudí. No, pre Máriu je ľudské pokolenie jedna rodina. Je matkou každého a všetkých, ktorým Boh je Otcom a Ježiš Spa­ siteľom.
Mária je matka života a smrti. Ako stráž­ kyňa stojí pri každom narodení, a ked bola človekovi najtichšou sprievodkyňou života, stojí pri jeho odchode. Z každej kolísky robí kolísku Ježiškovu a z chvíle poslednej cestu, ožiarenú slnkom. Len ak ju vedel človek v živote nájsť, môže veriť, že ona ho nájde v najvážnejšej chvíli života.
Život je láska a stále zrodenie sa do nádejí. Srdcia zúfalé zriekly sa života. Srdcia dôveru­ júce sú šťastné. A Mária je vyvolenou rozsie- vačkou šťastia, pretože priniesla na zem pôvod­ cu pravého šťastia. Šťastia nevädnúceho, spie­ vajúceho a nádejne nás oblažujúceho. Šťastia z Boha a z lásky.
Preto si zaslúži, abv sme ju jednoducho a vrúcne pozdravovali slovami anjelovými: Ave Maria !