logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method čili Katolícke Noviny
Autor : Alexander Bizay.
Rok : 1857
Číslo : 12
Názov článku : Školské zprávy.
Text článku : Z Brezna, d. 12 Marca. – Počiatkom t. m. běž. roku sme vybavovali poloročné zkúšky na tunajších normálnych miešaných školách. – Zkúšky tie, na ktorých sme mali to šťastie uhliadať našeho vrúcně milovaného pre Cirkev, školu a stáť veľazaslúžilého prevelebného p. školského dozorca a surrogátneho vicearchidiakona okresu brezňanského, Tomáša Hromadu, vypadly , buď Bohu česť a chvála dobre. Medzi iným ale slušná je věc, abysme jednoho zpomedzi našich učiteľov i verejně pred veľactěným Obecenstvom menovitě spomněli a jemu tu verejnú vďaku složili; je to pán Ondrej Maschay, učiteľ prvej normálnej triedy, ktorý neunavenou usilovnosťou svojich školákov tak majstrovně podľa nového spôsobu vyučovania vycvičil, že radosť bylo pri tak zdarilom učiteľovi na zkúške prítomným byť.
Po vybavenom skúmaní, ozval sa hlasom dojímavým náš prevelebný p. vicearchidiakon Tomáš Hromada, a nasledovně u prítomnosti mnohých hosťov děti a učiteľa oslovil: „Dietky moje drahé! Radosť to byla pri vašej zkúške; – znali ste tak vaše predměty, jako to vysoká požaduje vláda; zato ale všecko povinní ste predně Bohu, potom vašemu pánu učiteľovi vďaku složiť. Len sa i ďalej tak usilujte, by z vás užitoční občania, k ozdobě tohoto města, vyrásť môhli. Keď som takto riekol, neurazím svědomie moje, keď vyreknem tu pred všeckými shromažděnými pánmi, že pán učiteľ Ondrej Maschay je muž, ktorý Bohu, Cisárovi, vlasti a národu opravdivě uprimně žije, svojemu ťažkému učiteľskému povolaniu sodpovědá, tak jak málo kdo iný: – preto drahý pane učiteľu! prijmite verejné naše uspokojenie, na čo sa hlučné ozvalo: nech žije!
Nechcem tu mlčaním pominúť tiež p. Matěja Zeltnera, učiteľa hrončianskeho. Toto je muž, ktorý sa jako vzorný učiteľ v našom dištriktě už oddávna vyznačuje; má 150 školákov; – v jeho výchyrnej škole tak utěšený poriadok panuje, že kdo len málo je v pedagogii zběhlý, radosťou slziť musí; – už sä zase z veľa strán na jeho výchyrnú zkúšku radujeme. Všeobecné ale očakávame, že tento napospol milovaný p. Matěj Zeltner, jakožto vzorný učiteľ – i vysokým prípisom školného hlavného dozorstva čím najskôr pochválený bude. Nech žijú horliví učiteli, ktorí sä Bohu, Cirkvi, a vlasti povždy obětujú. Nech žijú! Alexander Bizay, kaplán brezňanský.